Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Certifikáty za JA Firmu 2019-2020

Udelenie certifikátu je nástrojom pre učiteľa na odmeňovanie študentov, ktorí celý rok aktívne pracovali v JA Firme a zúčastňovali sa jej nadstavbových aktivít. Certifikáty za úspešné absolvovanie vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia/Podnikanie v cestovnom ruchu II a skúsenosť v JA Firme sú určené tým najlepším študentom.

Podmienky na získanie certifikátu
  • JA Firma dodržiava pravidlá JA Firmy platné pre daný školský rok,
  • JA Firma je riadne zaregistrovaná v simulovanom obchodnom registri JA Firiem,
  • JA Firma riadne ukončí likvidáciu, vysporiada všetky svoje záväzky voči akcionárom a JA Slovensko, zašle žiadosť o likvidáciu JA Firmy, zápisnicu z likvidačného valného zhromaždenia, správne vyplnené daňové priznanie a výročnú správu do kancelárie JA Slovensko a vysporiada všetky svoje záväzky voči správcovi dane (JA Slovensko) a následne je vymazaná zo simulovaného obchodného registra JA Firiem,
  • Aspoň jeden z členov JA Firmy sa zúčastnil aspoň jednej nadstavbovej aktivity pre študentov JA Firiem, ktorú organizuje JA Slovensko (súťaž tímov JA Veľtrh podnikateľských talentov, Innovation Camp, rôzne školenia manažmentu, prezentačných zručností, worshopy...

Žiadosť o certifikáty, v ktorej sú nominovaní študenti, zasiela učiteľ JA Firmy formou online formulára najneskôr do 15. mája 2020. Vo formulári môže učiteľ JA Firmy požiadať aj o certifikát pre dobrovoľného konzultanta, ktorý s triedou počas roka pracoval. Po tomto termíne nebudú žiadosti akceptované. Za odoslanie žiadosti je zodpovedný učiteľ a je potrebné ju poslať v stanovenom termíne bez ohľadu na zaslanie ostatných materiálov. Certifikáty budú zo strany JA Slovensko zasielané po splnení podmienok do polovice júna. Požiadavky na zmeny, opravy a doplnenia certifikátov budú evidované a riešené do konca školského roka.

Prvotné vydanie certifikátov je bezplatné. V prípade, že bude zo strany školy alebo učiteľa požadovaná dotlač certifikátov pre študentov za absolvovanie programu (napr.: z dôvodu chybne uvedeného mena v žiadosti, absencia mena z dôvodu neodkontrolovania počtu a pod.), bude škole účtovaný poplatok vo výške 5  EUR.