Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ukončenie vzdelávania

Program kontinuálneho inovačného vzdelávania programu Aplikovaná ekonómia - JA Podnikateľské vzdelávanie

Spôsob ukončenia a požiadavky na ukončenie vzdelávania

Kontinuálne inovačné vzdelávanie v zmysle Zákona MŠVVaŠ SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu a získanie osvedčenia:
1. Absolvovanie všetkých modulov kontinuálneho vzdelávania. 
  Modul č. 1 (Úvod do problematiky - Online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania pre stredné školy)
    Vedomosti zo štúdia sa budú overovať sebahodnotením frekventantov po každej kapitole spolu s priebežným vyhodnocovaním plnenia úloh lektorom/tútorom. Účastníci, ktorí prešli všetkými teoretickými úrovňami e-learningového kurzu v prvom module a dosiahli 75% úspešnosť po každej kapitole, budú môcť absolvovať záverečný test zadaný lektorom/tútorom. Absolvovanie záverečného testu na 75% je podmienka pre ukončenie prvého modulu. Frekventant môže záverečný test opakovať v prípade neúspechu maximálne dvakrát.
  - Modul č. 2 (Úvodný tréning k metodike programu JA Podnikateľské vzdelávanie a simulačné cvičenie k študentskej firme)
    100% - ná osobná účasť na prezenčnej forme štúdia daného modulu. Schopnosť rozhodovať sa v podmienkach obmedzených zdrojov, aplikovať ekonomické myslenie, analyzovať ekonomické javy a vzťahy, frekventanti preukážu priebežne počas druhého modulu pri riešení cvičení a simulácií, ktoré bude vyhodnocovať lektorský zbor.
  - Modul č. 3 (Podnikanie bez hraníc)
    100% - ná osobná účasť na prezenčnej forme štúdia daného modulu.
  - Modul č. 4 (Manažérske simulačné cvičenia)
    Schopnosť rozhodovať sa v podmienkach obmedzených zdrojov, aplikovať ekonomické myslenie, analyzovať ekonomické javy a vzťahy, frekventanti preukážu priebežne pri riešení cvičení a simulácií, ktoré bude vyhodnocovať lektor/tútor.
  - Modul č. 5 (Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómii a finančnom riadení)
    100% - ná osobná účasť na prezenčnej forme štúdia daného modulu.
Úspešné absolvovanie všetkých modulov je predpokladom k zvládnutiu záverečnej prezentácie. Frekventant je pripustený k záverečnej prezentácii prípadne k overeniu profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním, výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti pokiaľ odovzdal, podľa zadania a inštrukcií, riadne vypracovanú záverečnú prácu v stanovenom termíne.
2. Metodicky spracovaná ukážka s prvkami inovatívnych postupov z oblasti podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania, s aplikáciou do vyučovacieho predmetu aplikovaná ekonómia vo forme spracovanej lekcie a jej prezentácie.
3. Záverečná prezentácia bude prebiehať formou praktickej ukážky a pohovoru pred trojčlennou komisiou, ktorú zostaví a menuje štatutárny zástupca JA Slovensko z radov lektorov. 
4. Frekventant má uhradený účastnícky poplatok za vzdelávanie.
JA Slovensko po úspešnom ukončení programu kontinuálneho vzdelávania, alebo po úspešnom overení profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním, výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch vydá frekventantovi osvedčenie.
Všeobecné informácie k záverečnej práci a prezentácii:

Zadanie a štruktúra záverečnej práce

Úlohou frekventanta je predstaviť - metodicky spracovanú lekciu (vyučovací blok) aplikovanej ekonómie so zameraním na prácu JA Firmy s dôrazom na využitie inovatívnych postupov a projektov z oblasti podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania.

Podstatou je opísať a sprostredkovať vlastné skúsenosti ("Best Practise") s využitím inovatívnych postupov vo vyučovaní predmetu aplikovaná ekonómia. Napríklad využitie postupov, vzdelávacích aktivít, projektov, externých konzultantov, vedúcich k motivácii žiakov, pre pochopenie učiva alebo získanie praktických skúseností študentov. Zvážte, ako by sa v rámci lekcie dal využiť konzultant z podnikateľského alebo manažérskeho prostredia, ako čo najlepšie využiť prepojenie školy a podnikateľského či odborného prostredia.

