Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


CITI Finančné riadenie - hlavná kategória

Cena za finančné riadenie v JA Firme.

Zámerom je posúdiť schopnosť riadiť finančné toky v JA Firme. Porota v prvom rade posudzuje znalosť problematiky finančného riadenia JA Firmy a celkové dosiahnuté výsledky. Opiera sa o predbežnú výročnú správu JA Firmy a osobný pohovor so študentmi vo výstavnom stánku. Pri hodnotení sa kladie dôraz na riadenie a výsledky firmy.

Očakáva sa, že sa študenti budú vedieť orientovať v príjmoch a výdavkoch JA Firmy, budú vedieť odpovedať na otázky, odkiaľ pochádza zisk JA Firmy a ako by sa príjmy, výdavky a hospodársky výsledok menili v prípade expanzie.

Porota môže klásť nasledujúce otázky:

  • Dosiahla JA Firma prijateľný zisk v súvislosti so svojím produktom za podmienok, ktoré sú stanovené pravidlami fungovania JA Firiem?
  • Rozumejú všetci členovia JA Firmy finančným výsledkom svojej firmy a rozumejú pojmom ako napr. cash flow, príjmy, výdavky, výkaz ziskov a strát a pod.?
  • Boli v JA Firme zabezpečené dobré finančné riadenie a kontrola?
  • Rozumejú členovia tímu faktorom, ktoré môžu ovplyvniť cenu a vzťah medzi nákladmi a cenou?
  • Vyplácala JA Firma mzdy svojim zamestnancom, alebo pracovali „pro-bono“ (zadarmo) pri dosahovaní vykazovaného zisku?

Hodnotiace kritériá:

  • Znalosť problematiky finančného riadenia JA Firmy
  • Finančná časť výročnej správy JA Firmy
  • Rozvoj osobných zručností - využitie získaných poznatkov v riadení JA Firmy

Oceňujeme prvé tri najlepšie JA Firmy spomedzi odborných škôl a tri najlepšie JA Firmy spomedzi gymnázií (pri min. zapojení 8 odborných škôl a 8 gymnázií). Ak bude počet zapojených škôl menší, porota ocení tri najlepšie JA Firmy spomedzi všetkých JA Firiem bez ohľadu na typ školy.