Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Kyndryl Female Leadership

Cena za úspešné ženské vedenie študentskej firmy.

Zámerom je posúdiť vzájomnú spoluprácu ženského vedenia tímu a výsledky študentskej firmy. Porota v prvom rade posudzuje znalosť problematiky fungovania a riadenia študentskej firmy a celkové dosiahnuté výsledky. Opiera sa o predbežnú výročnú správu študentskej firmy a osobný pohovor so študentkami počas interview. Pri hodnotení sa kladie dôraz na ženský prvok riadenia a výsledky firmy.

Sú členky tímu aktívne hneď od začiatku? Majú vedomosti o produkte a študentskej firme? Preukazujú záujem o zákazníkov? Sú dobrými poslucháčkami? Snažia sa o poskytnutie riešení pre potreby zákazníkov? Pomáhajú si členky tímu navzájom počas interview s porotcami?

Porota sa môže pýtať aj nasledujúce otázky:

  • Má študentská firma jasný podnikateľský plán? Vedia členky tímu popísať spôsob hodnotenia nápadu a jeho transformáciu na podnikateľskú príležitosť?
  • Boli ciele študentskej firmy pravidelne revidované a aktualizované?
  • Ako ženský manažment firmy uplatňoval a kontroloval efektivitu riešení problémov, ktoré sa vyskytli počas fungovania firmy?
  • Čo robia študentky pre to, aby zákazníci ich produkt vnímali hodnotnejšie v porovnaní s konkurenciou? Chápu, prečo ich produkt bol úspešný?

Hodnotiace kritériá:

  • Rozvoj osobných zručností - využitie získaných poznatkov v riadení študentskej firmy.
  • Tímový duch - úroveň tímovej spolupráce v študentskej firme.
  • Výročná správa študentskej firmy.
  • Dosiahnuté výsledky v študentskej firme.
  • Ženský prínos k riadeniu študentskej firmy.

Vyhlasujeme prvé tri najlepšie študentské firmy. Do tejto kategórie sú kvalifikované všetky študentské firmy, ktoré na veľtrhu prezentuje čisto dievčenský tím - gymnáziá a odborné školy budú hodnotené spoločne. 

Partner kategórie: