Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie učiteľov

prihláška na vzdelávanie

termíny 2023-24 | učitelia prihlásení na vzdelávanie 2023-24ukončenie vzdelávania | termíny a miesta záverečných prezentácií

termíny 2024-25 | učitelia prihlásení na vzdelávanie 2024-25 | ukončenie vzdelávania

Vzdelávanie je schválené ako inovačné pod evidenčným číslom 23/2022 – IV.

Názov programu vzdelávania: Aplikovaná ekonómia

Cieľovou skupinou inovačného vzdelávania Aplikovaná ekonómia je učiteľ v podkategórii podľa § 20 zákona 138/2019 Z. z.:

 • učiteľ strednej školy.

Obsahovým zameraním inovačného vzdelávania v súlade s § 55 ods. 1 písm. a), zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je rozšíriť, prehĺbiť a inovovať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľa v oblasti rozvoja podnikavosti a iniciatívnosti a oblastí podnikania a ekonómie a ich implementácie do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Obsahové zameranie:

 • Vedieť používať vo výchovno-vzdelávacom procese inovatívne a motivujúce metódy, ktoré vytvárajú predpoklad pre pochopenie základných ekonomických pojmov a vzťahov.
 • Získať poznatky, didaktické nástroje a praktické príklady vzdelávania žiakov potrebné pre zvyšovanie zručností pre lepšiu zamestnateľnosť, rozvoj samostatnej a tímovej práce, schopnosti riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad.
 • Zvýšiť odbornú spôsobilosť v oblasti komunikačných zručností, prezentácie a sebaprezentácie, ako súčasť zručností pre 21. storočie a súčasť rozvoja podnikavosti a iniciatívnosti.

Cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii, alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca v oblasti získavania informácií a najnovších poznatkov z oblasti rozvoja podnikavosti a iniciatívnosti, ekonomického myslenia a základov ekonómie. 

Absolvent vie:

 • definovať, vysvetliť a sprostredkovať ekonomické pojmy na príkladoch s využitím praktických metód,
 • aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese moderné vzdelávacie prvky – zážitkové vzdelávanie, IT technológie, projektové vyučovanie v súlade so zameraním inovačného vzdelávania,
 • aplikovať základné ekonomické princípy do hospodárskych operácií, analyzovať produktivitu a náklady,
 • rozvíjať u žiakov zručnosti potrebné pre proaktívne riadenie projektov (schopnosť plánovať, organizovať, riadiť, viesť a poverovať, analyzovať, hodnotiť),
 • využiť svoje nadobudnuté tzv. mäkké zručnosti a k nim viažuce sa nástroje v ich aplikácií pre tvorbu a prezentáciu nových podnikateľských nápadov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov.

Vzdelávanie pre učiteľov v programe Aplikovaná ekonómia je navrhnuté pre potreby učiteľov stredných škôl rôznych typov a dáva pedagógom k dispozícii poznatky, informácie a praktické didaktické nástroje na iný typ prípravy študentov potrebných pre uľahčenie ich budúcej profesijnej orientácie, prostredníctvom schváleného voliteľného, či nepovinného predmetu aplikovaná ekonómia, ktorého odborným garantom je organizácia Junior Achievement Slovensko, n.o.

Jeho základnou a dôležitou charakteristikou je to, že pomáha škole rozvíjať a podporovať kľúčové kompetencie žiakov, ktoré sú nevyhnutné pre ich úspešný vstup na trh práce a do života. 

Celý vzdelávací program je rozpracovaný na obdobie maximálne 12 mesiacov s časovou dotáciou 66 hodín.  

Forma tréningu je kombinovaná – prezenčná (30 hodín) a dištančná (36 hodín). Vzdelávací program sa skladá z niekoľkých modulov, ktoré umožňujú učiteľom získať odborné informácie a metodické postupy k využívaniu jednotlivých častí predmetu aplikovaná ekonómia.

