Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie učiteľov

(prihláška na vzdelávanie učiteľov v programe Aplikovaná ekonómia - JA Podnikateľské vzdelávanie)

( termíny 2020/2021| ukončenie vzdelávania)

JA Podnikateľské vzdelávanie (vzdelávanie pre učiteľov programu Aplikovaná ekonómia) je navrhnuté pre potreby učiteľov stredných škôl rôznych typov a dáva pedagógom k dispozícii poznatky, informácie a praktické didaktické nástroje na iný typ prípravy študentov potrebných pre uľahčenie ich budúcej profesijnej orientácie, prostredníctvom schváleného voliteľného, či nepovinného predmetu aplikovaná ekonómia, ktorého odborným garantom je organizácia Junior Achievement Slovensko, n.o. Jeho základnou a dôležitou charakteristikou je to, že pomáha škole rozvíjať a podporovať kľúčové kompetencie žiakov, ktoré sú nevyhnutné pre ich úspešný vstup na trh práce a do života. Program kontinuálneho vzdelávania je zostavený v súlade s platnou legislatívou v zmysle zákona §35 ods. 2 Zákona č. 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009  o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Celý vzdelávací program je rozpracovaný na obdobie 12 mesiacov s časovou dotáciou 110 hodín.  Za úspešné ukončenie tohto inovačného vzdelávania je možné získať 25 kreditov. (Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1593/2016 - KV - môžete si stiahnuť rozhodnutie o akreditácii.)

Vzdelávanie, ktoré sa začalo do 31. augusta 2019 a skončí do 31. decembra 2020, sa na účely príplatku za profesijný rozvoj považuje za inovačné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 (Zákon č. 138/2019 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak je v súlade s potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci. Na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní. 

Učiteľ sa môže prihlásiť na kreditové kontinuálne inovačné vzdelávanie alebo môže vzdelávanie absolvovať bez kreditov.

Vzdelávanie je možné v zmysle § č2 ods. 4 písm. d) zákona poskytovať pre:

 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplne stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Vyučovacie predmety: aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, etika v podnikaní, občianska náuka, náuka o spoločnosti, hospodárska geografia, základy ekonómie a ekonomiky, manažment osobných financií, odborné ekonomické predmety, voliteľné vyučovacie predmety zamerané na ekonomickú problematiku

Forma tréningu je kombinovaná – prezenčná (50 hodín) a dištančná (60 hodín). Vzdelávací program sa skladá z niekoľkých modulov, ktoré umožňujú učiteľom získať odborné informácie a metodické postupy k využívaniu jednotlivých častí predmetu aplikovaná ekonómia.

Modul 1: Úvod do problematiky - Online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania pre stredné školy

Forma: dištančné štúdium
Cieľom kurzu je získať a osvojiť si aktuálne poznatky a zdokonaliť odbornú spôsobilosť v oblasti podnikania, ekonómie a finančnej gramotnosti. Zároveň osvojenie si e-learningových techník a ich aplikácia a využitie vo vyučovacom procese. Vzdelávanie prebieha dištančne – prostredníctvom portálu vzdelavanie.jaslovensko.sk. Ide o moderný vzdelávací portál, ktorý Vám pomôže pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu. Informácie o obsahu kurzu, systéme práce a podmienky úspešného ukončenia modulu nájdete na stránke portálu.

Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu JA Podnikateľské vzdelávanie a simulačné cvičenie k študentskej firme

Forma: prezenčné štúdium
Tréning nových učiteľov Aplikovanej ekonómie sa uskutočňuje prezenčnou formou v priebehu 5 dní. Cieľom tréningu je oboznámiť sa s metodickými postupmi ako vyučovať predmet aplikovaná ekonómia a zážitkovým učením si osvojiť vedenie študentskej JA Firmy.

Tréning učiteľov rámcovo obsahuje:

 • predstavenie programu – metódy a piliere Aplikovanej ekonómie,
 • inštruktáž k online učebnici predmetu,
 • praktickú prípravu na činnosť JA Firmy,
 • predstavenie súťaží a príležitosti v rámci programu a spolupráce s organizáciou,
 • teambuildingové aktivity.
Modul 3 : Podnikanie bez hraníc

Forma: prezenčné štúdium
Cieľom je oboznámiť sa s možnosťami nadstavbového programu pre JA Firmy Podnikanie bez hraníc. Jednodňové pracovné stretnutia učiteľov sa uskutočnia v prvej polovici septembra. Stretnutia sa uskutočňujú štandardne v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach.

Modul 4 : Manažérske ekonomické simulačné cvičenia

Forma: dištančné štúdium
Cieľom je možnosť precvičiť si získané teoretické poznatky a aplikáciu rôznych stratégií na základe vlastných analýz, získať vedomosti a zručnosti potrebné ku z Riešenie úloh a diskusia s lektorom, bude prebiehať online, prostredníctvom portálu JA Slovensko.

Modul 5 : Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómii a finančnom riadení

Forma: prezenčné štúdium
Náplňou jednodňových pracovných stretnutí učiteľov budú prezentácia a zdieľanie skúseností práce so študentmi – Best Practice, aktivity na rozvoj mäkkých zručností a prezentácia projektov a príležitostí pre učiteľov a študentov programu. Stretnutia sa uskutočňujú štandardne v Bratislave, Žiline a Košiciach.

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu:

Absolvovanie všetkých modulov vzdelávania.

 • Modul č. 1 (Úvod do problematiky - Online učebnica ekonómie, manažmentu a podnikania pre stredné školy)
  Vedomosti zo štúdia sa budú overovať sebahodnotením frekventantov po každej kapitole spolu s priebežným vyhodnocovaním plnenia úloh lektorom/tútorom. Účastníci, ktorí prešli všetkými teoretickými úrovňami e-learningového kurzu v prvom module a dosiahli 75 % úspešnosť po každej kapitole, budú môcť absolvovať záverečný test zadaný lektorom/tútorom. Absolvovanie záverečného testu na 75 % je podmienka pre ukončenie prvého modulu. Frekventant môže záverečný test opakovať v prípade neúspechu maximálne dvakrát.
 • Modul č. 2 (Úvodný tréning k metodike programu JA Podnikateľské vzdelávanie a simulačné cvičenie k študentskej firme)
  100%-ná osobná účasť na prezenčnej forme štúdia daného modulu.Schopnosť rozhodovať sa v podmienkach obmedzených zdrojov, aplikovať ekonomické myslenie, analyzovať ekonomické javy a vzťahy, frekventanti preukážu priebežne počas druhého modulu pri riešení cvičení a simulácií, ktoré bude vyhodnocovať lektorský zbor.
 • Modul č. 3 (Podnikanie bez hraníc)
  100%-ná osobná účasť na prezenčnej forme štúdia daného modulu.
 • Modul č. 4 (Manažérske simulačné cvičenia)
  Schopnosť rozhodovať sa v podmienkach obmedzených zdrojov, aplikovať ekonomické myslenie, analyzovať ekonomické javy a vzťahy, frekventanti preukážu priebežne pri riešení cvičení a simulácií, ktoré bude vyhodnocovať lektor/tútor.
 • Modul č. 5 (Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómii a finančnom riadení)
  100%-ná osobná účasť na prezenčnej forme štúdia daného modulu.

Úspešné absolvovanie všetkých modulov je predpokladom k zvládnutiu záverečnej prezentácie.

Záverečná prezentácia - metodicky spracovaná ukážka s prvkami inovatívnych postupov z oblasti podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania, s aplikáciou do vyučovacieho predmetu aplikovaná ekonómia vo forme spracovanej lekcie a jej prezentácie. Záverečná prezentácia bude prebiehať formou praktickej ukážky a pohovoru pred trojčlennou komisiou, ktorú zostaví a menuje štatutárny zástupca JA Slovensko z radov lektorov.

Pozrite si všetky informácie o ukončení kontinuálneho inovačného vzdelávania .

Stiahnite si rozhodnutie o akreditácii kontinuálneho inovačného vzdelávania programu JA Aplikovaná ekonómia .

V prípade záujmu vyplňte prihlášku na vzdelávanie v programe Aplikovaná ekonómia - JA Podnikateľské vzdelávanie.

Poplatky za vzdelávanie nových učiteľov sú stanovené pre školský rok 2020/2021 nasledovne: riadne vyplnené a prijaté prihlášky na vzdelávanie

 • 60,- € za osobu, pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. apríla do 31. mája 2020 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

 • 80,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. júna do 30. júna 2020 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

 • 100,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené 1. júla 2020 a neskôr pre daný šk. rok. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

Rozhodujúci je dátum odoslania prihlášky. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný e-mailom.

Poplatok pre učiteľov, ktorí program realizovať v danom školskom roku nebudú je stanovený na 350 € - prečítajte si podrobné pravidlá a podmienky prihlasovania.

V prípade otázok kontaktujte programovú manažérku Grétku Balátovú - balatova@jaslovensko.sk, 0948 243 004.