Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učebnica ekonómie a podnikania - zoznam kapitol

(späť na informácie o Učebnici ekonómie a podnikania)

Učebnica obsahuje spolu 15 kapitol:

1 Čo je ekonómia?

Čo je ekonómia a prečo je dôležitá?
Ako trh a princíp dobrovoľnej výmeny pomáhajú zabezpečiť výrobu a distribúciu výrobkov a služieb?
Čo sú výrobné faktory?
Čo znamenajú pojmy vzácnosť a alternatívne náklady a prečo sú dôležité pre ekonómiu a pre život?
Čo sú substitučné vzťahy, hraničné náklady a hraničné výnosy a ako ovplyvňujú vaše každodenné rozhodovanie?
Aké sú základné ekonomické voľby, ktorým čelí každá spoločnosť?

2 Systém slobodného podnikania

Prečo sú súkromné vlastníctvo, cenový systém, trhová konkurencia a podnikateľstvo považované za piliere slobodného podnikania?
Akú úlohu hrá zisk v systéme slobodného podnikania?
Ako dobrovoľná výmena medzi domácnosťami a firmami vytvára kolobeh peňazí, výrobkov a zdrojov?
Prečo je podnikanie dôležité pre ekonomický rast?
V čom sa líšia dokonalá konkurencia, monopolistická konkurencia, oligopol a monopol?
Prečo sú isté typy monopolov legálne?
Ako zákazníci profitujú z konkurencie?
Ako vláda reguluje monopoly a podporuje konkurenciu?
Ako rozoznávame ekonomické systémy ?

3 Dopyt

Akú úlohu hrajú v trhovom hospodárstve ceny?
Čo je dopyt a akým spôsobom objasňuje cenový efekt?
Prečo ľudia kupujú viac výrobkov a služieb za nižšie ceny ako za vyššie ceny?
Aký je vzťah medzi individuálnym dopytom a trhovým dopytom?
Čo je cenová elasticita dopytu a čo ju podmieňuje?
Aký je rozdiel medzi cenovým efektom a zmenou dopytu?

4 Ponuka

Čo je ponuka a akým spôsobom objasňuje cenový efekt?
Prečo chcú výrobcovia predať viac za vyššiu cenu a menej za nižšiu cenu?
Aký je vzťah medzi trhovou ponukou a ponukou jednotlivých predávajúcich?
Čo je cenová elasticita ponuky a čo ju podmieňuje?Aký je rozdiel medzi cenovým efektom a zmenou ponuky?

5 Trhová rovnováha

Ako dopyt a ponuka vyrovnávajú množstvo, ktoré chcú kupujúci kúpiť s množstvom, ktoré chcú predávajúci predať?
Čo je nedostatok a prebytok a ako ich eliminuje trhová konkurencia?
Ako rovnovážne ceny prideľujú výrobky a služby?
Ako rovnovážne ceny motivujú ľudí vyrábať výrobky a služby?
Ako zmeny dopytu a ponuky menia rovnovážne ceny?
Ako rovnovážne ceny poskytujú dôležité informácie a podnety pre spotrebiteľov a výrobcov?

6 Podnikanie v trhovej ekonomike

Ako systém slobodného trhu podporuje podnikanie?
Začať podnikať, alebo sa radšej zamestnať?
Kto sa stane podnikateľom?
Aké sú výhody a nevýhody podniku v individuálnom vlastníctve, partnerstva a korporácie?
Aká je organizácia veľkých akciových spoločností?
Aká je úloha malých a stredných podnikov v ekonomike?

7 Stratégia a plánovanie

Čo má spoločné stratégia a podnikanie?
Aké zložky má strategický plán, ktorý je výsledkom strategického plánovania?
Čo znamená, že ciele sú dosiahnuteľné vtedy, keď sú SMART?
Aké stratégie podnikatelia využívajú?
Aké nástroje na skúmanie prostredia používajú firmy pri stratégii?
Aký je rozdiel medzi víziou, poslaním a cieľmi firmy?
Akú štruktúru má obsahovať podnikateľský plán?
Čo znamená pri písaní podnikateľského plánu atribút KISS?
Čo majú spoločné stratégia, plánovanie, podnikanie a startup?
Ako rozbehnúť startup, odkiaľ zobrať nápady a ako zvýšiť šance na jeho úspech?
Ako pripraviť podnikateľský model Biznis Model Canvas za niekoľko desiatok minút?
Čo je to „Lean“ prístup k startupom?

