Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Pravidlá súťaže

Záväzné pravidlá
 • Prihláška na Veľtrh podnikateľských talentov je záväzná.
 • Veľtrh podnikateľských talentov bude prebiehať naživo, nie je možná online účasť.
 • Študentská firma sa prihlásením na Veľtrh podnikateľských talentov zaväzuje k účasti na informačnom webinári k súťaži, ktorý sa uskutoční 21. marca 2024 v čase 9:00 - 11:30 (link bude zaslaný). Webináru sa musí zúčastniť min. jeden člen študentskej firmy. 
 • Prihlásené študentské firmy sa prihlasujú okrem kategórie "Výročná správa" minimálne do jednej ďalšej kategórie.
 • Študentské firmy súťažiace v kategórii "Company of the Year" sa musia prihlásiť do kategórií: Výročná správa, Manažérsky tím, Marketingová prezentácia, Prezentácia na pódiu, Finančné riadenie a Produkt študentskej firmy. Tímy prihlásené do kategórie Company of the Year Competition musia absolvovať prezentáciu na pódiu v anglickom jazyku, avšak nesúťažne (nebudú oceňovaní). 
 • V prípade, že sa do kategórie Prezentácia na pódiu zapojí veľký počet študentských firiem, ktoré by nestihli vrámci daného časového harmonogramu urobiť prezentáciu na pódiu, budú v tejto kategórii uprednostnené firmy prihlásené do kategórie Company of the Year a následne sa doplnia študentskými firmami podľa času obdržania prihlášky. Celkovo bude do kategórie Prezentácia na pódiu akceptovaných maximálne 42 študentských firiem.
 • Študentské firmy bude hodnotiť nezávislá odborná porota zložená z miestnych i mimoregionálnych investorov, členov správnej rady JA Slovensko, spolupracovníkov, reprezentantov mesta, či ekonomickej publicistiky. Odborná porota Vás bude hodnotiť vo všetkých uvedených kategóriách. Porota hodnotí výsledky a vzájomnú spoluprácu členov tímu, spôsob ich komunikácie medzi sebou i navonok, zohranosť, ako i spôsob akým reprezentujú študentskú firmu jednotlivci a tím. Rovnako porota posudzuje prehľad a znalosť problematiky fungovania študentskej firmy, ako i znalosť finančných a účtovných materiálov spoločnosti. Porota posudzuje zvolenú stratégiu spoločnosti, voľbu produktu, naplnenie podnikateľského plánu a podobne.
 • Odborná porota bude študentské firmy hodnotiť osobitne podľa typu školy vo všetkých kategóriách, pri ktorých sa do hodnotenia zapojí minimálne 8 odborných škôl a minimálne 8 gymnázií. V tomto prípade porota vyberie tri víťazné študentské firmy spomedzi odborných škôl a tri víťazné študentské firmy spomedzi gymnázií. Ak počet zapojených škôl bude menší, porota nebude hodnotiť študentské firmy osobitne podľa typu školy. Ak sa celkovo (odborné školy + gymnáziá) do kategórie zapojí menej ako 7 tímov, budeme oceňovať iba 1. miesto. Delenie na odborné školy a gymnáziá sa netýka kategórií Company of the Year Competition, Female Leadership a Leadership Award.
 • V prípade, že by študent opustil súťaž pred jej ukončením a jeho študentská firma by sa umiestnila na niektorom z víťazných miest, tento študent nebude ocenený. Výhru si nie je možné, v prípade porušenia pravidiel a podmienok, nárokovať.

 • Študentská firma sa môže prihlásiť na veľtrh, pokiaľ je registrovaná v simulovanom obchodnom registri JA Slovensko (bola jej vydaná zakladacia listina). Online prihláška bude tiež obsahovať požiadavku na uvedenie produktov alebo služieb, s ktorými sa bude chcieť študentská firma zúčastniť veľtrhu (názov a popis produktov/služieb).
 • Online prihláška do súťaže bude zverejnená od pondelka 5. februára 2024 (9:00) do štvrtku 8. februára 2024 na webovej stránke Aplikovanej ekonómie. Prihláška je záväzná!
