Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Certifikáty za študentskú firmu

Žiadosť o certifikáty | prečítajte si najskôr kritériá nižšie :-)

Udelenie certifikátu je nástrojom pre učiteľa na odmeňovanie študentov, ktorí celý rok aktívne pracovali v študentskej firme a zúčastňovali sa jej nadstavbových aktivít. Certifikáty za úspešné absolvovanie vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia a skúsenosť v študentskej firme sú určené tým najlepším študentom.

Podmienky na získanie certifikátu
  • študentská firma dodržiava pravidlá platné pre daný školský rok,
  • študentská firma je riadne zaregistrovaná v simulovanom obchodnom registri študentských firiem,
  • študentská firma riadne ukončí likvidáciu, vysporiada všetky svoje záväzky voči akcionárom a JA Slovensko (ako správcovi dane), zašle správne vyplnené daňové priznaniežiadosť o výmaz študentskej firmy zo simulovaného obchodného registra (ktorej súčasťou sú zápisnica z likvidačného valného zhromaždenia a výročná správa) online do JA Slovensko a následne je vymazaná zo simulovaného obchodného registra študentských firiem,
  • Aspoň jeden z členov študentskej firmy sa zúčastnil aspoň jednej nadstavbovej aktivity pre študentov Aplikovanej ekonómie, ktorú organizuje JA Slovensko (súťaž tímov Veľtrh podnikateľských talentov, Innovation Camp, Social Innovation Relay - zadanie nápadu, rôzne školenia manažmentu, prezentačných zručností)

Žiadosť o certifikáty, v ktorej sú nominovaní študenti, zasiela učiteľ Aplikovanej ekonómie formou online formulára najneskôr do času likvidácie študentskej firmy - t.j. do 15. mája. Vo formulári môže učiteľ Aplikovanej ekonómie požiadať aj o certifikát pre dobrovoľného konzultanta, ktorý s triedou počas roka pracoval. Za odoslanie žiadosti je zodpovedný učiteľ a je potrebné ju poslať v stanovenom termíne bez ohľadu na zaslanie ostatných materiálov. Certifikáty budú zo strany JA Slovensko zasielané po splnení podmienok do polovice júna online na e-mailové adresy študentov zadané pri registrácii zmluvy o združení. Požiadavky na zmeny, opravy a doplnenia certifikátov budú evidované a riešené do konca školského roka.

Duplikáty certifikátov

Poplatok za vystavenie duplikátu certifikátu je stanovený vo výške 5 €. 

Žiadosť o jeho vystavenie môže podať iba osoba, ktorej bol vystavený. Žiadosť je potrebné zaslať emailom príslušnému manažérovi programu, podľa toho za aký program ho žiadateľ žiada vystaviť (firma@jaslovensko.sk).  Je potrebné uviesť meno, priezvisko, názov školy (ideálne aj učiteľa programu), školský rok a názov vzdelávacieho programu za ktorý certifikát táto osoba získala.

Ak žiadateľ žiada vystaviť duplikát z dôvodu uvedenia chybných údajov na certifikáte, ktoré neboli spôsobené chybou na strane JA Slovensko, je potrebné uviesť správne údaje, ktoré na ňom majú byť.

V prípade potreby vystavenia faktúry za úhradu duplikátu, je potrebné zaslať aj potrebné fakturačné údaje - Fyzické osoby: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska; Právnické osoby (ak má byť faktúra vystavená na takúto inštitúciu): Názov, sídlo, IČO, DIČ. 

Úhradu je potrebné vykonať na číslo účtu vedené v 365.bank: SK28 6500 0000 1900 2060 7248 - pre Aplikovanú ekonómiu variabilný symbol 119

Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť: duplikát a Priezvisko, napr. duplikát - Mrkvička

Duplikát certifikátu bude zaslaný až po pripísaní platby na náš účet rovnakou formou, ako bol doručený originál.