Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Aktivita 3: Procesy projektového manažmentu

Lukáš: “Povieme si tiež o rôznych procesoch v rámci projektového manažmentu. V každom projekte, bez ohľadu na jeho veľkosť či zložitosť, je potrebné používanie špecifických zručností, nástrojov a postupov na dosiahnutie projektových cieľov. Projektový manažment môžeme rozdeliť na týchto 5 na seba nadväzujúcich procesov: 

  • Príprava je začiatkom projektu, v rámci ktorého sa identifikujú zainteresované strany a prebieha výber projektového manažéra. Okrem zadefinovania projektových cieľov a požiadaviek, sa tiež získava povolenie na začatie projektu.
  • Počas procesu plánovania je vytvorený projektový plán. Projektový manažér spolu so svojím tímom rozdelia prácu, ktorá je potrebná na dokončenie finálneho výrobku, služby alebo výsledku, na jednotlivé aktivity. Na základe toho určia, aké zdroje potrebujú, aký bude časový plán a aký rozpočet majú k dispozícii. Bez dôkladného plánovania môže byť veľmi náročné dotiahnuť projekt do úspešného konca. 
  • Realizácia je proces postupu podľa projektového plánu, v ktorom sú vykonávané aktivity zadefinované počas procesu plánovania.
  • Monitorovanie a kontrola prebiehajú počas celého trvania projektu. Monitorovací a kontrolný proces zahŕňa kontrolu priebehu projektu, aby boli plánované aktivity dokončené načas a v rámci rozpočtu. V prípade potreby obsahuje aj pozmenenie spôsobu ich realizácie so zámerom dosiahnutia plánovaných cieľov projektu. 
  • Proces ukončenia projektu je záverečnou fázou, počas ktorej sú dosiahnuté projektové ciele. Je vytvorená záverečná prezentácia a projektová dokumentácia je zozbieraná a uložená. Je tiež vytvorený dokument so zoznamom vecí, ktoré sa tím počas projektu naučil spolu s bodmi na zlepšenie do budúcna. V tomto procese je vhodné si tiež nájsť čas na oslávenie úspechov, ktoré tím dosiahol.
Úloha:

Vyber správnu postupnosť krokov projektového manažmentu:

a) plánovanie - príprava - monitorovanie a kontrola - realizácia - ukončenie

b) príprava - plánovanie - realizácia - monitorovanie a kontrola - ukončenie

c) príprava - plánovanie - realizácia - ukončenie - monitorovanie a kontrola

 

Pokračovať