 • V rámci kategórie Produkt študentskej firmy vyberie porota zo všetkých prihlásených produktov maximálne 16 finalistov z gymnázií a 16 finalistov z odborných škôl. Študentské firmy dostanú informáciu o zaradení medzi finalistov najneskôr 15. februára 2024. Ak študentská firma nebude zaradená medzi finalistov kategórie Produkt študentskej firmy, automaticky sa nemôže uchádzať o súťaženie v kategórii Company of the Year Competition.
 • Možnosť prezentovať sa na Veľtrhu podnikateľských talentov majú všetky školy, ktoré vedú v školskom roku 2023/2024 študentskú firmu v rámci programu Aplikovaná ekonómia. Na veľtrh bude akceptovaných maximálne 50 študentských firiem. Junior Achievement Slovensko si vyhradzuje právo zmeny počtu študentských firiem. Zoznam prihlásených študentských firiem bude zverejňovaný priebežne. V prípade, že sa na veľtrh prihlási viac ako 50 firiem, budú uprednostnení finalisti kategórie Produkt študentskej firmy, zvyšné tímy (do 50) budú zaradené na základe času odoslania prihlášky.
 • Až po zaradení na veľtrh uhradí študentská firma účastnícky poplatok 10,- €. Poplatok uhradí uchádzač na číslo účtu IBAN:  SK48 8330 0000 0024 0123 3453, variabilný symbol 116. Do informácie pre adresáta je potrebné uviesť názov študentskej firmy. Poplatok je potrebné uhradiť do piatku 23. februára 2024.
 • Študentská firma musí dodržiavať pravidlá pre činnosť študentských firiem. V prípade zistenia závažného porušenia pravidiel sa táto firma nebude môcť veľtrhu zúčastniť. Veľtrhu sa nebude môcť zúčastniť ani študentská firma, ktorá do času odoslania registračnej karty nevykáže žiadnu podnikateľskú činnosť.
 • Do kategórie Company of the Year Competition sa môžu prihlásiť tie študentské firmy, ktoré:
  • ku dňu odoslania registračnej karty budú registrovaní na stránke GEN-E Virtual Expo, vrátane postavenia virtuálneho stánku so všetkými náležitosťami,
  • súťažia vo všetkých ostatných kategóriách (s výnimkou nepovinnej účasti v kategóriách Leadership Award, Female Leadership),
  • nesúťažne absolvujú počas veľtrhu Prezentáciu na pódiu v anglickom jazyku,
  • aspoň 3 členovia súťažného tímu hovoria anglicky tak, že sú schopní plne prezentovať študentskú firmu v angličtine vrátane odpovedania na otázky poroty,
  • sú pripravené zúčastniť sa online mentoringu po Veľtrhu podnikateľských talentov,
  • sú pripravené reprezentovať Slovensko na európskom finále Company of the Year Competition v termíne 2. - 4. júla v Katánii, v Taliansku.
 • Najlepšia študentská firma postúpi na medzinárodnú súťaž Company of the Year Competition (GEN-E). JA Slovensko hradí registračné poplatky a leteckú dopravu do miesta súťaže a späť 3 študentom - zástupcom víťaznej študentskej firmy. 
 • Ak sa študentská firma po odoslaní prihlášky rozhodne súťaže nezúčastniť, JA Slovensko bude od nej vymáhať náklady súvisiace s organizačným zabezpečením veľtrhu, a to nasledovne: odhlásenie do 1. marca - sankcia 30,- €, odhlásenie do 15. marca - sankcia 60,- €, odhlásenie po 15. marci - sankcia 100,-€.
 • Veľtrh podnikateľských talentov je predajný. To znamená, že študentské firmy, ktoré v čase konania veľtrhu ešte nebudú mať uzatvorenú činnosť (zlikvidovanú firmu), môžu na veľtrhu predávať SVOJE výrobky a služby. Všetky výrobky teda musia byť originálne vyrobené prezentujúcou študentskou firmou, nie je možné len sprostredkovávať predaj produktov iného výrobcu.
