Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Company of the Year Competition

Postup na európsku súťaž študentských firiem

Odborná porota vyberie 5 až 8 finalistov - študentských firiem (nezávisle od typu školy), ktoré budú následne súťažiť o účasť v medzinárodnej súťaži Company of the Year Competition, ktorá sa uskutoční v júli 2022 v Tallinne, Estónsko. TOP finále študentských firiem sa uskutoční v Bratislave 17.-18. mája 2022.  V čase medzi Veľtrhom podnikateľských talentov a TOP finále bude pre finalistov pripravený online mentoring zameraný na prípravu na finále.

Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť študentské firmy, ktoré

 • súťažia v kategóriách: Výročná správa, Manažérsky tím, Marketingová prezentácia, Finančné riadenie, Prezentácia na pódiu a v jednej z produktových kategórií, t.j. Produkt pre 21. storočie alebo Úžitkový produkt,
 • aspoň 3 členovia súťažného tímu hovoria anglicky tak, že sú schopní plne prezentovať študentskú firmu v angličtine vrátane odpovedania na otázky poroty,
 • sú pripravené zúčastniť sa online mentoringu v čase medzi Veľtrhom podnikateľských talentov a TOP finále,
 • sú pripravené zúčastniť sa online TOP Finále študentských firiem 17.-18. mája 2022, ktoré bude prebiehať v angličtine vrátane všetkých podporných materiálov - bude potrebné pripraviť výročnú správu v angličtine a video prezentáciu v angličtine alebo v slovenčine s anglickými titulkami,
 • sú pripravené reprezentovať Slovensko na európskom finále Company of the Year Competition v Tallinne, Estónsko, v júli 2022 .
Detailné kritériá:

(na stiahnutie v .pdf)

Kritériá súťaže požadujú, aby študenti preukázali a/alebo vysvetlili svoje úspechy vo vzdelávaní a ich individuálny a tímový rozvoj počas práce v študentskej firme.

Pri posudzovaní kritérií budú porotcovia hľadať inovatívny prístup k výzvam súvisiacim s vedením študentskej firmy, ako aj pochopenie hodnoty, ktorú výrobok / služba prináša na trh / spotrebiteľom. Budú tiež posudzovať vplyv samotnej "learning by doing" skúsenosti. Pri hodnotení každého kritéria, bude porota posudzovať, ako dobre si študentská firma osvojila dané kritérium a do akej miery členovia študentskej firmy preukázali pochopenie fungovania firmy a podnikateľských princípov.

Priamo na veľtrhu môžu študenti prípadne súťažiť (zvíťaziť) v produktových kategóriách aj s prototypom výrobku.  Na medzinárodnej súťaži však Slovensko môže reprezentovať len tím s vyrobenými a predanými skutočnými produktmi (v TOP Finále nemôže zvíťaziť tím len s prototypom produktu/nepredaným produktom).

Neočakávame pokrytie všetkých kritérií v každej fáze. Študentské firmy by mali zvážiť, ako najlepšie komunikovať svoju činnosť a úspechy v každom z kritérií naprieč rôznymi etapami hodnotenia. Členovia jednej študentskej firmy môžu, napríklad, počas prezentácie na pódiu zdôrazniť finančnú výkonnosť čím posilnia hodnotenie svojej firmy pri danom kritériu. Členovia inej študentskej firmy sa môžu pri prezentácii rozhodnúť zdôrazniť ako kľúčový prvok výskum a vývoj svojho produktu.

Neexistuje žiadny recept na výhru. Každá študentská firma je iná a musí sa sama rozhodnúť, ako najlepšie prezentovať silné stránky a skúsenosti jej členov a ako demonštrovať úspech študentskej firmy voči porote, prezentovať vhodné prvky svojho jedinečného príbehu naprieč jednotlivými fázami súťaže.

Inovácia, tvorba hodnôt a podnikateľstvo = Produkt

Toto kritérium (váha 20%) by mali zodpovedať nasledujúce otázky (ale nie len tie):

 • Má produkt (výrobok/služba) pridanú hodnotu, ktorá rieši potrebu zákazníkov? Vedia študenti objasniť potrebu ich produktu a hodnotu, ktorú ich študentská firma vytvorila? Zaujala študentská firma postoj k sociálnym, etickým a environmentálnym otázkam?

 • Je samotný produkt v akomkoľvek ohľade inovatívny? Alebo je inovatívny biznis model? Alebo proces vývoja? Alebo spôsob akým firma produkt prezentovala/robila marketing a predávala? Alebo ak bol produkt nakúpený a následne predaný, bola inovatívne pridaná nejaká hodnota?

 • Vedia študenti objasniť potrebu ich inovácie a jej hodnotu pre zákazníkov?

 • Osvojila si študentská firma prax kontinuálnych inovácií nových myšlienok (napr. návrhy, odporúčania), ktoré pridávajú hodnotu činnosti alebo výsledkom študentskej firmy?

 • Vedia študenti objasniť, do akej miery rozumejú konkurencii a hodnote, ktorú pre zákazníka konkurencia vytvára?

 • Rozšírila študentská firma svoju zákaznícku základňu aj mimo bezprostredného okolia školy / rodinného prostredia a predávala svoj produkt aj externe?

