Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Certifikáty za študentskú firmu

Udelenie certifikátu je nástrojom pre učiteľa na odmeňovanie študentov, ktorí celý rok aktívne pracovali v študentskej firme a zúčastňovali sa jej nadstavbových aktivít. Certifikáty za úspešné absolvovanie vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia a skúsenosť v študentskej firme sú určené tým najlepším študentom.

Podmienky na získanie certifikátu
  • študentská firma dodržiava pravidlá platné pre daný školský rok,
  • študentská firma je riadne zaregistrovaná v simulovanom obchodnom registri študentských firiem,
  • študentská firma riadne ukončí likvidáciu, vysporiada všetky svoje záväzky voči akcionárom a JA Slovensko (ako správcovi dane), zašle správne vyplnené daňové priznaniežiadosť o výmaz študentskej firmy zo simulovaného obchodného registra (ktorej súčasťou sú zápisnica z likvidačného valného zhromaždenia a výročná správa) online do JA Slovensko a následne je vymazaná zo simulovaného obchodného registra študentských firiem,
  • Aspoň jeden z členov študentskej firmy sa zúčastnil aspoň jednej nadstavbovej aktivity pre študentov Aplikovanej ekonómie, ktorú organizuje JA Slovensko (súťaž tímov Veľtrh podnikateľských talentov, Innovation Camp, Social Innovation Relay - zadanie nápadu, rôzne školenia manažmentu, prezentačných zručností)

Žiadosť o certifikáty, v ktorej sú nominovaní študenti, zasiela učiteľ Aplikovanej ekonómie formou online formulára najneskôr do času likvidácie študentskej firmy - t.j. do 15. mája. Vo formulári môže učiteľ Aplikovanej ekonómie požiadať aj o certifikát pre dobrovoľného konzultanta, ktorý s triedou počas roka pracoval. Za odoslanie žiadosti je zodpovedný učiteľ a je potrebné ju poslať v stanovenom termíne bez ohľadu na zaslanie ostatných materiálov. Certifikáty budú zo strany JA Slovensko zasielané po splnení podmienok do polovice júna online na e-mailové adresy študentov zadané pri registrácii zmluvy o združení. Požiadavky na zmeny, opravy a doplnenia certifikátov budú evidované a riešené do konca školského roka.