Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ukončenie vzdelávania

v programe Aplikovaná ekonómia

Prihláška na záverečnú prezentáciu | pred vyplnením si prečítajte podrobnosti nižšie :-)

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu a získanie osvedčenia:
 1. Absolvovanie všetkých modulov vzdelávania.
  • ​​Modul č. 1 (Úvod do problematiky - Online učebnica ekonómie pre stredné školy)
   Vedomosti zo štúdia sa budú overovať sebahodnotením frekventantov po každej kapitole spolu s priebežným vyhodnocovaním plnenia úloh lektorom/tútorom. Účastníci, ktorí prešli všetkými teoretickými úrovňami e-learningového kurzu v prvom module a dosiahli 75% úspešnosť po každej kapitole, budú môcť absolvovať záverečný test zadaný lektorom/tútorom. Absolvovanie záverečného testu na 75% je podmienka pre ukončenie prvého modulu. Frekventant môže záverečný test opakovať v prípade neúspechu maximálne dvakrát.
  • Modul č. 2 (Úvodný tréning k metodike programu Aplikovaná ekonómia a simulačné cvičenie k študentskej firme)
   100% - ná osobná účasť na prezenčnej forme štúdia daného modulu. Schopnosť rozhodovať sa v podmienkach obmedzených zdrojov, aplikovať ekonomické myslenie, analyzovať ekonomické javy a vzťahy, frekventanti preukážu priebežne počas druhého modulu pri riešení cvičení a simulácií, ktoré bude vyhodnocovať lektorský zbor.
  • Modul č. 3 (Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómii a finančnom riadení)
   100% - ná osobná účasť na prezenčnej forme štúdia daného modulu.
  • Modul č. 4 (Manažérske simulačné cvičenia)
   Schopnosť rozhodovať sa v podmienkach obmedzených zdrojov, aplikovať ekonomické myslenie, analyzovať ekonomické javy a vzťahy, frekventanti preukážu priebežne pri riešení cvičení a simulácií, ktoré bude vyhodnocovať lektor/tútor.
  • Úspešné absolvovanie všetkých modulov je predpokladom k zvládnutiu záverečnej prezentácie. Frekventant je pripustený k záverečnej prezentácii prípadne k overeniu profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním, výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti pokiaľ odovzdal, podľa zadania a inštrukcií, riadne vypracovanú záverečnú prácu v stanovenom termíne.
 2. Metodicky spracovaná ukážka s prvkami inovatívnych postupov z oblasti podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania, s aplikáciou do vyučovacieho predmetu aplikovaná ekonómia vo forme spracovanej lekcie a jej prezentácie.
 3. Záverečná prezentácia bude prebiehať formou praktickej ukážky a pohovoru pred trojčlennou komisiou, ktorú zostaví a menuje štatutárny zástupca JA Slovensko z radov lektorov. 
 4. Frekventant má uhradený účastnícky poplatok za vzdelávanie.

JA Slovensko po úspešnom ukončení vzdelávania, alebo po úspešnom overení profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním, výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti vydá frekventantovi osvedčenie.

 

Požiadavka na záverečnú prezentáciu absolventov vzdelávacieho programu:

Metodicky spracované materiály  s využitím inovatívnych metód zameraných na uplatnenie teoretických poznatkov v praxi s prvkami inovatívnych postupov z oblasti rozvoja podnikavosti a iniciatívnosti, ekonomického a/alebo finančného vzdelávania vo forme jednej vyučovacej hodiny/lekcie a jej prezentácie.

Témy záverečnej prezentácie: 

1.     Simulácia študentskej firmy

2.     Evidencia finančných tokov

3.     Ekonómia, trhové hospodárstvo, obchodovanie

4.     Podnikanie a spolupráca

5.     Podnikateľský plán

6.     Kreativita a inovácie pri tvorbe nápadu

7.     Potreby zákazníkov a definícia cieľovej skupiny

8.     Simulácia mikroekonomického prostredia

9.     Princípy riadenia organizácie v mikroekonomickom a bankovom prostredí

10.  Rozvoj mäkkých zručností v súvislosti s rozvojom podnikavosti a iniciatívnosti

11.  Moderné marketingové nástroje

Záverečný pohovor vzdelávacieho programu bude zameraný na aplikáciu aktivizačných metód zameraných na využitie tém z oblastí pokrytých vzdelávacím procesom.  O ukončení inovačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom a všetkými členmi skúšobnej komisie. Prípadné výhrady členov skúšobnej komisie budú zaznamenané v tomto protokole. 

 
Všeobecné informácie k záverečnej práci a prezentácii:

Zadanie a štruktúra záverečnej práce

Úlohou frekventanta je predstaviť - metodicky spracovanú lekciu (vyučovací blok) aplikovanej ekonómie so zameraním na prácu študentskej firmy s dôrazom na využitie inovatívnych postupov a projektov z oblasti podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania.

