Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Moduly programu Aplikovaná ekonómia

Aplikovaná ekonómia má modulárne usporiadanie učiva, ktoré je možné vyučovať v akomkoľvek ročníku strednej školy ako predmet v trvaní jedného alebo dvoch rokov.

Študentská firma | Učebnica ekonómie a podnikania | Etika v podnikaní 

Rozsah predmetu na jednotlivých typoch a druhoch stredných škôl je závislý od možností učebného plánu konkrétnej školy. Rozsah je stanovený na 2 - 4 hodiny týždenne.

Program umožňuje rôznym typom stredných škôl, aby na základe svojich školských vzdelávacích programov, v závislosti od potrieb a možností školy, ako aj na základe svojho profilu absolventa, mali možnosť vyskladať si z modulov vhodný formát predmetu aplikovaná ekonómia. 

Stredné odborné školy ekonomického zamerania, ktorých žiaci majú dostatočné odborné vedomosti z iných povinných ekonomických predmetov, dostávajú tak príležitosť redukovať alebo vypustiť napríklad teoretický modul -  Učebnica ekonómie a podnikania a väčší dôraz a priestor môžu klásť na praktické moduly predmetu. Výsledkom je väčší efekt medzipredmetových vzťahov pri spájaní teórie s praxou.

Gymnáziá a stredné odborné školy s neekonomickými odbormi majú možnosť v plnej miere využiť všetky moduly predmetu aplikovaná ekonómia a ponúkané súťaže a príležitosti.

Všetkým školám stále umožňujeme rozhodnúť sa o alternácii vyučovania predmetu v rozsahu jedného alebo dvoch školských rokov, ktorá umožní študentom získať dostatočný podnikateľský, finančný a ekonomicko-teoretický základ s primerane dlhou praxou študentskej firmy, kde získajú potrebné pracovno-odborné návyky, či zručnosti dôležité pre ich budúce profesijné zaradenie a uplatnenie sa na trhu práce, tiež lepšiu prípravu pre ďalšie štúdium na vysokých školách. 

Ministerstvo školstva si váži prácu Junior Achievement a odporúča školám zapájať sa do našich aktivít čo najviac.

 

Moduly programu Aplikovaná ekonómia:

1. Študentská firma (povinný modul pre každú triedu Aplikovanej ekonómie)

Vzhľadom na filozofiu organizácie Junior Achievement Slovensko sú všetky jej programy založené na metodike „učenie zážitkom“. Z tohto dôvodu je povinnou súčasťou predmetu aplikovaná ekonómia praktický modul - prax žiakov v študentskej firme.

Študentská firma ponúka praktické ekonomické, finančné a podnikateľské vzdelávanie, postavené na metóde „learning by doing“, založené hlavne na získavaní praktických skúseností a zručností. Študenti tak rozvíjajú svoje vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie.  Študenti si založia vlastnú študentskú firmu na obdobie školského roka, ktorá pod vedením učiteľa a konzultanta funguje ako ktorákoľvek iná firma na trhu. V priebehu práce sa zoznámia s praktickou stránkou podnikania a riadenia firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Po založení firmy si študenti volia manažment, emisiou akcií získajú základné imanie. Na základe marketingového prieskumu následne pripravujú podnikateľský plán a realizujú výrobu a predaj produktov podporovaný marketingovými aktivitami a vedením finančnej evidencie. Na záver roka činnosť ukončia uzávierkou finančnej evidencie, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a spoločnosť zlikvidujú podľa platných predpisov. Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby. Činnosť študentskej firmy a rozvoj študentov je podporený projektami a súťažami.

2. Učebnica ekonómie a podnikania 

Teória ekonómie je vyučovaná pomocou unikátneho online vzdelávacieho systému. Na základe príkladov z praxe jednoducho a zrozumiteľne opisuje základné vlastnosti systému voľného trhu s dôrazom na súkromné vlastníctvo, cenový systém, konkurenciu a podnikanie. Interaktívny systém učebnice umožňuje rôzne variácie testovania študentov, prehľad ich študijnej aktivity a výsledkov, a zároveň uľahčuje učiteľom prípravu na hodiny.

Prezrite si obsah Učebnice ekonómie a podnikania

Učebnicu ekonómie a podnikania môžete so študentmi využívať paralelne so študentskou firmou (jednoročný program AE), alebo samostatne jeden rok pred založením študentskej firmy ako teoretickú prípravu, prípadne rok po absolvovaní študentskej firmy napríklad ako prípravu na maturity/prijímačky z ekonómie (dvojročný program AE).
Učebnicu ekonómie a podnikania je možné využívať aj na na iných predmetoch ako je aplikovaná ekonómia. Využívať ju môžu všetci stredoškolskí učitelia na Slovensku. Ak máte záujem online učebnicu ekonómie využívať aj mimo hodín AE (s inými študentmi), je potrebné vyplniť prihlášku do programu Učebnica ekonómie a podnikania a uhradiť samostatný poplatok.

 

3. Etika v podnikaní

Vzdelávací program pútavým obsahom i formou prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt, podnecuje medzi študentmi diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov a hodnôt bez ohľadu na rasu či národnosť a prebúdza v nich záujem o chápanie a rešpektovanie odlišností. Tento modul môže byť vhodným tematickým doplnením Učebnice ekonómie a podnikania, alebo podporou projektov o spoločensky zodpovednom podnikaní.

Etiku v podnikaní je možné využívať aj na na iných predmetoch ako je aplikovaná ekonómia. Využívať ju môžu všetci stredoškolskí učitelia na Slovensku. Ak máte záujem Etiku v podnikaní využívať aj mimo hodín AE (s inými študentmi), je potrebné vyplniť prihlášku do programu Etika v podnikaní a uhradiť samostatný poplatok.