Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Moduly programu Aplikovaná ekonómia

Základné informácie a požiadavky k programu Aplikovaná ekonómia

 • Aplikovanú ekonómiu môže viesť vyučujúci s vysokoškolským vzdelaním, najlepšie ekonomického zamerania (mal by to byť človek dynamický, prístupný novým metódam, aktívny, tvorivý, nadšený pre predmet).
 • Vyučovať program môže len učiteľ vyškolený organizáciou Junior Achievement Slovensko, ktorý získal osvedčenie vyučovať predmet aplikovaná ekonómia úspešným absolvovaním vzdelávania pre program Aplikovaná ekonómia. Učiteľ môže začať realizovať program už po absolvovaní úvodného metodického školenia.
 • Aplikovaná ekonómia je určená pre študentov 1. - 4. ročníka všetkých typov stredných škôl.
 • Predmet aplikovaná ekonómia môže byť jednoročný alebo dvojročný.
 • Učiteľ môže viesť niekoľko JA Firiem, prípadne viacero tried.
 • Rozsah výučby je stanovený individuálne podľa potrieb predmetu a možností na škole 2 - 4 hodiny týždenne.
 • Odporúčaný počet študentov v študentskej spoločnosti/triede - maximálne 25.
 • Materiály sú chránené autorskými právami JA Worldwide.
 • Poplatok za vzdelávací program JA Aplikovaná ekonómia je 30 € za program a školský rok (bez ohľadu na počet tried).
 • Program Aplikovaná ekonómia si môžete vyskladať podľa potrieb z niekoľkých modulov.
Moduly programu Aplikovaná ekonómia

Na základe skúseností z viac ako 25-ročnej realizácie predmetu aplikovaná ekonómia na rôznych typoch stredných škôl, ako aj na základe spätnou väzbou overených potrieb a žiadostí zo strany vedenia a pedagógov sme vytvorili flexibilný program, ktorý umožňuje školám po zavedení školských vzdelávacích programov upraviť obsah vzdelávania tak, aby si žiaci mohli rozvíjať kľúčové spôsobilosti. Stredné odborné školy, ktorých žiaci majú dostatočné odborné vedomosti z iných povinných ekonomických predmetov, dostávajú tak príležitosť redukovať alebo vypustiť napríklad teoretický modul - modul Učebnica ekonómie a podnikania a väčší dôraz a priestor môžu klásť na praktické moduly predmetu. Výsledkom je väčší efekt medzipredmetových vzťahov pri spájaní teórie s praxou. Stredné školy s neekonomickými odbormi majú možnosť v plnej miere využiť všetky moduly predmetu aplikovaná ekonómia a ponúkané súťaže a príležitosti. Školám chceme i naďalej umožniť rozhodnúť sa o alternácii vyučovania predmetu v rozsahu jedného alebo dvoch rokov ako to bolo doteraz, ktorá umožní študentom získať dostatočný podnikateľský, finančný a ekonomicko-teoretický základ s primerane dlhou praxou JA Firmy, kde získajú potrebné pracovno-odborné návyky, či zručnosti dôležité pre ich budúce profesijné zaradenie a uplatnenie sa na trhu práce, tiež lepšiu prípravu pre ďalšie štúdium na vysokých školách. 

Základné moduly programu Aplikovaná ekonómia:

1. JA Firma (povinný modul pre každú triedu Aplikovanej ekonómie)

Vzhľadom na filozofiu organizácie Junior Achievement Slovensko sú všetky jej programy založené na metodike „učenie zážitkom“. Z tohto dôvodu je povinnou súčasťou predmetu aplikovaná ekonómia praktický modul - prax žiakov v JA Firme.

