Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Registračná karta na TOP Finále

Túto registračnú kartu, prosím, vyplňte najneskôr 9. júna 2020 - zároveň priložte VŠETKY požadované materiály.

Pri vypĺňaní, prosím, používajte diakritiku, inak budete mať zle vypísané diplomy, keď vyhráte :-).

 
Registračná karta na TOP Finále JA Firiem, ktoré sa uskutoční 16. júna 2020 online
Škola: 
Názov:
Ulica:
Mesto:
 
Názov JA Firmy:
Učiteľ/ka JA Firmy: 
e-mail učiteľa:
link na video prezentáciu:
  
Študenti - účastníci TOP Finále (súťažný tím):
Ak sa veľtrhu zúčastní menej ako 5 študentov, do zvyšných textových polí uveďte pomlčku.
Študent č. 1: (meno a priezvisko)
funkcia v JA Firme:
e-mail:
  
Študent č. 2: (meno a priezvisko)
funkcia v JA Firme:
e-mail:
  
Študent č. 3: (meno a priezvisko)
funkcia v JA Firme:
e-mail:
  
Študent č. 4: (meno a priezvisko)
funkcia v JA Firme:
e-mail:
  
Študent č. 5: (meno a priezvisko)
funkcia v JA Firme:
e-mail:
 

Výročná / Priebežná správa (max. 5 MB) - povinná pre všetky tímy

Formát predbežnej správy o činnosti a výsledkoch JA Firmy – maximálny rozsah 10 strán formátu A4 (okrem úvodnej strany), nie sú povolené žiadne prílohy. Prečítajte si presné informácie k príprave výročnej/priebežnej správy na veľtrh.
  

Fotografia (marketingová) súťažného tímu alebo celej JA Firmy (max. 5 MB) - povinná pre všetky tímy (bude uvedená v "Katalógu súťažiacich JA Firiem") Dajte si záležať na výbere, je to jedna z prvých dvoch vecí (správa a fotka), ktoré o Vašej JA Firme porota uvidí ešte pred veľtrhom. Fotku (súbor), prosím, pomenujte názvom Vašej JA Firmy (napr. ABC.jpg).

Príklad výborne zvolenej fotografie z jedného z minulých rokov (produktom boli bio ústne vody). 

Príkladom vhodnej propagačnej fotografie je fotografia, ktorá obsahuje viditeľné tváre manažérov JA Firmy a ideálne aj produkt. Každý prvok na fotografii má svoj zmysel (oblečenie, výraz tváre, pozadie, svetlo, ...), naopak neobsahuje prvky bez napojenia na váš produkt a vašu JA Firmu.

Ak nám chcete ešte niečo napísať, uveďte to, prosím, nižšie:

 
Súhlasím s použitím vyššie uvedených osobných údajov vrátane vyhotovenia audiovizuálneho, vizuálneho, prípadne audio záznamu pre účely spracovania, evidencie a organizačného zabezpečenia súťaže JA Veľtrh podnikateľských talentov pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. (ďalej JA Slovensko) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé
 Udeľujem súhlas (licenčné práva) JA Slovensko na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora prác súvisiacich so súťažou Veľtrh podnikateľských talentov, podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Licenciu udeľujem na sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny svojich prác a prezentácií, prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely. 
 
Registračnú kartu vyplnil/a: 
Meno a priezvisko:
Funkcia:
e-mail:
Dátum: 08.08.2020 11:32