 • Každý predávaný výrobok musí byť povinne označený názvom študentskej firmy, adresou jej sídla, logom a cenou.
 • Predaj sa musí realizovať na základe príjmových pokladničných dokladov. Nezabudnite si so sebou vziať čisté príjmové pokladničné doklady. Ak organizátor zistí, že niekomu nebol vydaný pokladničný doklad, má právo študentskú firmu diskvalifikovať.
 • V prípade predaja potravín, vlastnoručne vyrobených študentskou firmou, ako napríklad perníkov, je podmienkou, aby tieto produkty boli jednotlivo balené a aspoň jeden z prezentujúcich členov študentskej firmy (poverený predajom potravín) sa musí vedieť preukázať platným zdravotným preukazom.
 • Nie je možný žiadny predaj voľných potravín ani príprava jedál, či nápojov (ako napríklad, výroba pukancov, ponuka miešaných nápojov a podobne).
 • Predaj produktov sa môže uskutočniť len v obchodnom centre, v priestoroch výstavných stánkov. Nie je možný žiadny voľný osobný predaj, ani mimo obchodného centra.
 • Každú študentskú firmu môže na veľtrhu reprezentovať maximálne 5 jej členov (minimálne 2), ktorými by v ideálnom prípade mali byť členovia manažmentu. Nie je to však podmienkou. Medzi piatich členov súťažného tímu patria aj možní maskoti a iní propagátori.
 • Každá študentská firma si musí na veľtrh priniesť správu o činnosti. Ak firma ukončila svoju činnosť už pred veľtrhom, bude touto správou výročná správa, ak nie, treba vypracovať priebežnú hodnotiacu správu podobnú výročnej, v ktorej bude uvedené, aké má študentská firma doterajšie výsledky (vo finančnom i slovnom vyjadrení), aké ciele už splnila, a ktoré jej ešte zostávajú. Pozrite sa, ako má vyzerať výročná/priebežná správa.
 • Prezentácia študentskej firmy je možná len v priestore výstavného stánku, čo vylučuje lepenie, vyvesovanie plagátov, nálepiek v priestoroch obchodného centra a pod. Ak sa rozhodnete pre iné formy prezentácie, napríklad rozdávanie letákov, maskot a podobne, prosím, zvážte vhodnú formu aj mieru tejto propagácie tak, aby bola pre zákazníkov lákavá, nie obťažujúca.
 • Súčasťou pravidiel súťaže je podmienka, že nebude akceptované balenie výstavných stánkov pred ukončením veľtrhu. Zaslanou prihláškou súhlasíte s účasťou na súťaži v stanovenom termíne a čase.
 • Je prísne zakázané v stánku používať variče, kanvice na vodu a iné elektrické zariadenia (okrem počítačov), ktoré majú vysoký odber elektriny a môžu neúmerne zaťažovať elektrickú sieť.
 • V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko, n.o. vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.
Zásady správania sa na súťaži

Prosíme všetky tímy, aby sa riadili nasledujúcimi zásadami.

 1. V každej súťaži sa bojuje čestne a podľa pravidiel.
 2. Uznanie, že súper je lepší, je formálne vzdanie cti (podanie ruky a pod.).
 3. Víťazstvo ktoréhokoľvek tímu nie je dôvodom k nadradenosti.
 4. Porazený tím si zaslúži uznanie a nie je terčom posmechu, ani skrytého.
 5. Súťaž má rovnaké podmienky pre všetky tímy.
 6. V súťaži sa rešpektujú pokyny a nariadenia porotcov a organizátorov.  Riadi sa nimi každý tím.
 7. Túžba po víťazstve je v poriadku, ale nie za každú cenu.
 8. Verejnosť je súčasťou súťaže, potleskom vzdávajú česť víťazom aj porazeným.
 9. Férové správanie je dôležité aj v každodenných životných situáciách.
 10. Je dôležité svojim správaním ísť príkladom mladším i starším spolužiakom.
 11. Nikomu nenadávať, nikoho neponižovať, neohovárať a neohrozovať.