Vývoj produktu a orientácia na zákazníka = Marketing

Toto kritérium (váha 20%) by mali zodpovedať nasledujúce otázky (ale nie len tie):

 • Vedia členovia tímu popísať spôsob hodnotenia nápadu a jeho transformáciu na podnikateľskú príležitosť?
 • Do akej miery a v akej fáze sa posudzovali potreby zákazníkov? 
 • Vykonala študentská firma prieskum trhu, porozumela výsledkom prieskumu a vhodne reagovala na základe získaných informácií? Zvážila študentská firma všetky prvky marketingovej stratégie? Ako študentská firma reagovala na reakciu zákazníkov na ich produkt?
 • Čo študenti robia pre to, aby zákazníci ich produkt vnímali hodnotnejšie v porovnaní s konkurenciou?
 • Aké marketingové, predajné a propagačné techniky študentská firma využila a aký mali dopad na maximalizáciu tržieb? 
 • Chápu členovia študentskej firmy, prečo ich produkt bol úspešný?

Finančné riadenie

Toto kritérium (váha 20%) by mali zodpovedať nasledujúce otázky (ale nie len tie):

 • Dosiahla študentská firma prijateľný zisk v súvislosti so svojim produktom za podmienok, ktoré sú stanovené pravidlami fungovania študentských firiem ?
 • Rozumejú všetci členovia študentskej firmy finančným výsledkom svojej firmy a rozumejú pojmom ako napr. cash flow, príjmy, výdavky, výkaz ziskov a strát, súvaha a pod.?
 • Boli v študentskej firme zabezpečené dobré finančné riadenie a kontrola?
 • Rozumejú členovia tímu faktorom, ktoré môžu ovplyvniť cenu a vzťahu medzi nákladmi a cenou?
 • Vyplácala študentská firma mzdy svojim zamestnancom, alebo pracovali „pro-bono“ (zadarmo) pri dosahovaní vykazovaného zisku?

Stanovenie cieľov, plánovanie / revidovanie a riadenie študentskej firmy = Tím

Toto kritérium (váha 20%) by mali zodpovedať nasledujúce otázky (ale nie len tie):

 • Má študentská firma jasný podnikateľský plán?
 • Boli ciele študentskej firmy pravidelne revidované a aktualizované?
 • Ako členovia študentskej firmy uplatňovali a kontrolovali efektivitu riešení problémov, ktoré sa vyskytli počas fungovania študentskej firmy?
 • Aká bola štruktúra študentskej firmy a ako sa štruktúra menila v súvislosti s problémami, ktoré sa počas činnosti vyskytli?
 • Mala študentská firma efektívny systém riadenia a zaznamenávania svojich aktivít?
 • Museli členovia študentskej firmy riešiť nejaké právne otázky týkajúce sa činnosti študentskej firmy, napríklad autorské práva, poistenie importu / exportu a pod.?

Schopnosť preukázať úspechy vo vzdelávaní

Toto kritérium (váha 20%) slúži na hodnotenie dosiahnutých úspechov vo vzdelávaní (učení sa) a individuálny aj tímový rozvoj počas činnosti študentskej firmy.

Porota bude analyzovať, do akej miery bol tím efektívny pri prezentácii informácií o študentskej firme v každej fáze súťaže (pozri otázky, na ktoré by mala prezentácia študentskej firmy odpovedať v jednotlivých fázach súťaže).

Priebežná / záverečná správa o študentskej firme

 • Poskytuje správa relevantné informácie a umožňuje čitateľovi jednoducho a príjemne nájsť a prečítať si dôležité informácie?
 • Obsahuje správa kvalitné zhrnutie, ktoré poskytne dôležité informácie súvisiace s činnosťou a výkonom študentskej firmy?
 • Prezentuje správa finančné výsledky v požadovanej štruktúre a poskytuje efektívnu analýzu finančných výsledkov? Sú finančné výkazy správne alebo sú v nich chyby, ktoré môžu upozorniť na chyby v porozumení finančných výkazov alebo firemných financií?
 • Preukazuje správa študentskej firmy, že členovia tímu rozumejú celkovej výkonnosti firmy, ziskovosti a budúcemu potenciálu študentskej firmy?

Interview s porotou (v angličtine)

 • Boli členovia tímu schopní uspokojivo odpovedať na všetky otázky porotcov?
 • Prezentovali členovia tímu aj svoj názor okrem samotných odpovedí na otázky porotcov?
 • Chápu študenti, ako a prečo dosiahla ich študentská firma výsledky, ktoré dosiahla a aké poznatky a skúsenosti si z toho môžu preniesť do budúceho podnikania/kariéry aj v inej oblasti ako bolo zameranie ich študentskej firmy?
 • Bolo z prezentácie cítiť tímového ducha a podporovali sa študenti pri interview navzájom?

Prezentácia na pódiu

 • Zhrnul tím kľúčové skúsenosti a úspechy študentskej firmy?
 • Bola to profesionálna prezentácia produktu v kontexte hodnoty, ktorú vytvorili a skúseností, ktoré pri tom získali?
 • Podarilo sa tímu prerozprávať svoj jedinečný príbeh spôsobom zaujímavým pre cieľovú skupinu prezentácie?
 • Korešpondovala prezentácia s imidžom študentskej firmy?

Kľúčové podnikateľské kompetencie

Porota by mala brať do úvahy nasledujúce kľúčové podnikateľské kompetencie, ktoré študenti mali možnosť rozvíjať počas fungovania študentskej firmy a demonštrovať vo všetkých fázach súťaže:

 • Kreativita
 • Sebavedomie
 • Iniciatíva
 • Tímová práca
 • Vynaliezavosť
 • Vytrvalosť
 • Zodpovednosť