Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Accace Výročná správa

Cena za najlepšiu výročnú správu študentskej firmy.

Správa o činnosti študentskej firmy poskytuje príležitosť ukázať, ako efektívny je tím pri prezentácii, k obchodným partnerom, ukázať procesy, výkonnosť, výsledky a budúci potenciál firmy využívajúce formát správy, a ako je tím úspešný pri prezentácii študentskej firmy s cieľom poukázať na úspechy vo vzdelávaní počas procesu vedenia študentskej firmy.

Kritériá hodnotenia:

 • Poskytuje správa relevantné informácie a umožňuje čitateľovi jednoducho a príjemne nájsť a prečítať si dôležité informácie?
 • Obsahuje správa kvalitné zhrnutie, ktoré poskytne dôležité informácie súvisiace s činnosťou a výkonom študentskej firmy?
 • Prezentuje správa finančné výsledky v požadovanej štruktúre a poskytuje efektívnu analýzu finančných výsledkov? Sú finančné výkazy správne alebo sú v nich chyby, ktoré môžu upozorniť na chyby v porozumení finančných výkazov alebo firemných financií?
 • Preukazuje správa študentskej firmy, že členovia tímu rozumejú celkovej výkonnosti firmy, ziskovosti a budúcemu potenciálu študentskej firmy?

Vyhlasujeme prvé tri najlepšie študentské firmy spomedzi odborných škôl a tri najlepšie študentské firmy spomedzi gymnázií. 

Otázky, ktoré by tím mal zvážiť

Správa o činnosti študentskej firmy je zhrnutím obdobia podnikania študentskej firmy. Je to dôležitý dokument, ktorý prezentuje, čo študentská firma a v nej zapojení študenti dosiahli. Táto správa je kombináciou štandardnej výročnej správy (opisujúc procesy študentskej firmy, výkonnosť, výsledky a jej budúci potenciál voči obchodným partnerom) a zároveň by mala opisovať riešenia problémov počas individuálneho a rovnako aj tímového vzdelávania prezentujúcich úspechy vo vzdelávaní počas procesu vedenia študentskej firmy. 

Správa tiež demonštruje schopnosť vytvoriť vytlačený dokument, ktorý čitateľa nadchne myšlienkou študentskej firmy a jej podnikania.

OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY:

Každá správa o činnosti študentskej firmy by mala obsahovať:

Zhrnutie

Zhrnutie by nemalo prekročiť jednu stranu a malo by poskytnúť základné informácie súvisiace s činnosťou študentskej firmy. Zhrnutie je najdôležitejšou časťou správy. Ide o prvú (a často jedinú) informáciu, ktorú budú ostatní čítať a je poslednou časťou, ktorú by ste mali napísať. Ide o stručné zhrnutie dokumentu – cieľom je, aby zaneprázdnení ľudia, ktorí budú správu čítať, na prvý pohľad vedeli odhadnúť, koľko čítať a aký postup bude pravdepodobne potrebný. Je potrebné povedať čitateľovi, prečo je vaša študentská firma výnimočná. Ide zvyčajne o prvú stranu/úvod správy.

Existuje veľa on-line zdrojov o tom, ako písať efektívne zhrnutie - hľadajte / nájdite / použite ich. (Ak chcete dosiahnuť maximálne skóre, zhrnutie musí byť jasné, vzrušujúce a efektívne.)

Analýza problému

Podrobne popíšte problém, ktorý riešite a kto (aká cieľová skupina) tento problém má. Môžete hovoriť o aktuálnych riešeniach na trhu, ale nevenujte tomu príliš veľa pozornosti (viď bod nižšie - konkurencia).

Riešenie

Popíšte svoj produkt (výrobok alebo službu). Popíšte, ako zákazníci používajú váš produkt a ako rieši problémy, ktoré ste načrtli. Aké funkcie a výhody váš produkt prináša. Podrobne popíšte súčasnú fázu vývoja a prípadne aj inovatívny prístup.

Cieľový trh a príležitosti

Definujte veľkosť trhu a svoju zákaznícku základňu. Vysvetlite, kto je váš ideálny zákazník a koľko ich je. Aká je celková veľkosť trhu a kam bude patriť vaša firma? Ak nájdete údaje, investorov bude zaujímať, koľko peňazí ľudia a/alebo firmy na trhu v súčasnosti míňajú, aby získali predstavu o celkovej veľkosti trhu. V tejto časti rozprávate príbeh o rozsahu a rámci  problému, ktorý ste riešili od momentu, kedy ste produkt uviedli na trh a dosiahli prvé predaje a tržby.

Konkurencia

Popíšte, ako vaša študentská firma zapadá do konkurenčného prostredia, v čom sa líši od existujúcich konkurentov a aké alternatívy v súčasnosti existujú na trhu.

Trhový prístup a predaj

Načrtnite svoje marketingové a predajné aktivity. Podrobne popíšte kľúčovú taktiku, ktorú ste zvolili s cieľom rastu vašej firmy na trhu.