Podstatou je opísať a sprostredkovať vlastné skúsenosti ("Best Practise") s využitím inovatívnych postupov vo vyučovaní predmetu aplikovaná ekonómia. Napríklad využitie postupov, vzdelávacích aktivít, projektov, externých konzultantov, vedúcich k motivácii žiakov, pre pochopenie učiva alebo získanie praktických skúseností študentov. Zvážte, ako by sa v rámci lekcie dal využiť konzultant z podnikateľského alebo manažérskeho prostredia, ako čo najlepšie využiť prepojenie školy a podnikateľského či odborného prostredia.

Záverečná práca – odporúčaná štruktúra

I. Stručná charakteristika predmetu aplikovaná ekonómia - zavedenie predmetu do celkovej koncepcie školských vzdelávacích programov na škole + konkrétne nastavenie predmetu aplikovaná ekonómia v podmienkach školy (štruktúra AE – výber jednotlivých modulov, forma predmetu – voliteľný/nepovinný/krúžok, dotácia hodín, počet študentov, ročník)

II. Metodicky spracovaná lekcia (vyučovací blok)

 • Cieľ lekcie
 • Hlavná úloha/myšlienka
 • Základné pojmy
 • Pomôcky, metódy
 • Úloha pre študentov (príprava študentov na lekciu)
 • Časový harmonogram
 • Stručný popis lekcie
 • Metodický postup lekcie
 • Odporúčaná literatúra, zdroje informácií

Pozn. ako prílohu je možné doplniť dokumentáciu, ukážku učebných textov, pomôcok a podobne

III. Záver - zhodnotenie dosiahnutých výsledkov žiakov a reálnej študentskej firmy, prínosy pre žiakov. Odporúčania a návrhy pre zmeny a budúce nastavenie programu Aplikovaná ekonómia. Potreby podnikateľského, ekonomického alebo finančného vzdelávania pre daný odbor, žiakov.

V prípade, že frekventant ešte samostatne v tomto školskom roku neviedol skupinu žiakov v študentskej firme, predloží návrh na vzorovú lekciu aplikovanej ekonómie a celkového nastavenia predmetu podľa potrieb žiakov v danom odbore na škole, ktorej pôsobí.

Príklady ukážkových lekcií na stiahnutie, ktoré slúžia výlučne na predstavenie požadovanej formy záverečnej práce. Ukážková lekcia 1 a Ukážková lekcia 2

Forma a náležitosti záverečnej práce a prezentácie:
 • Záverečná práca spočíva v spracovaní zadanej témy na základe vlastných vedomostí a skúseností z vyučovania predmetu aplikovaná ekonómia.
 • Záverečná práca bude spracovaná v elektronickej textovej forme v rozsahu maximálne 5 strán (titulná strana sa do rozsahu nezapočítava).
 • Formát písma Times New Roman – 1,5 riadkovanie – nastavenie okrajov na štýl Normal, čo zodpovedá 2,5 cm okraju z každej strany
 • Pre zjednodušenie si môžete stiahnuť vzor titulnej strany záverečnej práce. Každá práca musí mať zvolený názov, ktorý korešponduje so zvolenou témou spracovanej lekcie.
 • Účastník si k záverečnej práci zároveň pripraví prezentáciu v PowerPointe (.ppt,.pptx,.pps,.ppsx) podľa uvedeného vzoru. Stiahnite si aj vzor formátu záverečnej prezentácie (.potx).
 • Rozsah prezentácie v PowerPointe je stanovený na max. 10 snímok (slide-ov) do veľkosti 5MB.
 • Čas na záverečnú prezentáciu je stanovený pre frekventanta na maximálne 10 minút + 5 minút má vyhradený priestor skúšobná komisia na otázky a pripomienky k práci a prezentácii.
 • Prihlášku na záverečný pohovor v rámci ukončenia inovačného vzdelávania je potrebné zaslať najneskôr do 26. mája 2024. V rovnakom čase je potrebné zaslať záverečnú prácu v elektronickej verzii vo formáte PDF a prezentáciu vo formáte PPT(x), PPS(x) e-mailom programovému manažérovi (firma@jaslovensko.sk).
 • Záverečné prezentácie budú prebiehať osobne v stanovené termíny.
 • Účastníkom bude k dispozícii štandardná prezentačná technika – notebook, dataprojektor. Pripojenie na internet nemusí byť k dispozícii.

 • V opodstatnených a potvrdených prípadoch je možné sa zúčastniť náhradného termínu.
 • Záverečné prezentácie sú verejné.
Termíny a miesta konania záverečných prezentácií 

Bratislava | Banská Bystrica | Košice - termíny pre jednotlivé mestá budú upresnené (cca v týždni od 10. júna 2024)

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, prípadne potrebovali podrobnejšie informácie, neváhajte ma kontaktovať na mobilnom čísle 0948 243 004 alebo na mailovej adrese balatova@jaslovensko.sk .