Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


IBM Spoločensky zodpovedná študentská firma

Cena za trvalo udržateľné podnikanie.

Zámerom je posúdiť aspekt udržateľnosti predstaveného podnikania s dôrazom na spoločenskú zodpovednosť.

Hodnotiace kritériá:

 • Aspekt zodpovedného podnikania
 • Prístup k ochrane životného prostredia
 • Pôsobenie na trhu
 • Komunitná angažovanosť
 • Prístup k zamestnancom

Porota sa môže pýtať aj nasledujúce otázky pre jednotlivé hodnotiace kritériá:

 • Aspekt zodpovedného podnikania
  • Popíšte stručne vašu stratégiu zodpovedného podnikania. Ktoré oblasti sú pre vás prioritné a prečo? Stanovujete si konkrétne ciele a vyhodnocujete ich? Ak áno, stručne popíšte ako.
 • Prístup k ochrane životného prostredia
  • Popíšte vašu stratégiu v oblasti ochrany životného prostredia. Aké sú vaše hlavné vplyvy na životné prostredie? 
  • Aký je váš prístup k ochrane životného prostredia v jednotlivých oblastiach? 
   • šetrenie energií a zdrojov 
   • minimalizácia, separácia a recyklácia odpadov 
   • adaptácia produktov/služieb na klimatickú zmenu, udržateľný dizajn
   • podpora ekologickej dopravy (zamestnancov aj tovaru) 
   • environmentálne vzdelávanie zamestnancov/dodávateľov/iných stakeholderov 
   • iné (napr. podpora biodiverzity prostredníctvom starostlivosti o konkrétnu časť prírody, a pod.) 
 • Pôsobenie na trhu
  • Čo je vašim cieľom v starostlivosti o zákazníkov? Ako so zákazníkmi komunikujete? (transparentná a prehľadná komunikácia a reklama, etické štandardy a pod.) 
  • Aké zásady zodpovedného prístupu uplatňujete voči dodávateľom? Ako prebieha proces výberu, ako šírite myšlienky zodpovedného podnikania medzi nimi? Ako si budujete sieť lokálnych dodávateľov? Využívate služby dodávateľov, ktorí zamestnávajú znevýhodnené skupiny obyvateľstva? Ak áno, popíšte ich viac.
  • Uvádzate na trh zodpovedné a inovatívne produkty alebo služby? Riešia tieto výrobky alebo služby nejaký sociálny alebo environmentálny problém? Ak áno, popíšte ich viac.
  • Aký je potenciál na váš ekonomický rast a vytváranie pracovných miest, ktoré budú nahrádzať odvetvia, ktoré budú z hľadiska udržateľnosti postupne zanikať?
 • Komunitná angažovanosť
  • Aká je vaša stratégia podpory komunity? Čo sa vám podarilo vyriešiť, zmeniť alebo zlepšiť v spoločnosti či vo vašom okolí? Zapájate sa do dobrovoľníckych programov? Ako áno, ako.
  • V čom vnímate váš prínos, či už pre miestnu lokalitu, pre našu krajinu, a pod?
 • Prístup k zamestnancom
  • Ako si zisťujete potreby a meriate spokojnosť zamestnancov?
  • Ako pristupujete k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov?
  • Ako pristupujete k rovnosti príležitostí, podpore diverzity a inklúzie?
  • Ako pristupujete k podpore rovnováhy pracovného a súkromného života?

Vyhlasujeme prvé tri najlepšie študentské firmy spomedzi odborných škôl a tri najlepšie študentské firmy spomedzi gymnázií.

Partner kategórie: