Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Výročná správa

Cena za najlepšiu výročnú správu študentskej firmy.

Správa o činnosti študentskej firmy poskytuje príležitosť ukázať, ako efektívny je tím pri prezentácii, k obchodným partnerom, ukázať procesy, výkonnosť, výsledky a budúci potenciál firmy využívajúce formát správy, a ako je tím úspešný pri prezentácii študentskej firmy s cieľom poukázať na úspechy vo vzdelávaní počas procesu vedenia študentskej firmy.

Kritériá hodnotenia:

 • Poskytuje správa relevantné informácie a umožňuje čitateľovi jednoducho a príjemne nájsť a prečítať si dôležité informácie?
 • Obsahuje správa kvalitné zhrnutie, ktoré poskytne dôležité informácie súvisiace s činnosťou a výkonom študentskej firmy?
 • Prezentuje správa finančné výsledky v požadovanej štruktúre a poskytuje efektívnu analýzu finančných výsledkov? Sú finančné výkazy správne alebo sú v nich chyby, ktoré môžu upozorniť na chyby v porozumení finančných výkazov alebo firemných financií?
 • Preukazuje správa študentskej firmy, že členovia tímu rozumejú celkovej výkonnosti firmy, ziskovosti a budúcemu potenciálu študentskej firmy?

Vyhlasujeme prvé tri najlepšie študentské firmy spomedzi odborných škôl a tri najlepšie študentské firmy spomedzi gymnázií. 

Otázky, ktoré by tím mal zvážiť

Správa o činnosti študentskej firmy je zhrnutím obdobia podnikania študentskej firmy. Je to dôležitý dokument prezentujúci, čo študentská firma a v nej zapojení študenti dosiahli. Táto správa je zmesou štandardnej výročnej správy (predstavujúcej procesy firmy, výkonnosť, výsledky a budúci potenciál študentskej firmy obchodným partnerom) s opisom riešenia problémov počas individuálneho a rovnako aj tímového vzdelávania (prezentujúcich úspechy vo vzdelávaní počas procesu vedenia študentskej firmy).

Správa tiež demonštruje schopnosť vytvoriť vytlačený dokument, ktorý čitateľa nadchne myšlienkou študentskej firmy a jej podnikania.

OBSAH SPRÁVY:

Každá správa o činnosti študentskej firmy by mala obsahovať:

a) Zhrnutie

Zhrnutie by nemalo prekročiť jednu stranu a malo by poskytnúť základné informácie súvisiace s činnosťou študentskej firmy. Zhrnutie je najdôležitejšou časťou správy. Ide o prvú (a často jedinú) informáciu, ktorú budú ostatní čítať a je poslednou časťou, ktorú by ste mali napísať. Ide o stručné zhrnutie dokumentu – cieľom je, aby zaneprázdnení ľudia, ktorí budú správu čítať, na prvý pohľad vedeli odhadnúť, koľko čítať a aký postup bude pravdepodobne potrebný. Je potrebné povedať čitateľovi, prečo je vaša študentská firma výnimočná. Ide zvyčajne o prvú stranu/úvod správy.

Existuje veľa on-line zdrojov o tom, ako písať efektívne zhrnutie - hľadajte / nájdite / použite ich. (Ak chcete dosiahnuť maximálne skóre, zhrnutie musí byť jasné, vzrušujúce a efektívne.)

b) Analýzu celkovej podnikateľskej výkonnosti a ziskovosti

Nemala by presahovať jednu stranu. Prezentuje ziskovosť študentskej firmy – odkiaľ pochádza zisk a prečo (hrubá a čistá marža, fixné verzus variabilné náklady). Vysvetľuje faktory ziskovosti, ako je podnikanie škálovateľné a ako by sa výnosy, náklady a zisk menili v prípade expanzie. Môžete si vybrať miesto v správe o činnosti študentskej firmy, kam chcete umiestniť túto časť umiestniť. Majte len na pamäti, že čitatelia by ju tam mali ľahko nájsť.

c) Finančnú analýzu

Finančná analýza by mala byť prezentovaná v súhrnnej podobe, ktorá umožňuje ľahké prečítanie a pochopenie. Odporúčaný rozsah je jedna strana. V súlade s celkovými informáciami uvedenými v správe o činnosti študentskej firmy a efektívnym zachytením finančnej výkonnosti; poskytuje analýzu hospodárenia, ako aj informácie o (a) plánovanej výške zisku a návrhu na jeho rozdelenie, (b) potrebných finančných zdrojoch a ich využití, (c) kapitále získanom od akcionárov, (d) finančné predikcie, a (e) porovnanie s počiatočným finančným plánom. Môžete si vybrať miesto v správe o činnosti študentskej firmy, kam chcete túto časť umiestniť. Majte len na pamäti, že čitatelia by ju tam mali ľahko nájsť.

Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia bude prezentovaný vo vyššie uvedenej štruktúre. Dodatočné položky sú prípustné v prípade potreby, aby bol vytvorený pravdivý obraz o hospodárení študentskej firmy. Výkaz môže byť prezentovaný mesačne, štvrťročne alebo ako celkový sumár (odporúčané), mal by obsahovať vysvetlivky, a musí byť overený a podpísaný dobrovoľným konzultantom/učiteľom alebo účtovníkom.

d) Popis podniku

Očakáva sa, že správa poskytne všetky podstatné informácie a bude prehľadná a príjemná na čítanie. Okrem skutočností uvedených v bodoch a) až c) môže študentská firma doplniť nasledujúce informácie:

1) Základné informácie o študentskej firme

Podnikateľské ciele, história, vývoj konceptu, súčasný stav, celková stratégia a ciele. Pre aký problém ponúkajú riešenie?

2) Výrobok alebo služba

Opis výrobkov alebo služieb. Vlastnosti a výhody výrobkov alebo služieb. Cenová stratégia a súčasná fáza vývoja. Vlastnícke práva (akým spôsobom sú/nie sú ošetrené), a možný inovatívny prístup.

3) Operácie

Plán pre výrobu / dodanie výrobku alebo služby, výrobné náklady, marže, komplexnosť operácií, potrebné zdroje.

4) Trh a marketingová stratégia

Opis trhu, analýza konkurencie, identifikácia potrieb a marketingová stratégia, prijatie na trhu a trhové príležitosti, jedinečné schopnosti.

5) Predaj/Podpora predaja

Propagácia a Marketingové aktivity študentskej firmy, predajné stratégie, ciele v oblasti predaja, školenia a aktuálny predaj.

6) Riadenie

Organizačná štruktúra a komunikačné štruktúry / aktivity. Schopnosť tímu (porozumenie riadeniu) realizovať stratégiu v súlade s tým, čo sa naučili, prekonanými problémami, ale aj pozitívnou podporou počas fungovania študentskej firmy. Popíšte aj spoluprácu s dobrovoľným konzultantom, prípadne učiteľom.

7) Budúci potenciál študentskej firmy

Budúci potenciál študentskej firmy alebo tiež investičný potenciál. Prezentuje študentská firma predstavy o budúcnosti? Hoci študentská firma funguje len po dobu jedného školského roka, predstavy členov študentskej firmy o budúcnosti majú zásadný význam. Akým spôsobom môže podnikanie pokračovať tak, aby bolo trvalo udržateľné? Chápu členovia tímu, akým spôsobom funguje ich biznis model a na akých zručnostiach a silných stránkach je postavený? Aká je udržateľná konkurenčná výhoda podnikania? Ďalšie kroky – sú realistické na základe ich firemného poslania?

PRAVIDLÁ PRE ZASLANIE SPRÁVY:
 • Správa je zaslaná prostredníctvom registračného formulára cca týždeň pred veľtrhom (presný dátum je zverejnený v pravidlách na web stránke). Ak je problém s odoslaním cez formulár, je potrebné správu poslať samostatne e-mailom na adresu firma@jaslovensko.sk . 
 • Správa musí byť napísaná v slovenskom jazyku.
 • Správa môže mať maximálne 10 strán, nie sú povolené žiadne prílohy. 10 strán nezahŕňa úvodnú (titulnú) a záverečnú (zadnú) stranu. 
 • Titulná strana (ktorá nie je zahrnutá v povolených 10 stranách) by mala obsahovať:
  • Názov študentskej firmy
  • Logo JA Slovensko
  • Školský rok
  • Meno učiteľa, prípadne konzultantov
 • Správa musí obsahovať finančné výkazy študentskej firmy (Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia) v štruktúre, ktorá je uvedená vyššie v tomto dokumente. Výkazy prezentované v správe o študentskej firme musia byť overené a podpísané dobrovoľným konzultantom/učiteľom alebo účtovníkom.
 • Správa musí byť odoslaná v PDF formáte. Veľkosť správy (dokumentu) by nemala presiahnuť 5 MB. 
DODATOČNÉ ODPORÚČANIA:

Správa by mala byť navrhnutá ako jednotný biznis dokument, nie ako séria správ jednotlivých členov firmy. Správa by mala prezentovať úspechy študentskej firmy.

Správu by mali napísať sami študenti a mala by byť originálna a inovatívna, nie založená na šablóne študentov z predošlých rokov.

Jeden z prístupov, ktorý si študentská firma môže zvoliť, je rozhodnutie požiadať každého člena študentskej firmy/manažéra o napísanie krátkej správy o svojej činnosti/činnosti oddelenia a následne poveriť jedného člena, aby z týchto správ čerpal informácie do finálneho – konzistentného dokumentu.

 • Správa by mala prezentovať vývoj študentskej firmy – tak jednotlivých členov ako aj tímový vývoj
 • Mala by zahŕňať štruktúru firmy.
 • Mali by byt zahrnuté špeciálne aktivity študentskej firmy.
 • Mala by zahŕňať fotografie výrobkov a služieb študentskej firmy.

Na tomto linku nájdete všetky výročné správy tímov z minulého školského roka

Pre inšpiráciu si pozrite výročné správy víťazov tejto kategórie z minulého školského roka.

 

Príklady najlepších výročných správ z medzinárodného finále súťaže Company of the Year Competition (v angličtine)

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016