Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Firma

vzdelávací program

(Pozrite si aj aktuality v programe.)

Vzdelávací program JA Firma sa vyučuje ako súčasť programov Aplikovaná ekonómiaPodnikanie v cestovnom ruchu II. V tejto fáze výučby si študenti zakladajú skutočnú firmu, simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu , vlastnú činnosť až po likvidáciu  firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Vďaka tejto praktickej skúsenosti, ktorá je medzi študentmi programu JA Firma veľmi obľúbená, získavajú študenti možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj  byť zodpovednými,  vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.

Po založení firmy si študenti volia manažment, emisiou akcií získajú základné imanie. Na základe marketingového prieskumu následne pripravujú podnikateľský plán a realizujú výrobu a predaj produktov podporovaný marketingovými aktivitami a vedením finančnej evidencie. Na záver roka činnosť ukončia uzavretím finančnej evidencie, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a JA Firmu zlikvidujú podľa platných predpisov. Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby.

Okrem zvládnutia teórie študenti získajú podnikateľské zručnosti, postoje, správanie, čo zahŕňa aj:
 • kreatívne myslenie a riešenie problémov,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • sebadôveru,
 • tímovú prácu a schopnosť viesť tím,
 • vyjednávanie a rozhodovanie,
 • stanovovanie cieľov a riadenie času (time-management),
 • riadenie rizík.
Študenti sa naučia ako
 • získať finančné prostriedky predajom akcií,otvoriť a používať bankový účet,
 • realizovať prieskum trhu,
 • spolupracovať na vytvorení podnikateľského plánu,
 • vyvinúť a rozvíjať svoj vlastný produkt alebo službu,
 • propagovať svoje výrobky a služby,
 • predávať svoje výrobky a služby,
 • spravovať firemné financie,
 • prezentovať na veľtrhu.

 

Richard Kačík, absolvent programu JA Firma a spoluzakladateľ firmy Lightech: „Vďaka projektu JA Slovensko som sa naučil prezentovať svoje názory a komunikovať so staršími. Pri obchodných stretnutiach so zákazníkmi si občas spomeniem na stratégie, ktoré sme so spolužiakmi v rámci predmetu vymýšľali, keď sme chceli produkt študentskej spoločnosti presadiť na našom malom školskom trhu. Myslím si, že je to jediný predmet, ktorý v podnikaní stále využívam. A od študentskej firmy to bol už len krôčik k serióznemu podnikaniu v oblasti svetelnej techniky.“ (Profit, 7. september 2016)

A na záver ešte jeden citát od učiteľky programu Aplikovaná ekonómia, Mgr. Evy Wolfovej z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach: „Na začiatku školského roka máte v projekte deti, na jeho konci sa dívate na mladých, sebavedomých a zodpovedných ľudí, ktorí Vám dospeli pred očami. Aplikovaná ekonómia zmení študentov a Vám pripomenie, prečo ste sa kedysi stali učiteľom a prečo ním stále ešte ste.“

Program Aplikovaná ekonómia je schválený MŠVVaŠ SR ako voliteľný alebo nepovinný predmet pre všetky typy stredných škôl. Pre školský rok 2019/20 je Aplikovaná ekonómia odporúčaná aj v Pedagogicko-organizačných pokynoch (POP) v  časti 1.5.15. Podnikateľské zručnosti na strane 30.