Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Female Leadership

Cena za úspešné ženské vedenie študentskej firmy.

Zámerom je posúdiť vzájomnú spoluprácu ženského vedenia tímu a výsledky študentskej firmy. Porota v prvom rade posudzuje znalosť problematiky fungovania a riadenia študentskej firmy a celkové dosiahnuté výsledky. Opiera sa o predbežnú výročnú správu študentskej firmy a osobný pohovor so študentkami počas interview. Pri hodnotení sa kladie dôraz na ženský prvok riadenia a výsledky firmy.

Sú členky tímu aktívne hneď od začiatku? Majú vedomosti o produkte a študentskej firme? Preukazujú záujem o zákazníkov? Sú dobrými poslucháčkami? Snažia sa o poskytnutie riešení pre potreby zákazníkov? Pomáhajú si členky tímu navzájom počas interview s porotcami?

Porota sa môže pýtať aj nasledujúce otázky:

  • Má študentská firma jasný podnikateľský plán? Vedia členky tímu popísať spôsob hodnotenia nápadu a jeho transformáciu na podnikateľskú príležitosť?
  • Boli ciele študentskej firmy pravidelne revidované a aktualizované?
  • Ako ženský manažment firmy uplatňoval a kontroloval efektivitu riešení problémov, ktoré sa vyskytli počas fungovania firmy?
  • Čo robia študentky pre to, aby zákazníci ich produkt vnímali hodnotnejšie v porovnaní s konkurenciou? Chápu, prečo ich produkt bol úspešný?

Hodnotiace kritériá:

  • Rozvoj osobných zručností - využitie získaných poznatkov v riadení študentskej firmy.
  • Tímový duch - úroveň tímovej spolupráce v študentskej firme.
  • Výročná správa študentskej firmy.
  • Dosiahnuté výsledky v študentskej firme.
  • Ženský prínos k riadeniu študentskej firmy.

Vyhlasujeme prvé tri najlepšie študentské firmy. Do tejto kategórie sú kvalifikované všetky študentské firmy, ktoré na veľtrhu prezentuje čisto ženský tím. Ak bude do kategórie zapojených celkovo menej ako 7 tímov, vyhlasovať budeme iba 1. miesto.