8 Výroba a produktivita

Čo je výroba a reprodukcia?
Aké výrobné faktory vstupujú do výroby a čo je výstupom z výroby?
Čo sú produkty, výrobky, služby a tovary?
Aké vzájomné väzby existujú medzi inputmi a outputmi?
Z akých hľadísk sa môžeme pozerať na reprodukčný proces?
Čo je hrubý domáci produkt a ako sa meria?
Ako zmeny hrubého domáceho produktu ovplyvňujú životnú úroveň?
Ako životná úroveň súvisí s produktivitou?
Aké sú hlavné faktory zvyšovania produktivity?
Ako manažéri zvyšujú produktivitu?
Prečo sa so zmenou výstupu menia aj výrobné náklady?

9 Pracovná sila

Ako funguje trh práce?
Aké sú štatistické údaje týkajúce sa trhu práce?
Akým spôsobom zasahuje štát do trhu práce?
Aké je podstata a aké sú formy mzdy?
Prečo niektorí zamestnanci zarábajú viac a iní menej?
Ako môže rast produktivity práce umožniť súčasne podnikateľom a zamestnancom zarábať viac a zároveň poskytovať zákazníkom lepšie a lacnejšie produkty?
Ako môžu zmeny v dopyte a ponuke vysvetliť rast miezd?
Ktoré hlavné zmeny pracovnej sily nastali v posledných rokoch?
Ako súvisia investície zamestnancov do ich schopností a vzdelania s ich schopnosťou adaptovať sa a profitovať z podmienok neustále sa meniacej ekonomiky?
Aká je úloha odborových organizácií?
Ako sa v poslednej dobe zmenili vzťahy medzi pracovnou silou a manažmentom?
Aké hlavné funkcie má personálny manažment?

10 Marketing

Čo je to marketing?
Aké je poslanie marketingu?
Čo v marketingu znamená 4P a 7P?
V čom spočíva produktová stratégia?
Akú cenu má produkt pri uvedení na trh?
Ako si voliť distribučný kanál?
Prečo marketing nie je len reklama?

11 Financovanie podniku

Ako finančné trhy pomáhajú firmám získať kapitálové zdroje?
Ako súvisia aktíva podniku s likviditou podniku?
Ako kapitálová a majetková štruktúra podniku ovplyvňuje hospodárenie podniku?
Ako si firmy požičiavajú?
Čo je emisia akcií a akým spôsobom sa využíva na financovanie podnikového rastu?
Čo je burza cenných papierov a prečo je dôležitá?
Čo znamenajú pojmy súvaha a výkaz ziskov a strát?

12 Peniaze a finančné inštitúcie

Čo sú peniaze? Aké majú vlastnosti?
Aké formy peňazí poznáme?
Aké služby poskytujú banky a ostatné finančné inštitúcie?
Ako banky „produkujú“ peniaze?
Aké je úloha Národnej banky Slovenka?
Prečo sa mení hodnota peňazí?
Čo je to inflácia a prečo je taká dôležitá?

13 Úloha vlády

Prečo vláda zasahuje do ekonomiky?
Ako vláda zabezpečuje, aby trhy fungovali efektívne?
Ako centrálna banka stráži cenovú stabilitu?
Ako vlády na všetkých úrovniach utrácajú a získavajú peniaze?
Kto by mal platiť dane?
Ako sa líšia proporcionálne, progresívne a degresívne dane?
Ktoré sú hlavné dane a kto ich platí?
Prečo sa ľudia hnevajú na rozpočtový deficit a dlh?

14 Ekonomická stabilita

Ako zistíme, či naša ekonomika rastie?
Prispievajú zahraničné firmy u nás k nášmu bohatstvu?
Je pre ekonomiku zdravé, keď sa ceny tovarov na trhu dlhodobo znižujú?
Má štát svoj "nákupný" košík?
Som nezamestnaný, keď nepracujem?
Budeme sa mať vždy lepšie a lepšie?

15 Medzinárodné ekonomické vzťahy

Prečo ekonómovia uvažujú o importe ako o obchodnom zisku a o exporte ako platbách?
Ako spolu import a export súvisia?
V čom sa líšia absolútna a komparatívna výhoda a ktorá z nich má väčší vplyv na obchod?
Prečo je produktivita dôležitá?
Prečo majú štáty bariéry proti obchodovaniu?
Čo sú to výmenné kurzy a čo ich ovplyvňuje?
Prečo sa platobná bilancia štátu stále mení?

Autorský kolektív

Gréta Balátová
Kvetoslava Danková
Mária Hauliková
Miroslava Jakubeková
Adriana Vančová

Učebné texty sú adaptované z anglickej verzie JA Economics ®, Copyright © 2012, Junior Achievement USA, Colorado Springs, Colorado, z učebných textov Aplikovaná ekonómia I. a II. diel, 2001 a učebných textov JA Učebnica ekonómie a podnikania, 2015.

ISBN 978-80-89870-25-7
EAN 9788089870257

© Junior Achievement Slovensko, n.o., Bratislava, 2020