Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Aplikovaná ekonómia

vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založená na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby sa rozvíjali vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie študentov. 

Prihláška do Aplikovanej ekonómie 

Je schválená Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR ako voliteľný alebo nepovinný predmet pre všetky typy stredných škôl. Ministerstvo školstva si váži prácu Junior Achievement a odporúča školám zapájať sa do našich aktivít čo najviac.

Študijný program Aplikovaná ekonómia bol schválený Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR dňa 3. marca 2003 pod číslom 1498/2003 – 42 s platnosťou od 1. septembra 2003 ako súčasť osnov pre stredné školy. 

Do školského roka 2018/2019, kým vychádzali Pedagogicko-organizačné pokyny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v nich bol program Aplikovaná ekonómia odporúčaný na podporu podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania všetkým stredným školám (str. 31).

Vzdelávanie učiteľov v programe Aplikovaná ekonómia je schválené ako inovačné vzdelávanie pod evidenčným číslom 23/2022 – IV.

Aplikovaná ekonómia má modulárne usporiadanie učiva, ktoré je možné vyučovať v akomkoľvek ročníku strednej školy ako predmet v trvaní jedného alebo dvoch rokov. 

Aplikovaná ekonómia používa moderné metódy vzdelávania a výchovy praktickým interaktívnym zážitkovým spôsobom tzv. „learning-by-doing“. Pozostáva z troch základných pilierov - študentská firma, teória, konzultant - ktoré môžu byť doplnené ďalšími krátkodobými vzdelávacími programami.

Študentská firma

Študenti si teoretické vedomosti osvojujú priamo v praxi. Zakladajú študentskú firmu, simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu  firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Vďaka tejto praktickej skúsenosti, ktorá je medzi študentmi programu Aplikovaná ekonómia veľmi obľúbená, získavajú študenti možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi. Učia sa tak nielen ekonómiu, ale aj  byť zodpovednými,  vedieť sa rozhodovať a viesť firmu.

Po založení firmy si študenti volia manažment, emisiou akcií získajú základné imanie. Na základe marketingového prieskumu následne pripravujú podnikateľský plán a realizujú výrobu a predaj produktov podporovaný marketingovými aktivitami a vedením finančnej evidencie. Na záver roka činnosť ukončia uzavretím finančnej evidencie, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a študentskú firmu zlikvidujú podľa platných predpisov. Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby.

Teória

Teóriu vyučujú učitelia prostredníctvom interaktívnej online učebnice, ktorá pomáha študentom pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu. Na základe príkladov z praxe jednoducho a zrozumiteľne opisuje základné vlastnosti systému voľného trhu s dôrazom na súkromné vlastníctvo, cenový systém a konkurenciu.

Dobrovoľný konzultant

V záujme prepojenia s reálnou ekonomickou praxou sú do programu zapojení odborníci z podnikateľskej a manažérskej praxe, ktorí navštevujú triedu, delia sa so študentmi o svoje skúsenosti, pomáhajú pri vedení ich študentskej firmy a vhodne dopĺňajú teoretickú výučbu. Konzultant sa stáva pre študentov vzorom a poradcom.

 

Okrem zvládnutia teórie študenti získajú podnikateľské zručnosti, postoje, správanie, čo zahŕňa aj:
 • kreatívne myslenie a riešenie problémov,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • sebadôveru,
 • tímovú prácu a schopnosť viesť tím,
 • vyjednávanie a rozhodovanie,
 • stanovovanie cieľov a riadenie času (time-management),
 • riadenie rizík.
Študenti sa naučia ako
 • získať finančné prostriedky predajom akcií, 
 • realizovať prieskum trhu,
 • spolupracovať na vytvorení podnikateľského plánu,
 • vyvinúť a rozvíjať svoj vlastný produkt alebo službu,
 • propagovať svoje výrobky a služby,
 • predávať svoje výrobky a služby,
 • spravovať firemné financie,
 • prezentovať na veľtrhu.

Cieľom nie je vychovať zo všetkých študentov podnikateľov, ale ukázať im možnosti a urobiť ich viac podnikavými a pripravenými pre trh práce 21. storočia.

Richard Kačík, absolvent programu Aplikovaná ekonómia a spoluzakladateľ firmy Lightech: „Vďaka projektu JA Slovensko som sa naučil prezentovať svoje názory a komunikovať so staršími. Pri obchodných stretnutiach so zákazníkmi si občas spomeniem na stratégie, ktoré sme so spolužiakmi v rámci predmetu vymýšľali, keď sme chceli produkt študentskej spoločnosti presadiť na našom malom školskom trhu. Myslím si, že je to jediný predmet, ktorý v podnikaní stále využívam. A od študentskej firmy to bol už len krôčik k serióznemu podnikaniu v oblasti svetelnej techniky.“ (Profit, 7. september 2016)

A na záver ešte jeden citát od učiteľky programu Aplikovaná ekonómia, Evy Wolfovej z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach: „Na začiatku školského roka máte v projekte deti, na jeho konci sa dívate na mladých, sebavedomých a zodpovedných ľudí, ktorí Vám dospeli pred očami. Aplikovaná ekonómia zmení študentov a Vám pripomenie, prečo ste sa kedysi stali učiteľom a prečo ním stále ešte ste.“