Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do Aplikovanej ekonómie 2020-2021

Posledný termín pre prihlásenie je 30. jún 2020.

V prípade, ak máte akýkoľvek problém s vyplnením prihlášky, alebo potrebujete pomôcť, kontaktujte, prosím, programovú manažérku Grétku Balátovú, email: balatova@jaslovensko.sk, tel. 0948 243 004. 

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou. Polia označené hviezdičkou, sú povinné.

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy. Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom zabezpečí jeho zaradenie do vyučovacieho procesu v školskom roku 2020/2021 a vytvorí vyučujúcemu a študentom adekvátne podmienky na realizáciu programu na škole. Podľa možností umožní účasť pedagóga a študentov na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch Junior Achievement Slovensko.

 

Údaje o organizácii: 
Junior Achievement Slovensko, n.o.

Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 42166292, DIČ: 2022649079

číslo účtu pre zapojené školy:
SK48 8330 0000 0024 0123 3453

 

Program Aplikovaná ekonómia je spoplatnený sumou 40,- € za 1 školský rok (bez ohľadu na počet tried Aplikovanej ekonómie). Stanovený poplatok za prihlášku je konečný. Tvorí však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program.

Zľavy:

Ak je škola zapojená do minimálne troch rôznych vzdelávacích programov Junior Achievement v jednom školskom súčasne poplatok uhrádza iba za dva z týchto programov. Tretí program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak pri zapojení sa do troch programov uhradí sumu 80,- €. Za zapojenie sa do štvrtého a prípadne aj piateho ďalšieho vzdelávacieho programu, škola hradí poplatok v plnej výške, t.j. 40,- € za program.

Ak je škola zapojená do minimálne šiestich rôznych vzdelávacích programov v jednom školskom roku súčasne, poskytujeme jej 100 % zľavu zo všetkých poplatkov za tieto programy. Uhradí teda 0,- € za šesť vzdelávacích programov.

 

Faktúra bude vystavená na základe prihlášky a zaslaná  elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy a učiteľa do 7 pracovných dní od doručenia prihlášky. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom (prihlášku ako prílohu k faktúre si môžete vytlačiť pred jej odoslaním).

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu Junior Achievement Slovensko.

 

Prečítajte si kompletné pravidlá a podmienky prihlasovania do programu. 

ŠKOLA

Názov:

 (napr. Stredná odborná škola)
Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:
Telefón: e-mail:
IČO: DIČ:

Vyšší územný celok:  

Okres:
           
RIADITEĽ
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
 
FAKTURAČNÉ ÚDAJE   

Faktúra bude zaslaná v elektronickom formáte na emailovú adresu, ktorá je uvedená pri fakturačných údajoch. Faktúra zaslaná elektronicky je platným účtovným dokladom.   

 

Totožné s údajmi školy

Iné fakturačné údaje

 

Vyplňte v prípade, že registračný poplatok bude hradiť iná organizácia ako škola, napr. občianske združenie, ZRPŠ a pod..

Názov:
Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:
IČO: DIČ:
email:
 
Máme záujem zaslať faktúru aj poštou. (Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.)
Za správnosť vyplnených údajov je zodpovedná osoba, ktorá prihlášku vyplnila – objednávateľ (inštitúcia, príp. fyzická osoba). V prípade, že bude objednávateľ požadovať zmenu/opravu fakturačných údajov, na už vystavenej faktúre, bude za túto zmenu účtovaný poplatok vo výške 5 €. Tento poplatok bude zahrnutý priamo v novej faktúre.  
 
UČITEĽ PROGRAMU
Vyučovať program môže len učiteľ vyškolený organizáciou Junior Achievement Slovensko, ktorý získal osvedčenie vyučovať predmet aplikovaná ekonómia úspešným absolvovaním vzdelávania. Učiteľ môže začať realizovať program už po absolvovaní úvodného metodického školenia. Prečítajte si bližšie informácie o vzdelávaní učiteľa.
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno: Priezvisko:
Dátum narodenia:
Telefón (mobilný): Email (osobný): 
Aprobácia:         Učiteľ vyučuje predmety:
 

Jazykové znalosti:  (uveďte cudzí jazyk, ktorý ovládate a jeho úroveň - napr. anglicky B1, alebo rusky - dorozumiem sa, ak nehovoríte cudzím jazykom, napíšte pomlčku)

slovom: písmom:
slovom: písmom:
 

Školenie učiteľa  

Učiteľ NIE JE vyškolený pre Aplikovanú ekonómiu. Ak učiteľ nie je vyškolený a zúčastní sa inovačného vzdelávania programu Aplikovaná ekonómia, je potrebné vyplniť prihlášku na vzdelávanie .