Modul 1: Úvod do problematiky - Online učebnica ekonómie a podnikania pre stredné školy

Forma: dištančné štúdium
Cieľom kurzu je získať a osvojiť si aktuálne poznatky a zdokonaliť odbornú spôsobilosť v oblasti podnikania, ekonómie a finančnej gramotnosti. Zároveň osvojenie si e-learningových techník a ich aplikácia a využitie vo vyučovacom procese. Vzdelávanie prebieha dištančne – prostredníctvom portálu vzdelavanie.jaslovensko.sk. Ide o moderný vzdelávací portál, ktorý Vám pomôže pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu. Informácie o obsahu kurzu, systéme práce a podmienky úspešného ukončenia modulu nájdete na stránke portálu.

Modul 2: Úvodný tréning k metodike programu Aplikovaná ekonómia a simulačné cvičenie k študentskej firme

Forma: prezenčné štúdium
Tréning nových učiteľov Aplikovanej ekonómie sa uskutočňuje prezenčnou formou v priebehu 4 dní. Cieľom tréningu je oboznámiť sa s metodickými postupmi ako vyučovať predmet aplikovaná ekonómia a zážitkovým učením si osvojiť vedenie študentskej firmy.

Tréning učiteľov rámcovo obsahuje:

 • predstavenie programu – metódy a piliere Aplikovanej ekonómie,
 • inštruktáž k online učebnici predmetu,
 • praktickú prípravu na činnosť študentskej firmy,
 • predstavenie súťaží a príležitosti v rámci programu a spolupráce s organizáciou,
 • teambuildingové aktivity.
Modul 3: Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómii a finančnom riadení

Forma: prezenčné štúdium
Náplňou jednodňových pracovných stretnutí učiteľov budú prezentácia a zdieľanie skúseností práce so študentmi – Best Practice, aktivity na rozvoj mäkkých zručností a prezentácia projektov a príležitostí pre učiteľov a študentov programu. Stretnutia sa uskutočňujú štandardne v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Modul 4 : Manažérske ekonomické simulačné cvičenia

Forma: dištančné štúdium
Cieľom je možnosť precvičiť si získané teoretické poznatky a aplikáciu rôznych stratégií na základe vlastných analýz, získať vedomosti a zručnosti potrebné ku z Riešenie úloh a diskusia s lektorom, bude prebiehať online, prostredníctvom portálu JA Slovensko.

Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu:

Absolvovanie všetkých modulov vzdelávania.

 • Modul č. 1 (Úvod do problematiky - Učebnica ekonómie a podnikania pre stredné školy)
  Vedomosti zo štúdia sa budú overovať sebahodnotením frekventantov po každej kapitole spolu s priebežným vyhodnocovaním plnenia úloh lektorom/tútorom. Účastníci, ktorí prešli všetkými teoretickými úrovňami e-learningového kurzu v prvom module a dosiahli 75 % úspešnosť po každej kapitole, budú môcť absolvovať záverečný test zadaný lektorom/tútorom. Absolvovanie záverečného testu na 75 % je podmienka pre ukončenie prvého modulu. Frekventant môže záverečný test opakovať v prípade neúspechu maximálne dvakrát.
 • Modul č. 2 (Úvodný tréning k metodike programu Aplikovaná ekonómia a simulačné cvičenie k študentskej firme)
  100%-ná osobná účasť na prezenčnej forme štúdia daného modulu.Schopnosť rozhodovať sa v podmienkach obmedzených zdrojov, aplikovať ekonomické myslenie, analyzovať ekonomické javy a vzťahy, frekventanti preukážu priebežne počas druhého modulu pri riešení cvičení a simulácií, ktoré bude vyhodnocovať lektorský zbor.
 • Modul č. 3 (Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómii a finančnom riadení)
  100%-ná osobná účasť na prezenčnej forme štúdia daného modulu.
 • Modul č. 4 (Manažérske simulačné cvičenia)
  Schopnosť rozhodovať sa v podmienkach obmedzených zdrojov, aplikovať ekonomické myslenie, analyzovať ekonomické javy a vzťahy, frekventanti preukážu priebežne pri riešení cvičení a simulácií, ktoré bude vyhodnocovať lektor/tútor.

Úspešné absolvovanie všetkých modulov je predpokladom k zvládnutiu záverečnej prezentácie.

Záverečná prezentácia - metodicky spracovaná ukážka s prvkami inovatívnych postupov z oblasti podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania, s aplikáciou do vyučovacieho predmetu aplikovaná ekonómia vo forme spracovanej lekcie a jej prezentácie. Záverečná prezentácia bude prebiehať formou praktickej ukážky a pohovoru pred trojčlennou komisiou, ktorú zostaví a menuje štatutárny zástupca JA Slovensko z radov lektorov.

