Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Company of the Year Competition

Postup na európsku súťaž JA Firiem

Odborná porota vyberie 6 finalistov - JA Firiem (nezávisle od typu školu), ktoré budú následne súťažiť o účasť v medzinárodnej súťaži Company of the Year Competition, ktorá sa uskutoční 22. - 24. júla 2020 v Lisabone, Portugalsko. TOP finále JA Firiem sa uskutoční 12. mája 2020 v Bratislave.  V čase medzi Veľtrhom podnikateľských talentov a TOP finále JA Firiem budú pre finalistov pripravené workshopy v Bratislave (24.3.) a Košiciach (31.3.) zamerané na prípravu na finále - prezentačné zručnosti, tvorbu výročnej správy - mentori z biznis prostredia pomôžu študentom s prípravou na finále.

Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť JA Firmy, ktoré

 • súťažia v jednej z produktových kategórií, t.j. Produkt pre 21. storočie alebo Úžitkový produkt,
 • zúčastnia sa prezentácie na pódiu (v slovenčine) - prečítajte si viac informácií k prezentácii na pódiu,
 • aspoň 3 členovia súťažného tímu hovoria anglicky tak, že sú schopní plne prezentovať JA Firmu v angličtine vrátane odpovedania na otázky poroty,
 • sú pripravené zúčastniť sa workshopov v Bratislave/Košiciach v čase medzi Veľtrhom podnikateľských talentov a TOP finále JA Firiem - 24. 3. v Bratislave alebo 31. 3. v Košiciach (2 dni vopred je potrebné poslať draft výročnej správy a prezentácie v angličtine),
 • sú pripravené zúčastniť sa TOP finále JA Firiem v Bratislave, ktoré sa uskutoční 12. mája 2020 a bude prebiehať v angličtine vrátane všetkých podporných materiálov,
 • sú pripravené reprezentovať Slovensko na európskom finále Company of the Year Competition v portugalskom Lisabone 22. - 24. júla 2020.
Detailné kritériá:

(na stiahnutie v .pdf)

Kritériá súťaže požadujú, aby študenti preukázali a/alebo vysvetlili svoje úspechy vo vzdelávaní a ich individuálny a tímový rozvoj počas práce v študentskej JA Firme.

Pri posudzovaní kritérií budú porotcovia hľadať inovatívny prístup k výzvam súvisiacim s vedením JA Firmy, ako aj pochopenie hodnoty, ktorú výrobok / služba prináša na trh / spotrebiteľom. Budú tiež posudzovať vplyv samotnej "learning by doing" skúsenosti. Pri hodnotení každého kritéria, bude porota posudzovať, ako dobre si JA Firma osvojila dané kritérium a do akej miery členovia JA Firmy preukázali pochopenie fungovania firmy a podnikateľských princípov.

Priamo na veľtrhu môžu študenti prípadne súťažiť (zvíťaziť) v produktových kategóriách aj s prototypom výrobku.  Na medzinárodnej súťaži však Slovensko môže reprezentovať len tím s vyrobenými a predanými skutočnými produktmi (v TOP Finále nemôže zvíťaziť tím len s prototypom produktu/nepredaným produktom).

Neočakávame pokrytie všetkých kritérií v každej fáze. JA Firmy by mali zvážiť, ako najlepšie komunikovať svoju činnosť a úspechy v každom z kritérií naprieč rôznymi etapami hodnotenia. Členovia jednej JA Firmy môžu, napríklad, počas prezentácie na pódiu zdôrazniť finančnú výkonnosť čím posilnia hodnotenie svojej firmy pri danom kritériu. Členovia inej JA Firmy sa môžu pri prezentácii rozhodnúť zdôrazniť ako kľúčový prvok výskum a vývoj svojho produktu.

Neexistuje žiadny recept na výhru. Každá JA Firma je iná a musí sa sama rozhodnúť, ako najlepšie prezentovať silné stránky a skúsenosti jej členov a ako demonštrovať úspech JA Firmy voči porote, prezentovať vhodné prvky svojho jedinečného príbehu naprieč jednotlivými fázami súťaže.