Učiteľ JE vyškolený pre Aplikovanú ekonómiu. Bol vyškolený v roku  .

 

Učiteľ je:

interným učiteľom školy.

externým učiteľom školy.

APLIKOVANÁ EKONÓMIA   

Program má modulárne usporiadanie učiva, ktoré je možné vyučovať v akomkoľvek ročníku strednej školy ako predmet v trvaní jedného alebo dvoch rokov. Nastavte si rozsah predmetu na škole podľa požiadaviek a možností učebného plánu. Pozrite si viac informácií o podmienkachmoduloch programu Aplikovaná ekonómia.

Program je možné realizovať počas jedného alebo dvoch školských rokov. Vyberte si dĺžku realizácie programu na škole.

 Jednoročný program (realizácia počas 1 školského roka)

 Dvojročný program (realizácia počas 2 školských rokov)

Program bude realizovaný v  ročníku strednej školy.        

Učiteľ môže paralelne viesť niekoľko JA Firiem/tried Aplikovanej ekonómie.

Počet tried (JA Firiem), v ktorých bude učiteľ otvárať program AE: 

Predpokladaný počet študentov v triede (jednej JA Firme):   

Program sa bude realizovať v počte  hodín  ako:

 povinný predmet

 nepovinný predmet

 voliteľný predmet

 krúžok

APLIKOVANÁ EKONÓMIA - MODULY- jednoročný program  (vypĺňajú všetci učitelia)

Zvoľte si moduly, ktoré budú realizované v rámci programu Aplikovaná ekonómia, počas jedného školského roka. Pozrite si bližšie informácie o jednotlivých moduloch .

JA Firma (povinný modul - pri jednoročnom programe)

Učebnica ekonómie a podnikania

Etika v podnikaní.

Tento modul je vhodný najmä pre dvojročný program AE. Ak sa rozhodnete pre tento modul, je potrebné sa pre jeho realizáciu prihlásiť aj na inovačné vzdelávanie, pokiaľ nie ste pre tento program vyškolený.  Ak ste pre program JA Etika v podnikaní vyškolený, uveďte, prosím rok, v ktorom ste absolvovali školenie:

 

APLIKOVANÁ EKONÓMIA - MODULY- dvojročný program 
(vypĺňajú iba učitelia, ktorí si zvolili program v trvaní dvoch školských rokov)

Zvoľte si moduly, ktoré budú realizované v programe, počas DRUHÉHO školského roka. 

JA Firma (povinný modul - pokiaľ nebola realizovaná v prvom roku programu)  
Učebnica ekonómie a podnikania

Etika v podnikaní.

Tento modul je vhodný najmä pre dvojročný program AE. Ak sa rozhodnete pre tento modul, je potrebné sa pre jeho realizáciu prihlásiť aj na inovačné vzdelávanie, pokiaľ nie ste pre tento program vyškolený.  Ak ste pre program Etika v podnikaní vyškolený, uveďte, prosím rok, v ktorom ste absolvovali školenie:

           

Ďalšie informácie, ktoré nám chcete/potrebujete dať vedieť (vrátane informácie o ďalších JA programoch, do ktorých sa škola plánuje prihlásiť/prihlásila sa - kvôli výške zľavy z poplatku):

 

           
PRIHLÁŠKU VYPLNIL   

Meno a priezvisko:

Funkcia:
E-mail:
Dátum: 22.02.2020  11:48
    

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť.

           
Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n.o., s ktorými som sa oboznámil/a.

 

Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.

 

Vaša prihláška bude spracovaná do 7 pracovných dní od jej odoslania. Informáciu o jej akceptovaní nájdete na stránke firma.jaslovensko.sk v sekcii O programe/Zapojené školy. Zároveň vám do 7 dní od doručenia prihlášky zašleme faktúru za program.

UPOZORNENIE:
Vzhľadom na veľký obsah prihlášky, môže jej odosielanie chvíľu trvať. Stránku zavrite až po tom, čo Vám systém oznámi: "Formulár bol úspešne odoslaný".

Pred odoslaním formulára, skontrolujte, prosím, správnosť všetkých vyplnených údajov.