Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Pravidlá súťaže

Záväzné pravidlá
 • JA Firma prihlásením na Veľtrh podnikateľských talentov súhlasí aj so zaradením svojho produktu/nápadu do súťaže Social Innovation Relay. (Nie je potrebné nič nikde posielať ani registrovať, registrácia prebehne automaticky.)
 • JA Firma sa prihlásením na Veľtrh podnikateľských talentov zaväzuje k účasti na informačnom webinári k súťaži, ktorý sa uskutoční 14. februára o 10:00h. Webináru sa musí zúčastniť min. jeden člen JA Firmy. Webinár budú okrem manažérky programu viesť aj členovia odbornej poroty Branislav Chrappan z AT&T a Oldřich Vaňous.
 • Odborná porota bude JA Firmy hodnotiť osobitne podľa typu školy vo všetkých kategóriách, pri ktorým sa do hodnotenia zapojí minimálne 8 odborných škôl a minimálne 8 gymnázií. V tomto prípade porota vyberie tri víťazné JA Firmy spomedzi odborných škôl a tri víťazné JA Firmy spomedzi gymnázií. Ak počet zapojených škôl bude menší, porota nebude hodnotiť JA Firmy osobitne podľa typu školy. Ak sa celkovo (odborné školy + gymnáziá) do kategórie zapojí menej ako 7 tímov, budeme oceňovať iba 1 miesto. Delenie na odborné školy a gymnáziá sa netýka kategórií Company of the Year Competition a Leadership Award.
 • V prípade, že by študent opustil súťaž pred jej ukončením a jeho JA Firma by sa umiestnila na niektorom z víťazných miest, tento študent nebude ocenený. Výhru si nie je možné, v prípade porušenia pravidiel a podmienok, nárokovať.

 • Možnosť prezentovať sa na Veľtrhu podnikateľských talentov majú všetky školy, ktoré vedú v školskom roku 2019/2020 JA Firmu v rámci programov Aplikovaná ekonómia alebo Podnikanie v cestovnom ruchu II. Veľtrhu sa zúčastní maximálne 50 JA Firiem. Junior Achievement Slovensko si vyhradzuje právo zmeny počtu JA Firiem.
 • JA Firma sa môže prihlásiť na veľtrh, pokiaľ je registrovaná v simulovanom obchodnom registri JA Slovensko (bola jej vydaná zakladacia listina). Online prihláška bude tiež obsahovať požiadavku na uvedenie produktov alebo služieb, s ktorými sa bude chcieť JA Firma zúčastniť veľtrhu (názov a popis produktov/služieb).
 • Online prihláška do súťaže bude zverejnená od utorka 4. februára 2020 (7:00) do piatku 7. februára 2020 (10:00) na webovej stránke JA Firmy. Prihláška je záväzná!
 • Na veľtrh bude akceptovaných maximálne 60 JA Firiem. Zoznam prihlásených JA Firiem bude zverejňovaný priebežne. V prípade, že sa na veľtrh prihlási viac ako 60 firiem, budú uprednostnené firmy zapojené do kategórií Produkt pre 21. storočie a Úžitkový produkt . V prípade, že prihlásených firiem bude stále viac ako 60, z týchto JA Firiem odborná porota vopred vyberie 60 najlepších na základe popisu produktov. Ak bude tímov zapojených do produktových kategórií menej ako 60, ale celkový počet firiem bude prevyšujúci 60, zvyšné tímy (do 60) odborná porota vyberie na základe času odoslania prihlášky.
 • Až po zaradení na veľtrh uhradí JA Firma účastnícky poplatok 5,- €. Poplatok uhradí uchádzač na číslo účtu IBAN:  SK48 8330 0000 0024 0123 3453, variabilný symbol 116. Do informácie pre adresáta je potrebné uviesť názov JA Firmy. Poplatok je potrebné uhradiť do piatku 14. 2. 2020.
 • Ak sa JA Firma po odoslaní prihlášky rozhodne súťaže nezúčastniť, JA Slovensko bude od nej vymáhať náklady os organizačným zabezpečením veľtrhu, a to nasledovne: odhlásenie do 14. februára - sankcia 30,- €, odhlásenie do 29. februára - sankcia 60,- €, odhlásenie po 29. februári - sankcia 100,-€. Vzhľadom na zmenu termínu na 21. 5. 2020 sankcie nebudú uplatnené.
 • JA Firma musí dodržiavať pravidlá činnosti JA Firmy. V prípade zistenia závažného porušenia pravidiel sa táto firma nebude môcť veľtrhu zúčastniť. Veľtrhu sa nebude môcť zúčastniť ani JA Firma, ktorá do času odoslania registračnej karty (13. 5. 2020) nevykáže žiadnu podnikateľskú činnosť.
 • Do kategórie Company of the Year Competition sa môžu prihlásiť tie JA Firmy:
  • súťažia v jednej z produktových kategórií, t.j. Produkt pre 21. storočie alebo Úžitkový produkt,

  • zúčastnia sa prezentácie na pódiu (v angličtine) - prečítajte si viac informácií k prezentácii na pódiu,

  • aspoň 3 členovia súťažného tímu hovoria anglicky tak, že sú schopní plne prezentovať JA Firmu v angličtine vrátane odpovedania na otázky poroty,

  • pošlú výročnú správu (do 13. 5. 2020) v slovenčine aj angličtine,

  • sú pripravené reprezentovať Slovensko na európskom finále Company of the Year Competition v portugalskom Lisabone 22. - 24. júla 2020.

