Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Základy podnikania

Informácie pre absolventov programu Aplikovaná ekonómia

Radi by ste odovzdali svoje čerstvé podnikateľské skúsenosti ďalej a zároveň si vyskúšali učenie a prezentovanie?

Staňte sa lektorom/dobrovoľným konzultantom krátkodobého programu pre základné školy Základy podnikania.

Vzdelávací program Základy podnikania je určený pre žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania. Päť hlavných tém je prezentovaných žiakom počas piatich deväťdesiat minútových stretnutí dobrovoľnými konzultantmi z podnikateľskej sféry alebo absolventmi programu Aplikovaná ekonómia.

Program Základy podnikania je pravidelne odporúčaný aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v  Pedagogicko-organizačných pokynoch. Vďaka podpore spoločnosti MetLife je program pre školy (aj deti) bezplatný

Cieľom programu je:
  • dopĺňať tradičnú skladbu vyučovacích predmetov základných škôl konceptmi na rozvíjanie podnikateľských a ekonomických schopností a finančnej gramotnosti,
  • rozvíjať vedomosti žiakov o fungovaní a riadení ekonomických činností, o zodpovednosti v podnikaní v systéme ekonomiky voľného trhu,
  • podnecovať žiakov, aby hľadali možnosti svojich budúcich povolaní,
  • podať žiakom základných škôl pozitívne modely dospievajúcich a dospelých.

Päť tém, ktoré sa žiaci naučia:

PENIAZE

Hravou formou sa žiaci oboznámia so svetom financií a základnými pojmami finančnej gramotnosti. Spoznajú spôsoby použitia peňazí a základné princípy hospodárenia. Téma je zameraná najmä na praktické precvičenie nových informácií zo sveta financií.

ORGANIZÁCIA

Žiaci budú schopní vymenovať a doložiť príkladmi zdroje potrebné pre začatie podnikania; vysvetliť význam vzdelávania pre prípravu pracovníkov a manažérov; identifikovať príčiny alebo "podnety" pre založenie podniku; vymenovať náklady spojené so založením; rozlíšiť tri základné formy podnikateľskej organizácie alebo vlastníctva.

MANAŽMENT

Žiaci budú schopní rozoznávať rôzne typické manažérske rozhodnutia; rozlišovať vlastnosti, na ktoré zamestnávatelia kladú dôraz pri výbere zamestnancov; vymenovať a odôvodniť základné kritériá pre určenie možného povolania a pre úspešné zvládnutie prijímacieho pohovoru do zamestnania; vysvetliť úlohu vzdelávania sa pre prípravu na budúce povolanie.

VÝROBA

Žiaci budú schopní porovnať metódy kusovej a hromadnej výroby; vypočítať produktivitu práce; definovať dôležité pojmy súvisiace s výrobou; popísať, ako ovplyvňujú manažérske rozhodnutia produktivitu práce.

MARKETING

Žiaci budú schopní pochopiť princípy marketingu a vymenovať činnosti spojené s marketingom; vysvetliť, prečo podniky robia reklamu; vymedziť rôzne metódy reklamy používané v časopisoch alebo v novinách; vymenovať a popísať zásady efektívneho osobného predaja.

Zaujal vás tento program? Radi by ste svoje podnikateľské skúsenosti odovzdali deťom na základnej škole? Neváhajte sa nás opýtať viac. Študenti Aplikovanej ekonómie môžu učiť Základy podnikania od cca apríla v školskom roku, v ktorom Aplikovanú ekonómia (študentskú firmu) absolvujú alebo hneď od septembra v nasledujúcom školskom roku.

V prípade záujmu kontaktujte programovú manažérku Eriku Holičovú telefonicky na čísle 0903 233 306 alebo e-mail na adrese holicova@jaslovensko.sk .

 

 

Viac informácií aj prihlášku pre základnú školu nájdete na stránke programu Základy podnikania.