Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Certifikáty za JA Firmu 2019-2020

Udelenie certifikátu je nástrojom pre učiteľa na odmeňovanie študentov, ktorí celý rok aktívne pracovali v študentskej firme a zúčastňovali sa jej nadstavbových aktivít. Certifikáty za úspešné absolvovanie vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia a skúsenosť v študentskej firme sú určené tým najlepším študentom.

Podmienky na získanie certifikátu
  • študentská firma dodržiava pravidlá platné pre daný školský rok,
  • študentská firma je riadne zaregistrovaná v simulovanom obchodnom registri študentských firiem,
  • študentská firma riadne ukončí likvidáciu, vysporiada všetky svoje záväzky voči akcionárom a JA Slovensko (ako správcovi dane), zašle správne vyplnené daňové priznaniežiadosť o výmaz študentskej firmy zo simulovaného obchodného registra (ktorej súčasťou sú zápisnica z likvidačného valného zhromaždenia a výročná správa) online do JA Slovensko a následne je vymazaná zo simulovaného obchodného registra študentských firiem,
  • Aspoň jeden z členov študentskej firmy sa zúčastnil aspoň jednej nadstavbovej aktivity pre študentov Aplikovanej ekonómie, ktorú organizuje JA Slovensko (súťaž tímov Veľtrh podnikateľských talentov, Innovation Camp, rôzne školenia manažmentu, prezentačných zručností, worshopy...)

Žiadosť o certifikáty, v ktorej sú nominovaní študenti, zasiela učiteľ Aplikovanej ekonómie formou online formulára najneskôr do času likvidácie študentskej firmy - t.j. štandardne do 15. mája. Vo formulári môže učiteľ Aplikovanej ekonómie požiadať aj o certifikát pre dobrovoľného konzultanta, ktorý s triedou počas roka pracoval. Za odoslanie žiadosti je zodpovedný učiteľ a je potrebné ju poslať v stanovenom termíne bez ohľadu na zaslanie ostatných materiálov. Certifikáty budú zo strany JA Slovensko zasielané po splnení podmienok do polovice júna online na e-mailové adresy študentov zadané pri registrácii zmluvy o združení. Požiadavky na zmeny, opravy a doplnenia certifikátov budú evidované a riešené do konca školského roka.

Pri študentských firmách zo školského roka 2019/2020, ktoré mali vzhľadom na covid situáciu posunutú likvidáciu platí možnosť požiadať o certifikáty spolu so žiadosťou o výmaz študentskej firmy zo simulovaného obchodného registra. T.j. pre tímy, ktoré idú plánujú ísť na veľtrh do konca októbra 2020, pre ostatné študentské firmy do konca septembra 2020.