Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Produkt pre 21. storočie

(výberová kategória)

Cena za technologicky orientovaný podnikateľský nápad študentskej firmy s najväčším potenciálom úspešnosti na trhu.
(aplikácie, nabíjačky, ovládače...) - každá študentská firma môže do tejto kategórie prihlásiť maximálne 1 výrobok/službu

Zámerom je posúdiť technologicky orientovaný podnikateľský nápad, jeho rozvoj a realizáciu v rámci študentskej firmy.

Očakáva sa dôraz na originalitu, konkurencieschopnosť a inováciu na trhu. Ocenené budú študentské nápady, ktoré majú najväčší potenciál byť úspešnými na reálnom trhu. Ocenený môže byť produkt alebo služba, ktoré už boli uvedené na trh, alebo podnikateľský nápad, ktorý je už minimálne v úrovni prototypu a na základe podnikateľského plánu a priebežnej výročnej správy spĺňa podmienky realizovateľnosti a udržateľnosti. Výhodou je, ak študentská firma vie doložiť dosiahnuté reálne obchodné výsledky.

Porota sa môže pýtať aj nasledujúce otázky:

 • Má produkt (výrobok/služba) pridanú hodnotu, ktorá rieši potrebu zákazníkov? Vedia študenti objasniť potrebu ich produktu a hodnotu, ktorú ich študentská firma vytvorila? Zaujala študentská firma postoj k sociálnym, etickým a environmentálnym otázkam?

 • Je samotný produkt v akomkoľvek ohľade inovatívny? Alebo je inovatívny biznis model? Alebo proces vývoja? Alebo spôsob akým firma produkt prezentovala/robila marketing a predávala? Alebo ak bol produkt nakúpený a následne predaný, bola inovatívne pridaná nejaká hodnota?

 • Vedia študenti objasniť potrebu ich inovácie a jej hodnotu pre zákazníkov?

 • Osvojila si študentská firma prax kontinuálnych inovácií nových myšlienok (napr. návrhy, odporúčania), ktoré pridávajú hodnotu činnosti alebo výsledkom študentskej firmy?

 • Vedia študenti objasniť, do akej miery rozumejú konkurencii a hodnote, ktorú pre zákazníka konkurencia vytvára?

 • Rozšírila študentská firma svoju zákaznícku základňu aj mimo bezprostredného okolia školy / rodinného prostredia a predávala svoj produkt aj externe?

Hodnotiace kritériá:

 • Inovácia, kreativita a invencia
 • Úžitkovosť, využiteľnosť, konkurencieschopnosť produktu
 • Realizácia v rámci podnikateľskej činnosti
 • Obchodné a hospodárske výsledky
 • Realizovateľnosť inovatívneho biznis modelu
 • Rozvoj osobných zručností - využitie získaných poznatkov v riadení študentskej firmy

Vyhlasujeme prvé tri najlepšie študentské firmy spomedzi odborných škôl a tri najlepšie študentské firmy spomedzi gymnázií (pri min. zapojení 8 odborných škôl a 8 gymnázií). Ak bude počet zapojených škôl menší, porota vyhlási tri najlepšie študentské firmy spomedzi všetkých študentských firiem bez ohľadu na typ školy. Ak sa do kategórie prihlási celkovo 7 alebo menej tímov, vyhlasovať budeme iba 1. miesto.

Ak sa do kategórie prihlási 5 alebo menej tímov, kategória bude zlúčená s kategóriou Úžitkový produkt.