JA Firma ponúka praktické ekonomické, finančné a podnikateľské vzdelávanie, postavené na metóde „learning by doing“, založené hlavne na získavaní praktických skúseností a zručností. Študenti tak rozvíjajú svoje vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie.  Študenti si založia vlastnú JA Firmu na obdobie školského roka, ktorá pod vedením učiteľa a konzultanta funguje ako ktorákoľvek iná firma na trhu. V priebehu práce sa zoznámia s praktickou stránkou podnikania a riadenia firmy, učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Po založení JA Firmy si študenti volia manažment, emisiou akcií získajú základné imanie. Na základe marketingového prieskumu následne pripravujú podnikateľský plán a realizujú výrobu a predaj produktov podporovaný marketingovými aktivitami a vedením finančnej evidencie. Na záver roka činnosť ukončia uzávierkou finančnej evidencie, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim akcionárom a spoločnosť zlikvidujú podľa platných predpisov. Program neprebieha len na fiktívnej báze, ale študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby. Činnosť JA Firmy a rozvoj študentov je podporený projektami a súťažami.

2. Učebnica ekonómie a podnikania 

Teória ekonómie je vyučovaná pomocou unikátneho online vzdelávacieho systému. Na základe príkladov z praxe jednoducho a zrozumiteľne opisuje základné vlastnosti systému voľného trhu s dôrazom na súkromné vlastníctvo, cenový systém, konkurenciu a podnikanie. Interaktívny systém učebnice umožňuje rôzne variácie testovania študentov, prehľad ich študijnej aktivity a výsledkov, a zároveň uľahčuje učiteľom prípravu na hodiny.

Prezrite si obsah Učebnice ekonómie a podnikania

Nadstavbové moduly programu Aplikovaná ekonómia:

Krátkodobé vzdelávacie programy, ktoré obohacujú predmet aplikovaná ekonómia, sú zamerané na špecifické oblasti (napr. etika podnikania, medzinárodný obchod), rozširujú vzdelávanie o nové témy a robia hodiny atraktívnejšími.

3. Podnikanie bez hraníc/Entreprise without Borders

Podnikanie bez hraníc umožní JA Firmám programu Aplikovaná ekonómia zdieľať svoje nápady a skúsenosti s JA Firmami po celej Európe. Program vytvára priestor pre medzinárodný obchod, zameriava sa hlavne na spoluprácu a predaj výrobkov a služieb medzi spoločnosťami v celej Európe.

4. Etika v podnikaní

Vzdelávací program pútavým obsahom i formou prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt, podnecuje medzi študentmi diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov a hodnôt bez ohľadu na rasu či národnosť a prebúdza v nich záujem o chápanie a rešpektovanie odlišností. Tento modul môže byť vhodným tematickým doplnením JA Učebnice ekonómie a podnikania, alebo podporou projektov o spoločensky zodpovednom podnikaní.

 

 • Uvedené moduly je možné si vybrať ako súčasť predmetu aplikovaná ekonómia, alebo aj samostatný vzdelávací program. Každý modul má stanovené svoje vlastné pravidlá, súťaže a príležitosti a tiež podmienky na udeľovanie certifikátov.
 • Učebnicu ekonómie a podnikania môžete so študentmi využívať paralelne s JA Firmou (jednoročný program AE), alebo samostatne jeden rok pred založením JA Firmy ako teoretickú prípravu, prípadne rok po absolvovaní JA Firmy napríklad ako prípravu na maturity/prijímačky z ekonómie (dvojročný program AE).
 • Učebnicu ekonómie a podnikania je možné využívať aj na na iných predmetoch ako je aplikovaná ekonómia. Využívať ju môžu všetci stredoškolskí učitelia na Slovensku. Ak máte záujem online učebnicu ekonómie využívať aj mimo hodín AE (s inými študentmi), je potrebné vyplniť prihlášku do programu Učebnica ekonómie a podnikania a uhradiť samostatný poplatok.
 • Pokiaľ by ste mali záujem so študentmi viesť JA Firmu dva roky po sebe, je to možné jedine tak, že v druhom ročníku ju absolvujete ako súčasť modulu Podnikanie bez hraníc.