Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do Aplikovanej ekonómie 2024-2025

Posledný termín pre prihlásenie je 20. jún 2024 (alebo do naplnenia kapacity školenia).

V prípade, ak máte akýkoľvek problém s vyplnením prihlášky, alebo potrebujete pomôcť, kontaktujte, prosím, programovú manažérku Grétku Balátovú, email: balatova@jaslovensko.sk, tel. 0948 243 004. 

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy. Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom zabezpečí jeho zaradenie do vyučovacieho procesu v školskom roku 2024/2025 a vytvorí vyučujúcemu a študentom adekvátne podmienky na realizáciu programu na škole. Podľa možností umožní účasť pedagóga a študentov na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch Junior Achievement Slovensko.

Údaje o organizácii: 

Junior Achievement Slovensko, n. o., Pribinova 4195/25, 811 09  Bratislava-Staré Mesto
IČO: 42166292, DIČ: 2022649079
číslo účtu (365.bank) IBAN: SK28 6500 0000 1900 2060 7248

Program Aplikovaná ekonómia je spoplatnený sumou 60,- € za 1 školský rok (bez ohľadu na počet zapojených učiteľov, tried, či žiakov). Stanovený poplatok za prihlášku je konečný. Tvorí však iba spoluúčasť celkových nákladov na vzdelávací program.

Prihláška učiteľa a školy do programu musí byť vyplnená za každého oprávneného učiteľ zvlášť. Nestačí vyplniť prihlášku iba za jedného učiteľa. Až po vyplnení prihlášky získava učiteľ svoje vlastné prístupové práva na portál (k materiálom a učebnému obsahu).

Zľavy:
  • Ak je škola zapojená do minimálne troch rôznych spoplatnených vzdelávacích programov Junior Achievement Slovensko v jednom školskom roku súčasne, poplatok uhrádza iba za dva z týchto programov. Tretí program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak pri zapojení sa do troch rôznych programov uhradí sumu 120,- €. Za zapojenie sa do štvrtého programu škola hradí poplatok v plnej výške, t.j. 60,- € za program.

  • Ak je škola zapojená v jednom, rovnakom, školskom roku do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze a súčasne aj Ja a peniaze, uhrádza poplatok iba za jeden z týchto programov. Druhý program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak zaplatí za dva uvedené programy 60,- €. 

  • Ak je škola zapojená do minimálne piatich rôznych spoplatnených vzdelávacích programov v jednom školskom roku súčasne, poskytujeme jej 100 % zľavu zo všetkých poplatkov za tieto programy. Uhradí teda 0,- € za päť vzdelávacích programov.

  • Pre získanie zľavy je rozhodujúce, aby bola faktúra vystavená na ten istý subjekt s totožným IČO.

Faktúra za vzdelávací program bude doručená v priebehu mesiaca, v ktorom bola prihláška podaná (najneskôr 14 dní). Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná  elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy.  Takáto faktúra je platným účtovným dokladom (prihlášku ako prílohu k faktúre si môžete vytlačiť pred jej odoslaním). V prípade, že ste žiadali aj o zaslanie faktúry poštou, bude vám táto zaslaná aj poštou na adresu školy.

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu Junior Achievement Slovensko.

Prečítajte si kompletné pravidlá a podmienky prihlasovania do programu. 

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou. Polia označené hviezdičkou, sú povinné.

Prihláška do programu Aplikovaná ekonómia pre školský rok 2024/2025

ŠKOLA

Názov:

 (napr. Stredná odborná škola)
Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:
Telefón: e-mail:
IČO: DIČ:

Vyšší územný celok:  

Okres:
Označte, ak sa vaša škola plánuje zapojiť do minimálne piatich programov a získať tak 100 % zľavu z poplatku. 
           
RIADITEĽ
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
 
FAKTURAČNÉ ÚDAJE   

Faktúra bude zaslaná v elektronickom formáte na emailovú adresu, ktorá je uvedená pri fakturačných údajoch. Faktúra zaslaná elektronicky je platným účtovným dokladom.   

 

Totožné s údajmi školy

Iné fakturačné údaje

 

Vyplňte v prípade, že registračný poplatok bude hradiť iná organizácia ako škola, napr. občianske združenie, ZRPŠ a pod..

Názov:
Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:
IČO: DIČ:
email:
 
Máme záujem zaslať faktúru aj poštou. (Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.)
Za správnosť vyplnených údajov je zodpovedná osoba, ktorá prihlášku vyplnila – objednávateľ (inštitúcia, príp. fyzická osoba). V prípade, že bude objednávateľ požadovať zmenu/opravu fakturačných údajov, na už vystavenej faktúre, bude za túto zmenu účtovaný poplatok vo výške 5 €. Tento poplatok bude zahrnutý priamo v novej faktúre.  
 
UČITEĽ PROGRAMU
Vyučovať program môže len učiteľ vyškolený organizáciou Junior Achievement Slovensko, ktorý získal osvedčenie vyučovať predmet aplikovaná ekonómia úspešným absolvovaním vzdelávania. Učiteľ môže začať realizovať program už po absolvovaní úvodného metodického školenia. Prečítajte si bližšie informácie o vzdelávaní učiteľa.
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Dátum narodenia:
Telefón (mobilný): Email (osobný): 
Aprobácia:         Učiteľ vyučuje predmety:
 

Jazykové znalosti:  (uveďte cudzí jazyk, ktorý ovládate a jeho úroveň - napr. anglicky B1, alebo rusky - dorozumiem sa, ak nehovoríte cudzím jazykom, napíšte pomlčku)

slovom: písmom:
slovom: písmom:
 

Školenie učiteľa  

Učiteľ NIE JE vyškolený pre Aplikovanú ekonómiu. Ak učiteľ nie je vyškolený a zúčastní sa vzdelávania programu Aplikovaná ekonómia, je potrebné vyplniť prihlášku na vzdelávanie .

Učiteľ JE vyškolený pre Aplikovanú ekonómiu. Bol vyškolený v roku  .

 

Učiteľ je:

interným učiteľom školy.

externým učiteľom školy.

APLIKOVANÁ EKONÓMIA   

Program má modulárne usporiadanie učiva, ktoré je možné vyučovať v akomkoľvek ročníku strednej školy ako predmet v trvaní jedného alebo dvoch rokov. Nastavte si rozsah predmetu na škole podľa požiadaviek a možností učebného plánu. Pozrite si viac informácií o podmienkachmoduloch programu Aplikovaná ekonómia.

Program je možné realizovať počas jedného alebo dvoch školských rokov. Vyberte si dĺžku realizácie programu na škole.

 Jednoročný program (realizácia počas 1 školského roka)

 Dvojročný program (realizácia počas 2 školských rokov)

Program bude realizovaný v  ročníku strednej školy.        

Učiteľ môže paralelne viesť niekoľko študentských firiem/tried Aplikovanej ekonómie.

Počet tried (študentských firiem), v ktorých bude učiteľ otvárať program AE: 

Predpokladaný počet študentov v triede (jednej študentskej firme):   

Program sa bude realizovať v počte  hodín  ako:

 povinný predmet

 nepovinný predmet

 voliteľný predmet

 krúžok

APLIKOVANÁ EKONÓMIA - MODULY- jednoročný program  (vypĺňajú všetci učitelia)

Zvoľte si moduly, ktoré budú realizované v rámci programu Aplikovaná ekonómia, počas jedného školského roka. Pozrite si bližšie informácie o jednotlivých moduloch .

Študentská firma (povinný modul - pri jednoročnom programe)

Učebnica ekonómie a podnikania

Etika v podnikaní (Tento modul je vhodný najmä pre dvojročný program AE, ale niektorí učitelia ho pravidelne úspešne využívajú aj pri jednoročnom.)

 

APLIKOVANÁ EKONÓMIA - MODULY- dvojročný program 
(vypĺňajú iba učitelia, ktorí si zvolili program v trvaní dvoch školských rokov)

Zvoľte si moduly, ktoré budú realizované v programe, počas DRUHÉHO školského roka. 

Študentská firma (povinný modul - pokiaľ nebola realizovaná v prvom roku programu)  
Učebnica ekonómie a podnikania

Etika v podnikaní (Tento modul je vhodný najmä pre dvojročný program AE. )

           

Ďalšie informácie, ktoré nám chcete/potrebujete dať vedieť :

           
PRIHLÁŠKU VYPLNIL   

Meno a priezvisko:

Funkcia:
E-mail:
Dátum: 21.05.2024  06:39
    

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť.

 (Po vytlačení nezabudnite prihlášku odoslať.)

           
Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n.o., s ktorými som sa oboznámil/a.

Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.

 

Vaša prihláška bude spracovaná do 7 pracovných dní od jej odoslania. Informáciu o jej akceptovaní nájdete na stránke firma.jaslovensko.sk v sekcii O programe/Zapojené školy.

Faktúra za vzdelávací program bude doručená v priebehu mesiaca, v ktorom bola prihláška podaná (najneskôr 14 dní). Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná  elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom (prihlášku ako prílohu k faktúre si môžete vytlačiť pred jej odoslaním). V prípade, že ste žiadali aj o zaslanie faktúry poštou, bude vám táto zaslaná aj poštou na adresu školy.

UPOZORNENIE:
Vzhľadom na veľký obsah prihlášky, môže jej odosielanie chvíľu trvať. Stránku zavrite až po tom, čo Vám systém oznámi: "Formulár bol úspešne odoslaný".

Pred odoslaním formulára, skontrolujte, prosím, správnosť všetkých vyplnených údajov.