Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Pravidlá

Súťažiaci
 • Pracujú v 4-členných zmiešaných tímoch (v každom tíme budú študenti zo 4 rôznych škôl) – zloženie tímov určuje JA Slovensko, ako organizátor súťaže a nie je možné ho meniť.
 • Pracujú pri svojom stole, s materiálmi, ktoré im budú počas súťaže distribuované.
 • Pracujú na riešení výzvy v čase na to určenom (výzva sa zverejňuje až na mieste, vopred ju študenti nepoznajú), dodržiavajú časový harmonogram súťaže.
 • Využívajú pri svojej práci vlastné notebooky. Je potrebné, aby si každý tím zo školy doniesol 1 - 2 notebooky. K dispozícii bude wifi pripojenie.
 • Pri svojej práci využívajú: vlastné znalosti, tímovú diskusiu, informácie, ktoré nájdu na internete k danej téme, rady lektorov.
 • Musia sa zúčastniť súťaže v plnom rozsahu. Prosím, cestovné spojenie si pozrite ešte predtým, ako sa prihlásite. V prípade skoršieho odchodu zo súťaže, si študent/ka nemá právo nárokovať vecnú cenu za prípadnú výhru jeho/jej súťažného tímu. 
 • Majú k dispozícii lektorov, ktorých môžu osloviť v prípade nejasností alebo doplňujúcich otázok. Lektori neriešia výzvu za študentov.
 • Svoje riešenie odovzdávajú:
  • v písomnej forme do dokumentu „Idea Napkin“,
  • vo forme prezentácie, ktorú použijú ako materiál pri predstavovaní riešenia odbornej porote.
 • Sú hodnotení odbornou porotou v týchto oblastiach:

  • obsah riešenia,
  • kreativita a inovácie v riešení výzvy,
  • aplikovateľnosť riešenia,
  • prezentácia riešenia.
 • Šesť víťazných tímov bude ocenených hodnotnými vecnými cenami. Rozhodnutia poroty sú konečné.

Prezentácia pred odbornou porotou
 • Počet snímok ani grafický vzhľad prezentácie nie je stanovený.
 • Povolený formát prezentácie je .ppt/.pptx.
 • Spúšťanie jednotlivých snímok prezentácie budú súťažiaci pred porotou ovládať sami. Je potrebné, aby si určili člena tímu, ktorý bude za toto zodpovedný alebo si nastavili v prezentácii automatické časovanie. K dispozícii bude prezentér.
 • Do prezentácie sa musia zapojiť všetci členovia tímu.
 • Poradie prezentácií bude žrebované priamo na mieste.
 • Súťažiaci majú na prezentáciu pred odbornou porotou stanovený časový limit 4 minúty. Po uplynutí tohto času bude prezentácia súťažného tímu ukončená a odborná porota dostane priestor na otázky.
Zásady správania sa na súťaži
 • V každej súťaži sa bojuje čestne a podľa pravidiel.
 • Uznanie, že súper je lepší, je formálne vzdanie cti.
 • Víťazstvo ktoréhokoľvek tímu nie je dôvodom k nadradenosti.
 • Porazený tím si zaslúži uznanie a nie je terčom posmechu, ani skrytého.
 • Súťaž má rovnaké podmienky pre všetky tímy.
 • V súťaži sa rešpektujú pokyny a nariadenia porotcov a organizátorov.  Riadi sa nimi každý tím.
 • Túžba po víťazstve je v poriadku, ale nie za každú cenu.
 • Verejnosť je súčasťou súťaže, potleskom vzdávajú česť víťazom aj porazeným.
 • Férové správanie je dôležité aj v každodenných životných situáciách.
 • Je dôležité svojim správaním ísť príkladom mladším i starším spolužiakom.
 • Nikomu nenadávať, nikoho neponižovať, neohovárať a neohrozovať.