Manažérsky tím

Popíšte organizačnú štruktúru a internú komunikáciu. Schopnosť tímu (porozumenie riadeniu) realizovať stratégiu v súlade s tým, čo ste sa naučili, prekonanými problémami, ale aj pozitívnou podporou počas fungovania študentskej firmy. Popíšte aj spoluprácu s dobrovoľným konzultantom, prípadne učiteľom Aplikovanej ekonómie.

Podnikateľská výkonnosť a ziskovosť

Prezentuje ziskovosť študentskej firmy – odkiaľ pochádza zisk a ako vzniká (marža verzus zisk, fixné verzus variabilné náklady). Vysvetľuje faktory ziskovosti, ako je podnikanie škálovateľné a ako by sa príjmy, výdavky a zisk menili v prípade expanzie.

Finančná analýza

Finančná analýza by mala byť prezentovaná v súhrnnej podobe, ktorá umožňuje ľahké prečítanie a pochopenie. V súlade s celkovými informáciami uvedenými v správe o činnosti študentskej firmy a efektívnym zachytením finančnej výkonnosti, poskytuje analýzu hospodárenia, ako aj informácie o:

1)    plánovanej výške zisku a návrhu na jeho rozdelenie, 
2)    potrebných finančných zdrojoch a ich využití, 
3)    kapitále získanom od akcionárov, 
4)    finančné predikcie, 
5)    porovnanie s počiatočným finančným plánom.

Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia by mal byť prezentovaný v nižšie uvedenej štruktúre. Dodatočné položky sú prípustné v prípade potreby, aby bol vytvorený pravdivý obraz o hospodárení študentskej firmy. Výkaz prezentujte ako celkový sumár ku konkrétnemu dátumu pred veľtrhom a mal by obsahovať vysvetlivky.

Plány do budúcnosti

Prezentujte budúci potenciál študentskej firmy alebo tiež investičný potenciál - vaše plány na rast/rozširovanie a čo je potrebné k tomu, aby ste svoje ciele naplnili. Prezentujte svoje predstavy o budúcnosti. Hoci študentská firma funguje len po dobu jedného školského roka, predstavy členov študentskej firmy o budúcnosti majú zásadný význam. Akým spôsobom môže podnikanie pokračovať tak, aby bolo trvalo udržateľné? Chápu členovia tímu, akým spôsobom funguje ich biznis model a na akých zručnostiach a silných stránkach je postavený? Aká je udržateľná konkurenčná výhoda podnikania? Ďalšie kroky – sú realistické na základe ich firemného poslania?

PRAVIDLÁ PRE ZASLANIE SPRÁVY:
 • Správa je zaslaná prostredníctvom registračného formulára cca týždeň pred veľtrhom (presný dátum je zverejnený v pravidlách na web stránke). Ak je problém s odoslaním cez formulár, je potrebné správu poslať samostatne e-mailom na adresu firma@jaslovensko.sk . 
 • Správa musí byť napísaná v slovenskom jazyku.
 • Správa môže mať maximálne 10 strán, nie sú povolené žiadne prílohy. 10 strán nezahŕňa úvodnú (titulnú) a záverečnú (zadnú) stranu. 
 • Titulná strana (ktorá nie je zahrnutá v povolených 10 stranách) by mala obsahovať:
  • Názov  a logo študentskej firmy
  • Logo JA Slovensko
  • Školský rok
  • Meno učiteľa, prípadne konzultantov
  • Kontaktné údaje
 • Správa musí byť odoslaná v PDF formáte. Veľkosť správy je limitovaná na max. 10 MB.
DODATOČNÉ ODPORÚČANIA:

Správa by mala byť navrhnutá ako jednotný biznis dokument, nie ako séria správ jednotlivých členov firmy. Správa by mala prezentovať úspechy študentskej firmy.

Správu by mali napísať sami študenti a mala by byť originálna a inovatívna, nie založená na šablóne študentov z predošlých rokov.

Jeden z prístupov, ktorý si študentská firma môže zvoliť, je rozhodnutie požiadať každého člena študentskej firmy/manažéra o napísanie krátkej správy o svojej činnosti/činnosti oddelenia a následne poveriť jedného člena, aby z týchto správ čerpal informácie do finálneho – konzistentného dokumentu.

 • Správa by mala prezentovať vývoj študentskej firmy – jednotlivých členov ako aj tímu
 • Mala by zahŕňať štruktúru firmy.
 • Mali by byt zahrnuté špeciálne aktivity študentskej firmy.
 • Mala by zahŕňať fotografie výrobkov a služieb študentskej firmy.

Na tomto linku nájdete všetky výročné správy tímov z minulého školského roka

Pre inšpiráciu si pozrite výročné správy víťazov tejto kategórie z minulého školského roka.

 

Príklady najlepších výročných správ z medzinárodného finále súťaže Company of the Year Competition (v angličtine)

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Partner kategórie: