Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Učebnica ekonómie a podnikania

Učebné texty JA Učebnice ekonómie a podnikania    

Učitelia programu JA Firma (JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu II) vyučujú ekonomickú teóriu prostredníctvom online učebnice, ktorej obsah je spracovaný v súlade s požiadavkami na ekonomické, finančné a podnikateľské vzdelávanie a je pravidelne aktualizovaný (zoznam kapitol). Teória ekonómie a ekonomiky je vyučovaná pomocou unikátneho online vzdelávacieho systému. Na základe príkladov z praxe jednoducho a zrozumiteľne opisuje základné vlastnosti systému voľného trhu s dôrazom na súkromné vlastníctvo, cenový systém a konkurenciu. Interaktívny systém učebnice umožňuje rôzne variácie testovania študentov, prehľad ich študijnej aktivity a výsledkov, a zároveň uľahčuje učiteľom prípravu na hodiny. . Učebnica je plná aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov. Obsahuje rozsiahle metódy testovania prostredníctvom otvorených otázok i testových otázok, ktoré dokáže systém opraviť automaticky a uľahčuje tak učiteľovi prácu. 

Učiteľ JA Firmy, ktorý si zvolil v aktuálnom školskom roku modul JA Učebnica ekonómie a podnikania si vždy na začiatku školského roka v systéme vytvorí aktuálnu triedu, do ktorej zaregistruje svojich študentov.  Práca s učebnicou a realizácia vstupného testu a úspešného výstupného testu, sú jednou z podmienok na získanie certifikátu o úspešnom absolvovaní modulu JA Učebnice ekonómie a podnikania pre študenta.

Na začiatku práce s textami JA Učebnice ekonómie a podnikania všetci študenti AE zaregistrovaní do systému absolvujú centrálne vstupné testovanie. Jeho cieľom je zistiť počiatočnú úroveň vedomostí z ekonómie u študentov stredných škôl zapojených do programu JA Aplikovaná ekonómia. Na konci školského roka po ukončení práce s učebnicou absolvujú študenti centrálne výstupné testovanie, ktorého cieľom je zistiť, do akej miery sa štúdiom textov v JA Učebnici ekonómie a podnikania zvýšila ich vedomostná úroveň v oblasti ekonomickej teórie. Výstupný test musí študent pre splnenie kritérii na získanie certifikátu spraviť na minimálne 75%.

Výhody JA Učebnice ekonómie a podnikania

žiaci majú možnosť:

  • získať základný ekonomický rozhľad,
  • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa,
  • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov,
  • určiť si vlastné tempo štúdia textov testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia,
  • využiť samoštúdium prostredníctvom internetu,
  • získať po splnení všetkých podmienok certifikát za úspešne absolvovanie modulu JA Učebnica ekonómie a podnikania.

učitelia majú možnosť:

  • testovať vedomosti žiakov prostredníctvom testov zadávaných i opravovaných automaticky systémom,
  • zadávať žiakom vlastné testy s individuálne nastaviteľnými parametrami,
  • pridávať vlastné otázky podľa potreby do každej kapitoly,
  • určiť si mieru práce s učebnicou na hodine a samoštúdia textov študentmi mimo vyučovacej hodiny.

Grétka Balátová, programová manažérka pre modul JA Učebnica ekonómie a podnikania
Tel: 0948 243 004
E-mail: balatova@jaslovensko.sk