Záverečná práca – odporúčaná štruktúra

I. Stručná charakteristika predmetu aplikovaná ekonómia - zavedenie predmetu do celkovej koncepcie školských vzdelávacích programov na škole + konkrétne nastavenie predmetu aplikovaná ekonómia v podmienkach školy (štruktúra AE – výber jednotlivých modulov, forma predmetu – voliteľný/nepovinný/krúžok, dotácia hodín, počet študentov, ročník)

II. Metodicky spracovaná lekcia (vyučovací blok)

 • Cieľ lekcie
 • Hlavná úloha/myšlienka
 • Základné pojmy
 • Pomôcky, metódy
 • Úloha pre študentov (príprava študentov na lekciu)
 • Časový harmonogram
 • Stručný popis lekcie
 • Metodický postup lekcie
 • Odporúčaná literatúra, zdroje informácií

Pozn. ako prílohu je možné doplniť dokumentáciu, ukážku učebných textov, pomôcok a podobne

III. Záver - zhodnotenie dosiahnutých výsledkov žiakov a reálnej študentskej spoločnosti, prínosy pre žiakov. Odporúčania a návrhy pre zmeny a budúce nastavenie programu JA Aplikovaná ekonómia. Potreby podnikateľského, ekonomického alebo finančného vzdelávania pre daný odbor, žiakov.

V prípade, že frekventant ešte samostatne v tomto školskom roku neviedol skupinu žiakov v študentskej spoločnosti, predloží návrh na vzorovú lekciu aplikovanej ekonómie a celkového nastavenia predmetu podľa potrieb žiakov v danom odbore na škole, ktorej pôsobí.

Príklady ukážkových lekcií na stiahnutie, ktoré slúžia výlučne na predstavenie požadovanej formy záverečnej práce. Ukážková lekcia 1 a Ukážková lekcia 2

Forma a náležitosti záverečnej práce a prezentácie:
 • Záverečná práca spočíva v spracovaní zadanej témy na základe vlastných vedomostí a skúseností z vyučovania predmetu aplikovaná ekonómia.
 • Záverečná práca bude spracovaná v elektronickej textovej forme v rozsahu maximálne 5 strán (titulná strana sa do rozsahu nezapočítava).
 • Formát písma Times New Roman – 1,5 riadkovanie – nastavenie okrajov na štýl Normal, čo zodpovedá 2,5 cm okraju z každej strany
 • Pre zjednodušenie si môžete stiahnuť vzor titulnej strany záverečnej práce. Každá práca musí mať zvolený názov, ktorý korešponduje so zvolenou témou spracovanej lekcie.
 • Účastník si k záverečnej práci zároveň pripraví prezentáciu v PowerPointe (.ppt,.pptx,.pps,.ppsx) podľa uvedeného vzoru/templatu. Môžete si stiahnuť aj vzor formátu záverečnej prezentácie (.pptx).
 • Rozsah prezentácie v PowerPointe je stanovený na max. 10 snímok (slide-ov) do veľkosti 5MB.
 • Čas na záverečnú prezentáciu je stanovený pre frekventanta na maximálne 15 minút + 5 minút má vyhradený priestor skúšobná komisia na otázky a pripomienky k práci a prezentácii.
 • Záverečnú prácu v elektronickej verzii v textovom formáte DOC, DOCX alebo PDF a prezentáciu vo formáte PPT(x), PPS(x) je frekventant povinný vypracovať a zaslať najneskôr do 21. mája 2021 prostredníctvom online formulára na odoslanie záverečnej práce.
 • Záverečné prezentácie budú prebiehať osobne v stanovené termíny.
 • Účastníkom bude k dispozícii štandardná prezentačná technika – notebook, dataprojektor. Pripojenie na internet nemusí byť k dispozícii.

 • V opodstatnených a potvrdených prípadoch je možné sa zúčastniť náhradného termínu, ktorý bude v septembri 2021 v Bratislave.
 • Záverečné prezentácie sú verejné.
Termíny a miesta konania záverečných prezentácií:

Bratislava, Banská Bystrica, Košice (termíny budú upresnené - v týždni od 7. do 9. júna 2021)

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, prípadne potrebovali podrobnejšie informácie, neváhajte ma kontaktovať na mobilnom čísle 0948 243 004 alebo na mailovej adrese balatova@jaslovensko.sk .

Poznámka

Vzdelávanie je možné v zmysle § č2 ods. 4 písm. d) zákona poskytovať pre:

 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplne stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Vyučovacie predmety: aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, etika v podnikaní, občianska náuka, náuka o spoločnosti, hospodárska geografia, základy ekonómie a ekonomiky, manažment osobných financií, odborné ekonomické predmety, voliteľné vyučovacie predmety zamerané na ekonomickú problematiku