Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


CITI Finančné riadenie - hlavná kategória

Cena za finančné riadenie v JA Firme.

Zámerom je posúdiť schopnosť riadiť finančné toky v JA Firme. Porota v prvom rade posudzuje znalosť problematiky finančného riadenia JA Firmy a celkové dosiahnuté výsledky. Opiera sa o predbežnú výročnú správu JA Firmy a osobný pohovor so študentmi vo výstavnom stánku. Pri hodnotení sa kladie dôraz na riadenie a výsledky firmy.

Očakáva sa, že sa študenti budú vedieť orientovať v príjmoch a výdavkoch JA Firmy, budú vedieť odpovedať na otázky, odkiaľ pochádza zisk JA Firmy a ako by sa príjmy, výdavky a hospodársky výsledok menili v prípade expanzie.

Porota môže klásť nasledujúce otázky:

  • Dosiahla JA Firma prijateľný zisk v súvislosti so svojím produktom za podmienok, ktoré sú stanovené pravidlami fungovania JA Firiem?
  • Rozumejú všetci členovia JA Firmy finančným výsledkom svojej firmy a rozumejú pojmom ako napr. cash flow, príjmy, výdavky, výkaz ziskov a strát a pod.?
  • Boli v JA Firme zabezpečené dobré finančné riadenie a kontrola?
  • Rozumejú členovia tímu faktorom, ktoré môžu ovplyvniť cenu a vzťah medzi nákladmi a cenou?
  • Vyplácala JA Firma mzdy svojim zamestnancom, alebo pracovali „pro-bono“ (zadarmo) pri dosahovaní vykazovaného zisku?

Hodnotiace kritériá:

  • Znalosť problematiky finančného riadenia JA Firmy
  • Finančná časť výročnej správy JA Firmy
  • Rozvoj osobných zručností - využitie získaných poznatkov v riadení JA Firmy

Finančná analýza v priebežnej správe by mala byť prezentovaná v súhrnnej podobe, ktorá umožňuje ľahké prečítanie a pochopenie. Odporúčaný rozsah je jedna strana. V súlade s celkovými informáciami uvedenými v správe o činnosti JA Firmy a efektívnym zachytením finančnej výkonnosti; poskytuje analýzu hospodárenia, ako aj informácie o (a) plánovanej výške zisku a návrhu na jeho rozdelenie, (b) potrebných finančných zdrojoch a ich využití, (c) kapitále získanom od akcionárov, (d) finančné predikcie, a (e) porovnanie s počiatočným finančným plánom. Môžete si vybrať miesto v správe o činnosti JA Firmy, kam chcete umiestniť túto časť umiestniť. Majte len na pamäti, že čitatelia by ju tam mali ľahko nájsť.

Prehľad o príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia bude prezentovaný vo vyššie uvedenej štruktúre. Dodatočné položky sú prípustné v prípade potreby, aby bol vytvorený pravdivý obraz o hospodárení JA Firmy. Výkaz môže byť prezentovaný mesačne, štvrťročne alebo ako celkový sumár (odporúčané), mal by obsahovať vysvetlivky, a musí byť overený a podpísaný dobrovoľným konzultantom/učiteľom alebo účtovníkom.

Oceňujeme prvé tri najlepšie JA Firmy spomedzi odborných škôl a tri najlepšie JA Firmy spomedzi gymnázií (pri min. zapojení 8 odborných škôl a 8 gymnázií). Ak bude počet zapojených škôl menší, porota ocení tri najlepšie JA Firmy spomedzi všetkých JA Firiem bez ohľadu na typ školy.