Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


AT&T Manažérsky tím - hlavná kategória

Cena za dosiahnuté výsledky a tímovú prácu v študentskej firme.

Zámerom je posúdiť vzájomnú spoluprácu členov tímu a výsledky študentskej firmy. Porota v prvom rade posudzuje znalosť problematiky fungovania a riadenia študentskej firmy a celkové dosiahnuté výsledky. Opiera sa o predbežnú výročnú správu študentskej firmy a osobný pohovor so študentmi vo výstavnom stánku. Pri hodnotení sa kladie dôraz na riadenie a výsledky firmy.

Očakáva sa, že tím ukáže schopnosť, ako vie na mieru vytvoriť aktivity v  stánku, aby uspokojili rôzne potreby rozličných zákazníkov. Sú členovia tímu aktívni hneď od začiatku? Majú vedomosti o produkte a študentskej firme? Preukazujú záujem o zákazníkov? Sú dobrými poslucháčmi? Snažia sa o poskytnutie riešení pre potreby zákazníkov? Používajú stánok na podporu prezentácie? Ako dlho im trvá, kým prejdú k predaju? Sú schopní doviesť zákazníka k rozhodnutiu/uzatvoreniu obchodu? Pomáhajú si členovia tímu navzájom pri práci v stánku ako aj počas interview s  porotcami?

Porota sa môže pýtať aj nasledujúce otázky:

  • Má študentská firma jasný podnikateľský plán?
  • Boli ciele študentskej firmy pravidelne revidované a aktualizované?
  • Ako členovia študentskej firmy uplatňovali a kontrolovali efektivitu riešení problémov, ktoré sa vyskytli počas fungovania firmy?
  • Aká bola štruktúra študentskej firmy a ako sa štruktúra menila v súvislosti s problémami, ktoré sa počas činnosti vyskytli?
  • Mala študentská firma efektívny systém riadenia a zaznamenávania svojich aktivít?
  • Museli členovia študentskej firmy riešiť nejaké právne otázky týkajúce sa činnosti firmy, napríklad autorské práva, poistenie importu / exportu a pod.?

Hodnotiace kritériá:

  • Rozvoj osobných zručností - využitie získaných poznatkov v riadení študentskej firmy
  • Tímový duch - úroveň tímovej spolupráce v študentskej firme
  • Výročná správa študentskej firmy
  • Dosiahnuté výsledky v študentskej firme.

Oceňujeme prvé tri najlepšie študentské firmy spomedzi odborných škôl a tri najlepšie študentské firmy spomedzi gymnázií (pri min. zapojení 8 odborných škôl a 8 gymnázií). Ak bude počet zapojených škôl menší, porota ocení tri najlepšie študentské firmy spomedzi všetkých študentských firiem bez ohľadu na typ školy.