Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Mediálny pohár

je súťaž určená pre študentov zapojených do programov Junior Achievement Slovensko. Jej hlavným cieľom je zvýšiť mediálnu gramotnosť mladých ľudí.

Prihláška   

Ciele súťaže

 • Naučiť študentov ako správne komunikovať s médiami
 • Zlepšiť u študentov mediálnu gramotnosť.
 • Poskytnúť študentom základné znalosti o médiách.
 • Naučiť sa pútavo písať články pre rôzne cieľové skupiny čitateľov.
 • Dosiahnuť u študentov vyššie povedomie o organizácii JA Slovensko.

Kto sa môže zapojiť?

 • Zapojiť sa môžu  študenti zapojení do všetkých programov Junior Achievement Slovensko.
 • Prihlásiť sa môžu maximálne dvaja študenti z jednej triedy / dvaja študenti z JA Firmy.

Pravidlá a podmienky 

 1. Registrovať sa môžu dvojčlenné tímy  (1 trieda / 1 JA Firma = 1 tím /max. 2 členovia).
 2. V stanovenom termíne je potrebné poslať správne vyplnený mediálny report.
 3. Mediálne výstupy musia byť zverejnené v časovom období od 1. 10. 2018 do 30. 5. 2019.
 4. Uznané budú všetky mediálne výstupy zverejnené v celoslovenských, prípadne aj regionálnych médiách ako sú napríklad: televízie, rozhlas/rádiá, noviny a časopisy.
 5. V ktoromkoľvek výstupe musí byť spomenuté JA Slovensko, n. o. alebo celý názov vzdelávacieho programu prípadne uverejnené logo JA Slovensko.
 6. Do Mediálneho reportu nie je možné zahrnúť výstupy:
  • zo školského časopisu, školského rozhlasu alebo iného média vlastneného, či vydávaného pod hlavičkou školy,
  • z firemných časopisov a novín.
 7. Ak sa do súťaže nezapojí minimálne rôznych tímov, súťaž bude zrušená.
 8. Vyhrávajú študenti, ktorí budú mať najviac uznaných mediálnych výstupov v termíne od od 1. 10. 2018 do 30. 5. 2019, ktoré budú uvedené vo finálnom mediálnom reporte.
 9. V prípade, že študenti získajú rovnaký počet mediálnych výstupov, vyhrajú tí študenti, ktorí použili na mediálne výstupy viac médií.
 10. Študenti na prvých troch miestach získajú cenu v podobe jednodňovej stáže v niektorom zo slovenských médií.

Dôležité termíny

 • Registrácia – 1. 9.2018 - 30. 5. 2019
 • Mediálny tréning – 1. 1.2019 – 30. 5. 2019
 • Deadline na odoslanie mediálneho reportu – 30. 5. 2019
 • Výsledky súťaže – prvý júnový týždeň 2019
Garant súťaže

Lucia Ježeková Havlíková

 

Kontaktná osoba:

Katarína Palečková | PR manažérka | +421 948 282 324 | paleckova@jaslovensko.sk