Inovácia, tvorba hodnôt a podnikateľstvo = Produkt

Toto kritérium (váha 20%) by mali zodpovedať nasledujúce otázky (ale nie len tie):

 • Má produkt (výrobok/služba) pridanú hodnotu, ktorá rieši potrebu zákazníkov? Vedia študenti objasniť potrebu ich produktu a hodnotu, ktorú ich JA Firma vytvorila? Zaujala JA Firma postoj k sociálnym, etickým a environmentálnym otázkam?

 • Je samotný produkt v akomkoľvek ohľade inovatívny? Alebo je inovatívny biznis model? Alebo proces vývoja? Alebo spôsob akým firma produkt prezentovala/robila marketing a predávala? Alebo ak bol produkt nakúpený a následne predaný, bola inovatívne pridaná nejaká hodnota?

 • Vedia študenti objasniť potrebu ich inovácie a jej hodnotu pre zákazníkov?

 • Osvojila si JA Firma prax kontinuálnych inovácií nových myšlienok (napr. návrhy, odporúčania), ktoré pridávajú hodnotu činnosti alebo výsledkom JA Firmy?

 • Vedia študenti objasniť, do akej miery rozumejú konkurencii a hodnote, ktorú pre zákazníka konkurencia vytvára

 • Rozšírila JA Firma svoju zákaznícku základňu aj mimo bezprostredného okolia školy / rodinného prostredia a predávala svoj produkt aj externe?

Vývoj produktu a orientácia na zákazníka = Marketing

Toto kritérium (váha 20%) by mali zodpovedať nasledujúce otázky (ale nie len tie):

 • Vedia členovia tímu popísať spôsob hodnotenia nápadu a jeho transformáciu na podnikateľskú príležitosť?
 • Do akej miery a v akej fáze sa posudzovali potreby zákazníkov? 
 • Vykonala JA Firma prieskum trhu, porozumela výsledkom prieskumu a vhodne reagovala na základe získaných informácií? Zvážila JA Firma všetky prvky marketingovej stratégie? Ako JA Firma reagovala na reakciu zákazníkov na ich produkt?
 • Čo študenti robia pre to, aby zákazníci ich produkt vnímali hodnotnejšie v porovnaní s konkurenciou?
 • Aké marketingové, predajné a propagačné techniky JA Firma využila a aký mali dopad na maximalizáciu tržieb? 
 • Chápu členovia JA Firmy, prečo ich produkt bol úspešný?

Finančné riadenie

Toto kritérium (váha 20%) by mali zodpovedať nasledujúce otázky (ale nie len tie):

 • Dosiahla JA Firma prijateľný zisk v súvislosti so svojim produktom za podmienok, ktoré sú stanovené pravidlami fungovania JA Firiem ?
 • Rozumejú všetci členovia JA Firmy finančným výsledkom svojej firmy a rozumejú pojmom ako napr. cash flow, príjmy, výdavky, výkaz ziskov a strát, súvaha a pod.?
 • Boli v JA Firme zabezpečené dobré finančné riadenie a kontrola?
 • Rozumejú členovia tímu faktorom, ktoré môžu ovplyvniť cenu a vzťahu medzi nákladmi a cenou?
 • Vyplácala JA Firma mzdy svojim zamestnancom, alebo pracovali „pro-bono“ (zadarmo) pri dosahovaní vykazovaného zisku?

Stanovenie cieľov, plánovanie / revidovanie a riadenie JA Firmy = Tím

Toto kritérium (váha 20%) by mali zodpovedať nasledujúce otázky (ale nie len tie):

 • Má JA Firma jasný podnikateľský plán?
 • Boli ciele JA Firmy pravidelne revidované a aktualizované?
 • Ako členovia JA Firmy uplatňovali a kontrolovali efektivitu riešení problémov, ktoré sa vyskytli počas fungovania JA Firmy?
 • Aká bola štruktúra JA Firmy a ako sa štruktúra menila v súvislosti s problémami, ktoré sa počas činnosti vyskytli?
 • Mala JA Firma efektívny systém riadenia a zaznamenávania svojich aktivít?
 • Museli členovia JA Firmy riešiť nejaké právne otázky týkajúce sa činnosti JA Firmy, napríklad autorské práva, poistenie importu / exportu a pod.?