 • Najlepšia JA Firma postúpi na medzinárodnú súťaž Company of the Year Competition, ktorá sa uskutoční 22. - 24. júla 2020 v portugalskom Lisabone. JA Slovensko hradí registračné poplatky a dopravu z Bratislavy do miesta súťaže a späť 3 zástupcom víťaznej JA Firmy. Študenti hradia poplatok 50 €/osoba a dopravu do a z Bratislavy.
 • Veľtrh podnikateľských talentov je predajný. To znamená, že JA Firmy, ktoré v čase konania veľtrhu ešte nebudú mať uzatvorenú činnosť (zlikvidovanú firmu), môžu na veľtrhu predávať SVOJE výrobky a služby. Všetky výrobky teda musia byť originálne vyrobené prezentujúcou JA Firmou, nie je možné len sprostredkovávať predaj produktov iného výrobcu.
 • Každý predávaný výrobok musí byť povinne označený názvom JA Firmy, adresou jej sídla, logom a cenou.
 • Predaj sa musí realizovať na základe príjmových pokladničných dokladov. Nezabudnite si so sebou vziať čisté príjmové pokladničné doklady. Ak organizátor zistí, že niekomu nebol vydaný pokladničný doklad, má právo JA Firmu diskvalifikovať!
 • V prípade predaja potravín, vlastnoručne vyrobených JA Firmou, ako napríklad perníkov, je podmienkou, aby tieto produkty boli jednotlivo balené a aspoň jeden z prezentujúcich členov JA Firmy (poverený predajom potravín) sa musí vedieť preukázať platným zdravotným preukazom.
 • Nie je možný žiadny predaj voľných potravín ani príprava jedál, či nápojov (ako napríklad, výroba pukancov, ponuka miešaných nápojov a podobne).
 • Predaj produktov sa môže uskutočniť len v obchodnom centre, v priestoroch výstavných stánkov. Nie je možný žiadny voľný osobný predaj, ani mimo obchodného centra.
 • Všetky JA Firmy, ktoré sa zúčastnia veľtrhu, majú automaticky posunutý posledný termín na likvidáciu na koniec mája.
 • Každú JA Firmu môže na veľtrhu reprezentovať maximálne 5 jej členov, ktorými by mali byť členovia manažmentu. Nie je to však podmienkou. Medzi piatich členov súťažného tímu patria aj možní maskoti a iní propagátori.
 • Každá JA Firma si musí na veľtrh priniesť správu o činnosti. Ak firma ukončila svoju činnosť už pred veľtrhom, bude touto správou výročná správa, ak nie, treba vypracovať priebežnú hodnotiacu správu podobnú výročnej, v ktorej bude uvedené, aké má JA Firma doterajšie výsledky (vo finančnom i slovnom vyjadrení), aké ciele už splnila, a ktoré jej ešte zostávajú. Pozrite sa, ako má vyzerať výročná/priebežná správa.
 • Prezentácia JA Firmy je možná len v priestore výstavného stánku, čo vylučuje lepenie, vyvesovanie plagátov, nálepiek v priestoroch obchodného centra a pod. Ak sa rozhodnete pre iné formy prezentácie, napríklad rozdávanie letákov, maskot a podobne, prosím, zvážte vhodnú formu aj mieru tejto propagácie tak, aby bola pre zákazníkov lákavá, nie obťažujúca.
 • Súčasťou pravidiel súťaže je podmienka, že nebude akceptované balenie výstavných stánkov pred ukončením veľtrhu. Zaslanou prihláškou súhlasíte s účasťou na súťaži v stanovenom termíne a čase.
 • Je prísne zakázané v stánku používať variče, kanvice na vodu a iné elektrické zariadenia (okrem počítačov), ktoré majú vysoký odber elektriny a môžu neúmerne zaťažovať elektrickú sieť.
 • V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko, n.o. vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.
Zásady správania sa na súťaži

Prosíme všetky tímy, aby sa riadili nasledujúcimi zásadami.

 1. V každej súťaži sa bojuje čestne a podľa pravidiel.
 2. Uznanie, že súper je lepší, je formálne vzdanie cti (podanie ruky a pod.).
 3. Víťazstvo ktoréhokoľvek tímu nie je dôvodom k nadradenosti.
 4. Porazený tím si zaslúži uznanie a nie je terčom posmechu, ani skrytého.
 5. Súťaž má rovnaké podmienky pre všetky tímy.
 6. V súťaži sa rešpektujú pokyny a nariadenia porotcov a organizátorov.  Riadi sa nimi každý tím.
 7. Túžba po víťazstve je v poriadku, ale nie za každú cenu.
 8. Verejnosť je súčasťou súťaže, potleskom vzdávajú česť víťazom aj porazeným.
 9. Férové správanie je dôležité aj v každodenných životných situáciách.
 10. Je dôležité svojim správaním ísť príkladom mladším i starším spolužiakom.
 11. Nikomu nenadávať, nikoho neponižovať, neohovárať a neohrozovať.