Pozrite si všetky informácie o ukončení vzdelávania .

 

Pre školský rok 2024/2025 je poplatok za vzdelávanie stanovený nasledovne:
 • 90,- €* za osobu, pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2024 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
 • 110,- €* za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. mája do 31. mája 2024 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
 • 160,- €* za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené 1. júna 2024 a neskôr pre daný šk. rok. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

*Platí len v prípade zapojenia sa aj školy a nového učiteľa do príslušného vzdelávacieho programu. Inak je tento poplatok stanovený vo výške 600,- €. Viac info v pravidlách, časť 5.

Pozn.: Prihlášku je možné zaslať iba elektronicky, vyplnením príslušného formulára.
Vo vyššie uvedenej cene je zahrnuté ubytovanie, strava a metodické materiály pre učiteľov v rámci konania Úvodného metodického tréningu, drobné občerstvenie a metodické materiály pre ostatné vzdelávacie moduly. Cestovné a iné ako vyššie uvedené náklady hradí účastník, prípadne vysielajúca organizácia.

 • 600,- € za osobu, v prípade, ak sa učiteľ zapojí len do vzdelávania a neprihlási/nezapojí v tom istom šk. roku aj svoju školu do príslušného vzdelávacieho programu*, na ktorého vzdelávanie sa prihlásil, je povinný uhradiť poplatok za vzdelávanie v plnej výške.
  • *Zapojením do programu sa myslí, vyplnenie príslušnej prihlášky učiteľa a školy do programu, úhrada stanoveného poplatku a predovšetkým realizácia tohto vzdelávacieho programu v danom školskom roku, kedy je realizované aj vzdelávanie učiteľa, na škole. Prihlášku školy a učiteľa do programu je nutné vyplniť najneskôr do 2 dní odo dňa odoslania prihlášky na vzdelávanie. Inak bude učiteľovi vystavená faktúra v plnej výške - 600,- €.
  • JA Slovensko si vyhradzuje právo zaslať učiteľovi faktúru za vzdelávanie vo výške 90, 110, príp. 160,- € a následne doúčtovaciu faktúru za program vo výške 510, 490, alebo 440,- €, ak sa neprihlási aj do príslušného programu.
 • Faktúry za vzdelávacie programy a vzdelávanie učiteľov budú vystavované a zasielané na úhradu až v priebehu mesiaca jún.
Duplikáty certifikátov a osvedčení

Poplatok za vystavenie duplikátu certifikátu/osvedčenia je stanovený vo výške 5 €. 

Žiadosť o jeho vystavenie môže podať iba osoba, ktorej bol vystavený. Žiadosť je potrebné zaslať emailom príslušnému manažérovi programu, podľa toho za aký program ho žiadateľ žiada vystaviť (firma@jaslovensko.sk).  Je potrebné uviesť meno, priezvisko, názov školy, školský rok a názov vzdelávacieho programu za ktorý certifikát/osvedčenie táto osoba získala.

Ak žiadateľ žiada vystaviť duplikát z dôvodu uvedenia chybných údajov na certifikáte, ktoré neboli spôsobené chybou na strane JA Slovensko, je potrebné uviesť správne údaje, ktoré na ňom majú byť.

V prípade potreby vystavenia faktúry za úhradu duplikátu, je potrebné zaslať aj potrebné fakturačné údaje - Fyzické osoby: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska; Právnické osoby (ak má byť faktúra vystavená na takúto inštitúciu): Názov, sídlo, IČO, DIČ. 

Úhradu je potrebné vykonať na číslo účtu vedené v 365.bank: SK28 6500 0000 1900 2060 7248 - pre Aplikovanú ekonómiu variabilný symbol 119

Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť: duplikát a Priezvisko, napr. duplikát - Mrkvička

Duplikát certifikátu bude zaslaný až po pripísaní platby na náš účet rovnakou formou, ako bol doručený originál. 

V prípade otázok kontaktujte programovú manažérku Grétku Balátovú - balatova@jaslovensko.sk, 0948 243 004.