Schopnosť preukázať úspechy vo vzdelávaní

Toto kritérium (váha 20%) slúži na hodnotenie dosiahnutých úspechov vo vzdelávaní (učení sa) a individuálny aj tímový rozvoj počas činnosti JA Firmy.

Porota bude analyzovať, do akej miery bol tím bol efektívny pri prezentácii informácií o JA Firme v každej fáze súťaže (pozri otázky, na ktoré by mala prezentácia JA Firmy odpovedať v jednotlivých fázach súťaže).

Priebežná / záverečná správa o JA Firme

 • Poskytuje správa relevantné informácie a umožňuje čitateľovi jednoducho a príjemne nájsť a prečítať si dôležité informácie?
 • Obsahuje správa kvalitné zhrnutie, ktoré poskytne dôležité informácie súvisiace s činnosťou a výkonom JA Firmy?
 • Prezentuje správa finančné výsledky v požadovanej štruktúre a poskytuje efektívnu analýzu finančných výsledkov? Sú finančné výkazy správne alebo sú v nich chyby, ktoré môžu upozorniť na chyby v porozumení finančných výkazov alebo firemných financií?
 • Preukazuje správa JA Firmy, že členovia tímu rozumejú celkovej výkonnosti firmy, ziskovosti a budúcemu potenciálu JA Firmy?

Interview s porotou (len na TOP finále)

 • Boli členovia tímu schopní uspokojivo odpovedať na všetky otázky porotcov?
 • Prezentovali členovia tímu aj svoj názor okrem samotných odpovedí na otázky porotcov?
 • Chápu študenti, ako a prečo dosiahla ich JA Firma výsledky, ktoré dosiahla a aké poznatky a skúsenosti si z toho môžu preniesť do budúceho podnikania/kariéry aj v inej oblasti ako bolo zameranie ich JA Firmy?
 • Bolo z prezentácie cítiť tímového ducha a podporovali sa študenti pri interview navzájom?

Prezentácia na pódiu (na veľtrhu v slovenčine, na TOP finále v angličtine)

 • Zhrnul tím kľúčové skúsenosti a úspechy JA Firmy?
 • Bola to profesionálna prezentácia produktu v kontexte hodnoty, ktorú vytvorili a skúseností, ktoré pri tom získali?
 • Podarilo sa tímu prerozprávať svoj jedinečný príbeh spôsobom zaujímavým pre cieľovú skupinu prezentácie?
 • Korešpondovala prezentácia s imidžom JA Firmy?

Interview v stánku (v angličtine)

 •  Je účel stánku jasný a v súlade s vizuálnym dojmom, ktorým stánok na zákazníka pôsobí?
 • Zodpovedá vzhľad stánku činnosti JA Firmy alebo produktom, ktoré JA Firma ponúka?
 • Má stánok nejaké unikátne/kreatívne prvky a vedia študenti odprezentovať, ktoré to sú a v čom je ich jedinečnosť? Vedia študenti odprezentovať v čom je jedinečná ich JA Firma?
 • Sú študenti schopní viesť zákazníka cez obchodný proces typický pre predaj na veľtrhu od začiatku až do ukončenia obchodu/predaja?
 • Asistujú členovia tímu jeden druhému pri práci v stánku a tiež pri rozhovoroch s porotcami?

Kľúčové podnikateľské kompetencie

Porota by mala brať do úvahy nasledujúce kľúčové podnikateľské kompetencie, ktoré študenti mali možnosť rozvíjať počas fungovania JA Firmy a demonštrovať vo všetkých fázach súťaže:

 • Kreativita
 • Sebavedomie
 • Iniciatíva
 • Tímová práca
 • Vynaliezavosť
 • Vytrvalosť
 • Zodpovednosť

Najlepšia JA Firma (1 z 6 finalistov) postúpi na medzinárodnú súťaž Company of the Year Competition.  JA Slovensko hradí registračné poplatky a dopravu z Bratislavy do miesta súťaže a späť 3 zástupcom víťaznej JA Firmy. Študenti hradia poplatok 50 €/osoba a dopravu do a z Bratislavy.