Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Aplikovaná ekonómia

Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby sa rozvíjali vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie študentov. Program je schválený MŠVVaŠ SR ako voliteľný alebo nepovinný predmet pre všetky typy stredných škôl. Pre školský rok 2019/20 je Aplikovaná ekonómia odporúčaná aj v Pedagogicko-organizačných pokynoch (POP) v  časti 1.5.15. Podnikateľské zručnosti na strane 30. Program má modulárne usporiadanie učiva, ktoré je možné vyučovať v akomkoľvek ročníku strednej školy ako predmet v trvaní jedného alebo dvoch rokov. Rozsah predmetu na jednotlivých typoch a druhoch stredných škôl je závislý od možností učebného plánu konkrétnej školy. Rozsah je stanovený na 2 - 4 hodiny týždenne.Program umožňuje rôznym typom stredných škôl, aby na základe svojich školských vzdelávacích programov, v závislosti od potrieb a možností školy, ako aj na základe svojho profilu absolventa, mali možnosť vyskladať si z modulov vhodný formát predmetu aplikovaná ekonómia.  

   
Moduly pre predmet aplikovaná ekonómia:

1. JA Firma
2. Učebnica ekonómie a podnikania
3. Podnikanie bez hraníc – Enterprise without Borders
4. Etika v podnikaní

Prečítajte si viac informácií o moduloch v programe Aplikovaná ekonómia. 

Aplikovaná ekonómia používa moderné metódy vzdelávania a výchovy praktickým interaktívnym zážitkovým spôsobom tzv. „learning-by-doing“. Program pozostáva z troch základných pilierov - teória, JA Firma, konzultant - ktoré môžu byť doplnené ďalšími krátkodobými vzdelávacími programami.

Teória

Teóriu vyučujú učitelia prostredníctvom interaktívnej online učebnice, ktorá pomáha študentom pochopiť základné princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu. Na základe príkladov z praxe jednoducho a zrozumiteľne opisuje základné vlastnosti systému voľného trhu s dôrazom na súkromné vlastníctvo, cenový systém a konkurenciu.

JA Firma

Študenti si teoretické vedomosti osvojujú v priamo v praxi. Zakladajú študentské firmy, ktoré simulujú činnosť akciových spoločností. Cieľom je umožniť mladým ľuďom preniknúť do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. Študenti si založia vlastnú JA Firmu na obdobie školského roka, ktorá pod vedením učiteľa a konzultanta funguje ako ktorákoľvek iná firma na trhu. V priebehu práce sa zoznámia s praktickou stránkou podnikania a riadenia firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy.

Po založení firmy si študenti volia manažment, emisiou akcií získajú základné imanie. Na základe marketingového prieskumu následne pripravujú podnikateľský plán a realizujú výrobu a predaj produktov podporovaný marketingovými aktivitami a vedením finančnej evidencie. Na záver roka činnosť ukončia uzavretím finančnej evidencie, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a JA Firmu zlikvidujú podľa platných predpisov. Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby.

Dobrovoľný konzultant

V záujme prepojenia s reálnou ekonomickou praxou sú do programu zapojení odborníci z podnikateľskej a manažérskej praxe, ktorí navštevujú triedu, delia sa so študentmi o svoje skúsenosti, pomáhajú pri vedení ich JA Firmy a vhodne dopĺňajú teoretickú výučbu. Konzultant sa stáva pre študentov vzorom a poradcom.

 
Okrem zvládnutia teórie študenti získajú podnikateľské zručnosti, postoje, správanie, čo zahŕňa aj:
 • kreatívne myslenie a riešenie problémov,
 • komunikačné a prezentačné zručnosti,
 • sebadôveru,
 • tímovú prácu a schopnosť viesť tím,
 • vyjednávanie a rozhodovanie,
 • stanovovanie cieľov a riadenie času (time-management),
 • riadenie rizík.
Študenti sa naučia ako
 • získať finančné prostriedky predajom akcií,otvoriť a používať bankový účet,
 • realizovať prieskum trhu,
 • spolupracovať na vytvorení podnikateľského plánu,
 • vyvinúť a rozvíjať svoj vlastný produkt alebo službu,
 • propagovať svoje výrobky a služby,
 • predávať svoje výrobky a služby,
 • spravovať firemné financie,
 • prezentovať na veľtrhu.

A na záver ešte jeden citát od učiteľky programu JA Aplikovaná ekonómia, Mgr. Evy Wolfovej z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach: „Na začiatku školského roka máte v projekte deti, na jeho konci sa dívate na mladých, sebavedomých a zodpovedných ľudí, ktorí Vám dospeli pred očami. JA Aplikovaná ekonómia zmení študentov a Vám pripomenie, prečo ste sa kedysi stali učiteľom a prečo ním stále ešte ste.“