Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Projektový manažment - Kľúčové pojmy

 • Akceptačné kritériá (Acceptance criteria): Podmienky, ktoré je nutné splniť, aby boli projektové výstupy akceptované;
 • Aktivita (Activity): Samostatný a plánovaný objem práce vykonávaný počas priebehu projektu; 
 • Predpoklad (Assumption):  Faktor plánovacieho procesu, ktorý je považovaný za pravdivý, skutočný alebo jasný bez dôkazu alebo preukázania; 
 • Ukončenie projektu (Closing process): Proces(y) realizované k formálnemu uzatvoreniu alebo ukončeniu projektu, fázy alebo kontraktu;
 • Komunikačný manažment (Communications management): Súčasť projektového, programového alebo portfóliového plánu, ktorý popisuje ako, kedy a kým budú informácie o projekte spravované a komunikované;  
 • Prekážka (Constraint): Obmedzenie, ktoré ovplyvňuje realizáciu projektu, programu, portfólia alebo procesu; 
 • Projektový výstup (Deliverable): Akýkoľvek konkrétny, jedinečný a overiteľný produkt, výsledok alebo schopnosť vykonávať službu, ktorý je potrebné vytvoriť na dokončenie procesu, fázy alebo projektu;
 • Proces realizácie (Executing process): Toto je proces vykonávania aktivít podľa projektového plánu;
 • Prípravný proces (Initiating process): Ide o procesy vykonávané na definovanie nového projektu alebo novej fázy existujúceho projektu, vrátane získania súhlasu na ich začatie; 
 • Získané skúsenosti (Lessons Learned): Vedomosti získané počas projektu, ktoré ukazujú ako boli rôzne projektové problémy vyriešené alebo ako by mali byť vyriešené v budúcnosti na dosiahnutie lepších výsledkov.
 • Míľniky projektu (Milestones): Dôležitý bod alebo udalosť v projekte, programe alebo portfóliu. 
 • Plánovanie míľnikov (Milestone planning): Druh časového plánu, ktorý znázorňuje míľniky a plánované dátumy ich dosiahnutia.
 • Proces monitoringu a kontroly (Monitoring and Controlling process): Prebieha počas celého projektu. Zabezpečuje, aby všetky projektové aktivity boli ukončené včas a v rámci rozpočtu. Tiež zahŕňa kontrolu toho, že budú vykonané všetky zmeny potrebné na dosiahnutie projektových cieľov. 
 • Plánovací proces (Planning process): Projektový manažér a členovia tímu spoločne definujú aktivity potrebné na dokončenie finálneho produktu, služby alebo výsledku. Určujú tiež aké zdroje (ľudské, finančné) sú potrebné, aký bude časový plán a rozpočet projektu. 
 • Projekt (Project): Dočasné úsilie vynaložené na vytvorenie konkrétneho produktu, služby alebo výsledku. 
 • Projektová tabuľa (Project charter): Dokument vytvorený zakladateľom projektu alebo jeho sponzorom, ktorý formálne ustanovuje existenciu projektu a umožňuje manažérovi priradiť organizačné zdroje k jednotlivým projektovým aktivitám. 
 • Projektový manažment (Project management): Aplikácia vedomostí, nástrojov a techník na dosiahnutie požiadaviek projektu. 
 • Projektový manažér (Project manager): Osoba priradená na projekt s cieľom riadenia tímu zodpovedného za dosiahnutie projektových cieľov.
 • Projektový plán (Project schedule): Výstup plánovania, ktorý prepája projektové aktivity s dátumami, časovým rozpätím, míľnikmi a zdrojmi.
 • Projektový tím (Project team): Skupina jednotlivcov, ktorí podporujú projektového manažéra vo výkone práce na dosiahnutie projektových cieľov.
 • Rozsah projektu (Scope): Práca vykonávaná na dosiahnutie produktu, služby alebo výsledku s definovanými funkčnosťami a súčasťami. 
 • Rozšírenie rozsahu projektu (Scope creep): Nekontrolované rozšírenie produktu alebo rozsahu projektu bez upravenia času, nákladov alebo zdrojov.
 • Sponzor (Sponsor): Osoba alebo skupina, ktorá poskytuje zdroje a podporu projektu, programu alebo portfóliu a podieľa sa na ich úspechu. 
 • Zainteresovaná strana (Stakeholder): Jednotlivec, skupina alebo organizácia, ktorá môže ovplyvniť alebo byť ovplyvnená (priamo alebo nepriamo) rozhodnutím, aktivitou alebo výstupom projektu. 
 • Zoznam zainteresovaných strán (Stakeholder register): Projektový dokument, ktorý identifikuje, hodnotí a klasifikuje zainteresované strany projektu.
 • Zdroj (Resource): Člen tímu alebo akákoľvek materiálna položka potrebná na dokončenie projektu. 
 • Riziko (Risk): Neurčitá udalosť alebo podmienka, ktorá ak nastane, má pozitívny alebo negatívny dopad na jeden alebo viac projektových cieľov.
 • Prehľad rozdelenia práce (Work Breakdown Structure (WBS)): Hierarchické rozdelenie celkového rozsahu práce projektu, ktorá má byť vykonaná na dosiahnutie cieľov alebo vytvorenie výsledkov projektu.

Späť na záver